بررسی میزان رضایتمندی کارورزان رشته‌ی پزشکی از کیفیت آموزش بالینی در دوره‌ی طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: طب اورژانس به دلایلی همچون حجم بالای بیماران مراجعه کننده، بد حال بودن و بحرانی بودن وضعیت بسیاری از این بیماران و تنوع شکایات بیماران مراجعه کننده نیاز به توجه ویژه‌ای در امر آموزش دارد. با  در نظر گرفتن استقرار گروه طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دو سال قبل و اجباری شدن دوره‌ی طب اورژانس جهت کارورزان، این مطالعه جهت ارزیابی کیفیت آموزش ارائه شده به کارورزان در بخش اورژانس طرح‌ریزی شده است.     روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1389 در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی مورد مطالعه کارورزان پزشکی بودند که در دوره طب اورژانس حضور داشتند. کلیه‌ی کارورزها در انتهای دوره مورد نظرسنجی قرار گرفتند. در انتهای دوره فرم رضایت‌سنجی که توسط پژوهشگر تنظیم شده و با مشورت استادان اعتبار آن تأیید شده بود به کارورزان داده شد و نظر آن‌ها نسبت به کیفیت آموزش بالینی در طب اورژانس سنجیده شد. مقیاس پرسشنامه مقیاس لیکرت دارای 5 طیف از بسیار مطلوب تا بسیار نامطلوب بود. پرسشنامه توسط کارورزان تکمیل شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: به منظور بررسی کیفیت آموزش در بخش اورژانس 33 سؤال مطرح شده بود. میانگین امتیاز ارزشیابی بخش اورژانس 5/12 ± 1/125 بود؛ کل نمره‌ی قابل کسب معادل 165 بود. از این رو درصد امتیاز کیفیت آموزش در بخش اورژانس در مقایسه با وضعیت مطلوب 8/75 درصد به دست آمد. حداقل و حداکثر امتیاز داده شده توسط دانشجویان به ترتیب 94 و 153 بود. همچنین، میانه‌ی امتیاز ارزشیابی 126 و صدک‌های 25 و 75 به ترتیب 117 و 132 بود. طبق نتایج به دست آمده هیچ کدام از دانشجویان، کیفیت آموزش در این بخش را بسیار بد و یا بد ندانستند و به نظر 96 درصد از دانشجویان، کیفیت آموزش در این بخش در حد متوسط و به نظر 4 درصد در حد مطلوب بود.نتیجه‌گیری: ضمن توجه به این مطلب که کیفیت آموزش در بخش اورژانس از وضعیت مناسبی برخوردار است ولی با توجه به نوپا بودن این بخش، برای رسیدن به وضعیت 100 درصد مطلوب و مطابق استانداردهای کشوری و جهانی لازم است در خصوص رفع نواقص موجود، به ویژه نقایص تجهیزاتی اقدام مقتضی را معمول داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medical Students’ Opininon about Quality of Education in Medial Emergency Ward in Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Babak Masoomi 1
 • Mostafa Dastgiri 2
1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Large number of patients and their critical situation with a variety of complaints in emergency departments need special attention in training medical students in these sectors. Considering the deployment of Emergency Medicine depatment at the Isfahan University of Medical Sciences since two years ago becoming mandatory period for medicine interns, this study was designed to evaluate the quality of education provided to interns in the emergency department.Methods: This cross-sectional study was carried out in 2010 in Alzahra hospital (SA) in Isfahan. All of medical interns were studied in the emergency medicine department were enrolled in this study at the end of their emergency medicine course. Quality of clinical training in emergency medicine was measured by a satisfaction questionnaire that was validated in consultation with the faculty member. The questionnaire scaling was Likert Scale with five scales range from the very favorable to very unfavorable. Questionnaires were completed by interns and the data was analyzed by SPSS software and ANOVA test.Finding: The mean scale of evaluation was 135.1 ± 12.5 (out of 165 maximum scales); educational quality in emergency ward was 75.8%. The minimum and maximum scales were 94 and 153 respectively.Conclusion: Although the quality of education in the emergency department has a good situation, but to reach an 100% favorable condition and national and international standards is necessary to fix the defects, especially defects of equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical student
 • Intership
 • Emergency ward
 • Medical emergency course
 1. Wilson JD, Griffin JE, Braunwald E. Harrison's Principles of Internal Medicine. In: Harrison TR, Isselbacher KJ, Editors. Harrison's principles of Internal medicine. New York: McGraw-Hill; 1994. p. 1.
 2. Amiri N. Medicine as an art. Tehran: Iram Publication; 1995. p. 413.
 3. Golfam M, Tavakolei M. Viewpoint of medical students towards their future. Proceedings of the 9th Seminar of the Medical Students; 1995 Sep 11-13; Isfahan, Iran; 1995.
 4. Fekrei A, Mohammad Alzadeh S, Yargholei AR, Sarafei Nejad A. Attitude of medical students towards their future career Kerman. Research in Medical Sciences 1998; 3(1): 90-3.
 5. Hafferty FW, Boulger JG. A look by medical students at medical practice in the future. J Med Educ 1986; 61(5): 359-67.
 6. Robbins L, Robbins ES, Katz SE, Geliebter B, Stern M. Achievement motivation in medical students. J Med Educ 1983; 58(11): 850-8.
 7. Motaghei Z. Satisfaction of medical students about apprenticeship Department of Ophthalmology, [PhD Thesis] Isfahan: Isfahan University of Medical Science; 2007.
 8. Wolf TM. Stress, coping and health: enhancing well-being during medical school. Med Educ 1994; 28(1): 8-17.
 9. Bahreinei Tousei MT, Modaber Azizi MJ, Kaveh Tabatabaei M, Ebrahim Zadeh S, Bahreinei Tousei V, Bahreinei Tousei K. How to evaluate clinical and medical students in Mashhad in 2001. Iranian Journal of Medical Education 2002; 2(2): 23.
 10. Bahadour H. Main Menu quality of clinical education, students and interns from the viewpoint of Medical Sciences and Health Services in the 1996-1997 school year. Research in Medical Sciences 1998; 3(1): 151.
 11. Leserman J. Changes in the professional
 12. orientation of medical students: a follow-up study. J Med Educ 1980; 55(5): 415-22.
 13. Ball S. Motivation in education. Trans. Mosaded A. Shiraz: Shiraz University; 1994. p. 127.