اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روش استاندارد اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن در بزرگ‌سالان با ترمومتر جیوه‌ای دهانی می‌باشد. نگرانی‌های در ارتباط با اثرات سمی جیوه در صورت شکسته شدن ترمومتر در دهان، به خصوص در اطفال، نیاز به همکاری بیمار و احتمال انتقال عفونت‌ها، به ویژه پس از پیدایش اپیدمی ایدز، نیاز به جایگزینی روش‌های دیگر مانند ترمومترهای مادون قرمز صماخی را پدید آورده است.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 124 بیمار بستری در بخش بیماری‌های عفونی بزرگ‌سالان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بررسی شدند. برای هر بیمار ابتدا درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر جیوه‌ای به روش دهانی و به طور هم‌زمان با ترمومتر مادون قرمز صماخی از گوش راست و چپ اندازه‌گیری شد و سپس با اتوسکوپ وجود یا عدم وجود سرومن در مجرای گوش مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: در این بررسی، میانگین درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر جیوه‌ای دهانی 60/0 ± 86/36 درجه‌ی سانتی‌گراد و با ترمومتر مادون قرمز صماخی در افراد واجد سرومن در گوش راست 70/0 ± 50/36 و در افراد فاقد سرومن در گوش راست 76/0 ± 78/35 درجه‌ی سانتی‌گراد بود. در مورد گوش چپ نیز، در افراد واجد سرومن 68/0 ± 10/3 و در افراد فاقد سرومن 67/0 ± 35 درجه‌ی سانتی‌گراد به دست آمد. درجه‌ی حرارت اخذ شده با ترمومتر مادون قرمز صماخی از هر دو گوش، با وجود یا عدم وجود سرومن، از درجه‌ی حرارت دهانی هم‌زمان به صورت معنی‌داری کمتر بود (001/0 = P در هر چهار مورد).نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که جنس، گوش راست و چپ و وجود سرومن مجرای گوش در میانگین درجه‌ی حرارت نشان داده شده با ترمومتر مادون قرمز صماخی تأثیر گذار نیست و همچنین میانگین درجه‌ی حرارت توسط این روش پایین‌تر از درجه حرارت دهانی می‌باشد. این روش در مقایسه با ترمومتر دهانی جیوه‌ای دقت کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body Temperature using Oral Mercury Thermometer in Comparison to Infrared Tympanic Thermometer

نویسندگان [English]

 • Alireza Emami Naeini 1
 • Elaheh Nazari 2
 • Sahar Emami Naeini 3
1 Associate Professor, Department of Infection Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 General Practitioner, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Standard method for measuring body temperature has relied on oral site by using mercury thermometers (MT). Infrared tympanic thermometry (ITT), which measures the flow of heat from the surface of tympanic membranes and ear canal, is increasingly used in clinical settings. The aim of this study was to determine the accuracy of measuring body temperature by infrared tympanic thermometry in comparison to oral mercury thermometers method.Methods: In a cross-sectional study, we measured body temperature (BT) of 124 patients (72 men and 52 women) admitted in infectious ward of Al-Zahra hospital, Isfahan, Iran, by using oral mercury thermometers and simultaneously by infrared tympanic thermometry from right and left ear canal.Finding: Mean infrared tympanic thermometry body temperature from right and left ear with and without cerumen had no significant statistical differences (P = 0.31 and P = 0.23 respectively). Mean oral mercury thermometers body temperature were 0.72 ± 0.59 and 0.93 ± 0.74 ºC less than infrared tympanic thermometry (P < 0.001).Conclusion: Sex, right and left ear and cerumen have no significant effect on infrared tympanic thermometry, but mean body temperature by using infrared tympanic thermometry method is lower than oral temperature. So, other bigger survey is recommended for determining the accuracy of this electronic body temperature measurement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body temperature
 • Mercury thermometer
 • Tympanic thermometer
 1. Mackowiak PA. Fever. In: Mandell GL, Ben-nett JE, Dolin R. Principles and practice of in-fectious diseases. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2005. p. 703-5.
 2. Brooks S, Khan A, Stoica D, Griffith J, Friedeman L, Mukherji R, et al. Reduction in vancomycin-resistant Enterococcus and Clostridium difficile infections following change to tympanic thermometers. Infect Control Hosp Epidemiol 1998; 19(5): 333-6.
 3. Hashemy RH, Roberts NJ. Fever and fever of unknown etiology. In: Reese RE, Betts RF, Editors. A practical approach to infectious diseases. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 1996; p. 1.
 4. Mackowiak PA. Concepts of fever. Arch In-tern Med 1998; 158(17): 1870-81.
 5. Blumenthal I. Should we ban the mercury ther-mometer? J R Soc Med 1992; 85(9): 553-5.
 6. Cooper KE, Giuliano AJ, Snell ES. Tempera-ture in the external auditory meatus as an index of centeral temperature changes. J Appl Phsiol 1964; 19: 1032-5.
 7. Giuliano KK, Giuliano AJ, Scott SS, Maclach-lan E, Pysznik E, Elliot SH, et al. Temperature measurement in critically ill adults. A comparison of tympanic and oral methods. Am J Crit Care 2000; 9(4): 254-61.
 8. Hay AD, Peters TJ, Wilson A, Fahey T. The use of infrared thermometry for the detection of fever. Br J Gen Pract 2004; 54(503): 448-50.
 9. Erickson R, Meyer LT. Accuracy of infrared ear thermometry and other temperature methods in adults. Am J Crit Care 1994; 3(1): 40-54.
 10. Pransky SM. The impact of technique and conditions of tympanic membrane upon infrared tympanic thermometry. Clin Ped J 1991; 30(4 Suppl): 50-2; discussion 60.
 11. Hooker EA. Use of tympanic thermometers to screen for fever in patients in a pediatric emergency department. South Med J 1993; 86(8): 855-8.
 12. Amoateng-Adjepong Y, Del Mundo J, Manthous CA. Accuracy of an infrared tympanic thermometer. Chest 1999; 115(4): 1002-5.
 13. Lanham DM, Walker B, Klocke E, Jennings M. Accuracy of tympanic temperature readinds in children under 6 years of age. Pediatr Nurs 1999; 25(1): 39-42.
 14. Modell JG, Katholi CR, Kumaramangalam SM, Hudson EC, Graham D. Unreliability of the in-frared tympanic thermometer in clinical prac-tice: a comparative study with oral mercury and oral electronic thermometers. South Med J 1998; 91(7): 649-54.
 15. van Staaij BK, Rovers MM, Schilder AG, Hoes AW. Accuracy and feasibility of daily tympanic membrane temperature measurement in the identification of fever in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67(10): 1091-7.
دوره 28، شماره 117 - شماره پیاپی 117
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1140-1145
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401