مقایسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 1 سال در اصفهان در سال 1387

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، اصفهان، ایران

3 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تاکنون مطالعات زیادی در مورد فواید شیر مادر هم برای شیرخوار و هم برای مادران شیرده صورت گرفته است. شکی وجود ندارد که استفاده از شیر مادر برای هر دو گروه فواید و مزایای فراوانی دارد. شیر مادر نسبت به شیر خشک فواید بی‌شماری دارد که امروزه کمتر کسی از آن‌ها بی‌اطلاع است. از طرف دیگر، تغذیه‌ی کودک با شیر مادر می‌تواند خطر خونریزی‌های بعد از زایمان، انواع بیماری‌های عفونی، سرطان‌های پستان و تخمدان، کم خونی فقر آهن و حتی مرگ را کاهش دهد. در عین حال، عوامل متعددی وجود دارند که بر تغذیه‌ی انحصاری کودک با شیر مادر در 6 ماهه‌ی اول تولد تأثیر دارند و لازم است که این عوامل مورد بررسی قرار گیرند و  اقدامات مقتضی در مورد رفع آن توسط سیستم‌های ارائه دهنده‌ی مراقبت‌های بهداشتی و کلینیک‌های سلامت مادران و کودکان به عمل آید. تحقیق حاضر با هدف بررسی این عوامل در شهر اصفهان طراحی و اجرا شده است.روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود که در سال 1387 در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان به انجام رسید. حجم نمونه‌ی مورد نیاز این مطالعه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه، تعداد 656 کودک شیرخوار در نظر گرفته شد. شیوه‌‌ی نمونه گیری به روش تصادفی آسان بود. اطلاعات مطالعه پس از ورود به رایانه توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و بدین منظور از آزمون‌های آماری 2χ و t-student استفاده شد.یافته‌ها: 537 نفر (9/81 درصد) از این نوزادان با شیر مادر تغذیه شدند و 119 نفر (1/18 درصد) از شیر خشک استفاده نمودند. از طرف دیگر، 236 نفر از پسران و 301 نفر از دختران از شیر مادر استفاده می‌کردند (9/87 درصد در مقابل 3/84 درصد)؛ در عین حال آزمون 2χ نشان داد توزیع فراوانی استفاده از شیر خشک در دو جنس تفاوت معنی‌دار ندارد.نتیجه‌گیری: عوامل متعددی مانند عامل توصیه‌ی استفاده از شیر خشک، مدت زمان استفاده، میزان آگاهی مادر، شغل مادر، نوع زایمان، رتبه‌ی تولد، فاصله با تولد قبلی، درآمد خانواده و وزن هنگام تولد از عوامل مؤثر در تغذیه کودک با شیر خشک می‌باشند و بایستی تمهیدات لازم جهت اصلاح آن توسط سیستم بهداشتی کشور به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation about Involved Factors in Breast Feeding

نویسندگان [English]

 • Omid Yaghini 1
 • Somayeh Khameh 2
 • Farzane Danesh 3
 • Mohammad Reza Modaresi 1
 • Hosein Saneian 1
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 General Practitioner, Isfahan, Iran
3 Intern, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There are many studies shown the advantages of breastfeeding, not only for the infant, but also for the mother. There is no doubt that breastfeeding carries many advantages. Mother's milk is more benefit than formula. Breastfeeding reduce the risk of post natal bleeding infectious disease, breast and ovarian cancer, iron deficiency anemia and even death. There are several factors influence exclusive breastfeeding in the first six month after birth. It is necessary that hygienic systems and mothers baby clinics do suitable proceeding to increase the rate of breastfeeding.Methods: This cross sectional study conducted in Isfahan urban health centers in 2008. The sample size was calculated by especial formula for prevalence study. In this study, we selected 656 children living in Isfahan by easy method. The data were analyzed by SPSS software using Student-t and chi-square test.Finding: 537 (819%) were fed by breastfeeding and 119 (18.1%) were fed by formula. In addition, 235 of boys (78.9%) and 301 of girls (84.3%) were feed by breastfeeding and the difference between two groups was not statistically significant. Many factors have positive role for breastfeeding such as mothers’ awareness mothers job, rank of birth, birth weight and etc and this factors must be noticed by responsibility of public health.Conclusion: This study showed the effect of some factors such as socioeconomic status of family, birth weight, type of delivery and etc in the breastfeeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast feeding
 • Formula
 1. Harfouche JK, Musaiger AO. Breast-feeding Patterns: A Review of Studies in the Eastern Mediterranean Region (WHO Regional Publications Eastern Mediterranean Series). 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 1993.
 2. Holden C, MacDonald A. Nutrition and child Health. 1st ed. Boston, MA: Harcourt Publishers Limited; 2000.
 3. World Health Organization. The WHO Global Data Bank on Infant and Young Child Feeding. 2003. Available from: URL: http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding/en/index.html
 4. Oladi B, Esfahani MM, Bahrami M, Parsaee S, Halimi Asl AA, Khatami GR, et al. Infant’s Breastfeeding. 3rd ed. Tehran: Breastfeeding Promotion Society; 1995.
 5. Breastfeeding Promotion Committee. Educational Complex of Breastfeeding Promotion Program. Tehran: Department of Family and School Health, Ministry of Health and Medical Education; 2001.
 6. Schanler RJ. Infant benefits of breastfeeding. [cited 2010 Sep 16]. Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/infant-benefits- of-breastfeeding?source=search_result& selectedTitle=1~150
 7. Chiaffarino F, Pelucchi C, Negri E, Parazzini F, Franceschi S, Talamini R, et al. Breastfeeding and the risk of epithelial ovarian cancer in an Italian population. Gynecologic Oncology 2005; 98(2): 304-8.
 8. Gholami GR, Mohammad zadeh N, Varasteh L, Ali Agha zadeh D. Preliminary study on breastfeeding in 24-30 months old children in Yazd and reasons for discontinuation of it before age of 2 years. [Thesis]. Yazd: Shahid Sadooghi University of Medical Sciences; 1994.
 9. ‌55 percent of Iranian infants are deprived of breast milk in the first hours of birth. Fars News Agency 2001 Feb 1; Available from: URL: http://www.farsnews.Net/newstext.Php?nn=8611020515
 10. Glenn LL, Quillin SI. Opposing effects of maternal and paternal socioeconomic status on neonatal feeding method, place of sleep, and maternal sleep time. J Perinat Neonatal Nurs 2007; 21(2): 165-72.
 11. Nik tabar MR, Akbari D, Kargar Shooraki GR, Fattahi Ardekani. The duration of breastfeeding in 24 to 30 months old children in Yazd and reasons for discontinuation of it before age of 2 years. [Thesis]. Yazd: Shahid Sadooghi University of Medical Sciences; 1998.
 12. Modarresi V. Determination of growth and diseases of the infants fed with powdered milk compared with those were breast fed in Yazd. [Thesis]. Yazd: Shahid Sadooghi University of Medical Sciences; 1995.
 13. Cakmak H, Kuguoglu S. Comparison of the breastfeeding patterns of mothers who delivered their babies per vagina and via cesarean section: an observational study using the LATCH breastfeeding charting system. Int J Nurs Stud 2007; 44(7): 1128-37.