دوره و شماره: دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389، صفحه 451-525 
The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients

غلامحسین احمدزاده؛ مطهره میردامادی؛ فاطمه زرگر؛ مهین امین الرعایا؛ آرمان همت


The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome

غلامرضا خیرآبادی؛ رضا باقریان؛ کیانوش نعمتی؛ حامد دقاق زاده؛ محمد رضا مراثی؛ علی غلامرضایی


Determination of Psychometrics Indices of SNAP-IV Rating Scale in Teachers Execution

لیلا صدرالسادات؛ زهرا هوشیاری؛ سید جلال صدرالسادات؛ محمدرضا محمدی؛ اکبر روزبهانی؛ ابوالفتح شیر مردی


Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP

مرضیه موج بافان؛ کامران قائدی؛ شهناز رضوی؛ فرشته کرمعلی؛ خدیجه کربلایی؛ سمیه تنهایی؛ فرزانه ربیعی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند