بررسی اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چسبندگی داخل شکمی که به دنبال اعمال جراحی شایع است، باعث تحمیل هزینه‌های گزاف و عوارض فراوان در بیمار می‌شود. یافتن راهی جهت درمان چسبندگی می‌تواند طول عمر و کیفیت زندگی بیمار را افزایش دهد. به نظر می‌رس، مایع آمنیوتیک به لحاظ دارا بودن فاکتورهای ضد انعقادی در درمان چسبندگی‌ها مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، تعیین اثر درمانی مایع آمنیوتیک گاو با جنین ماده در از بین بردن چسبندگی‌های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در رت بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای تجربی آینده‌نگر و آزمایشگاهی بر اساس تعیین میانگین‌ها حجم نمونه تعیین شد. مکان مطالعه مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد اصفهان بود. 40 رت از نژاد ویستار در محدوده‌ی سنی یک سال با وزن 200 تا 250 گرم به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و شاهد تقسیم شدند. هر گروه بعد از بیهوشی تحت لاپاراتومی قرار گرفت و پس از باز کردن جدار شکم در خط وسط، برای ایجاد چسبندگی، دیوار سمت راست 6 برش 2 سانتی‌متری داده شد و در سمت چپ از دیواره‌ی شکم، قطعه 1 × 1 سانتی‌متری برداشته شد. دو هفته بعد شکم رت‌ها جهت تعیین گرید چسبندگی با معیار Cook باز شد، سپس در گروه مداخله 3 سی‌سی مایع آمنیوتیک و در گروه شاهد 3 سی‌سی آب مقطر ریخته شد؛ دو هفته بعد بار دیگر شکم رت‌ها جهت تعیین گرید چسبندگی باز شد و گرید هر رت قبل و بعد از کاربرد ماده با خودش و اختلاف گریدهای دو گروه مداخله و شاهد نیز با هم مقایسه شد. در مقایسه‌ی دو گروه از t-test و در مقایسه‌ی هر گروه با خودش از Paired t-test استفاده شد.یافته‌ها: چسبندگی در هر دو گروه مداخله (001/0 > P) و شاهد (38/0 = P) افزایش داشت که در گروه مداخله به نحو معنی‌داری کمتر بود. اختلاف گریدهای دو گروه مداخله و شاهد نیز معنی‌دار بود (02/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به معضل جدی چسبندگی در پزشکی تا کنون مطالعات زیادی جهت پیش‌گیری و درمان آن انجام شده است. در این مطالعه از مایع آمنیوتیک به دلیل دارا بودن فاکتورهای ضد انعقادی جهت درمان استفاده شد. مطالعات قبلی حاکی از اثر مثبت مایع آمنیوتیک در کاهش چسبندگی‌های تاندونی در خرگوش و بهبود ترمیم عصب محیطی در رت بوده است. نتایج ما نیز در درمان چسبندگی مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Amniotic Fluid in Treatment of Post-Laparatomy Adhesion Formation in Rat Model

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mostajeran 1
 • Maryam Manouchehri 2
1 Professor, Department of Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Intraperitoneal adhesion is one of the most important complications after laparatomy and it may cause many problems for patients in long time such as infertility, bowel obstruction, and chronic pelvic pain. This study was done to determine a way to reduce the formation of adhesion after laparatomy.Methods: In this experimental and laboratory study, 40 adult female rats divided in two equal groups, randomly (case and control). In stage 1, all of the rats were anesthetized. Then, we opened the abdominal wall; 6 about 2-cm incisions were made on the right side and in left, a 1 × 1-cm piece was excised from abdominal wall. In stage 2, after 2 weeks we opened abdominal wall and according to Cook scale, we scored adhesion banding; then we added 3 cc amniotic fluid in case and 3 cc distilled water in control group. In stage 3, after 2 weeks, we opened abdominal wall by midline incision and adhesion were scored. Data were analyzed by tests such as t-test and paired t-test.Finding: The adhesion was less in case group (P < 0.001). Also, the difference between grades of two groups was significant (P = 0.02).Conclusion: Adhesion bands after laparatomy is one of the most important problems in surgery. Many material was surveyed to prevent or treat adhesion band such as Normal saline, dextran 70, HAL-F, ePTFE, pentoxyfyline, promethazin…. In our study, we used bovine amniotic fluid to determine. Our study showed that amniotic fluid is capable to lyses of adhesion band after laparatomy. More researches are needed to find out positive effects of this material to use as anti adhesive agent in human.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amniotic fluid
 • Adhesion bands
 1. Schindler AE. Gonadotropin-releasing hormone agonists for prevention of postoperative adhesions: an overview. Gynecol Endocrinol 2004; 19(1):51-5.
 2. Monk BJ, Berman ML, Montz FJ. Adhesions after extensive gynecologic surgery: clinical significance, etiology, and prevention. Am J Obstet Gynecol 1994; 170(5 Pt 1): 1396-403.
 3. Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, Parker MC, Wilson MS, Menzies D, et al. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet 1999; 353(9163): 1476-80.
 4. Menzies D, Ellis H. The role of plasminogen activator in adhesion prevention. Surg Gynecol Obstet 1991; 172(5): 362-6.
 5. de VC, Elbassir M, Hidalgo A, Schaber B, French S, Amin S, et al. Fibrin glue reduces the severity of intra-abdominal adhesions in a rat model. Am J Surg 1999; 178(6): 577-80.
 6. Avsar FM, Sahin M, Aksoy F, Avsar AF, Akoz M, Hengirmen S, et al. Effects of diphenhydra-mine HCl and methylprednisolone in the prevention of abdominal adhesions. Am J Surg 2001; 181(6): 512-5.
 7. Galili Y, Ben-Abraham R, Rabau M, Klausner J, Kluger Y. Reduction of surgery-induced peritoneal adhesions by methylene blue. Am J Surg 1998; 175(1): 30-2.
 8. Aldemir M, Ozturk H, Erten C, Buyukbayram H. The preventive effect of Rofecoxib in postoperative intraperitoneal adhesions. Acta Chir Belg 2004; 104(1): 97-100.
 9. Soules MR, Dennis L, Bosarge A, Moore DE. The prevention of postoperative pelvic adhe-sions: an animal study comparing barrier methods with dextran 70. Am J Obstet Gynecol 1982; 143(7): 829-34.
 10. Uszynski M, Zekanowska E, Kotzbach M, Uszynski W, Kotzbach R. Protein C, protein S, and thrombomodulin in amniotic fluid. A pre-liminary study. J Perinat Med 2006; 34(4): 289-92.
 11. Arthur GH, Noackes DH, Pearson H.Vete ninary reproduction and obstetrics 6th ed. London: Bailliere Tindall; 1989. P:45.
 12. Ozgenel GY, Samli B, Ozcan M. Effects of human amniotic fluid on peritendinous adhesion formation and tendon healing after flexor tendon surgery in rabbits. J Hand Surg Am 2001; 26(2): 332-9.
 13. zgenel GY, Filiz G. Effects of human amniotic fluid on peripheral nerve scarring and regeneration in rats. J Neurosurg 2003; 98(2): 371-7.
 14. Soybir G, Koksoy F, Ekiz F, Yalcin O, Ozseker A, Cokneseli B. Effect of mangan-desferrioxamin in the prevention of peritoneal adhesions. J R Coll Surg Edinb 1998; 43(1): 26-8.