ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه داخلی- قلب، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: در مطالعات تجربی و بالینی، پس از انجام Percutanouse coronary angioplasty (PCI)، چه در فاز اولیه و چه در فاز دیررس، بهبودی عملکرد دیاستولی Left ventricle (LV) اتفاق می‌افتد. از آن جا که فلوی دیاستولی میترال، که توسط Pulse wave (PW) اندازه گیری می‌شود، محدودیت‌هایی دارد، به تازگی از Tissue doppler imaging (TDI) که یک روش ساده، حساس و ارزان قیمت می‌باشد، برای ارزیابی عملکرد دیاستولی بطن چپ استفاده می‌شود که وابسته به عوامل مخدوش کننده‌ای مثل تعداد ضربان قلب نیست. روش‌ها: 40 نفر از بیماران کاندید آنژیوپلاستی به علت تنگی شدید Left anterior desending (LAD) انتخاب شدند و همگی تحت آنژیوپلاستی و گذاشتن Stent قرار گرفتند. همه‌ی بیماران قبل از آنژیوپلاستی و یک ماه پس از آن تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. پارامترهای داپلر معمولی شامل E wave deceleration time، A velocity و E velocity و پارامترهای TDI شامل Aa velocity، Ea velocity و Sa velocity اندازه گیری شد. داده‌های قبل و بعد از PCI با هم مقایسه شدند. یافته‌ها: پس از PCI در داپلر معمولی فقط E wave deceleration time به صورت معنی‌دار بهبود یافت ولی پارامترهای دیگر شامل A velocity و E velocity تغییر معنی‌دار نداشت. از بین پارامترهای TDI نیز Aa velocity و Ea velocity در ناحیه‌ی سپتوم به طور معنی‌داری بهبود یافت ولی Sa velocity ناحیه‌ی سپتوم با وجود افزایش، از نظر آماری معنی‌دار نبود. بهبود مشخص در Ea velocity در ناحیه‌ی لترال اتفاق افتاد؛ Sa velocity و Aa velocity بهبود یافت ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (Coronary artery disease) عملکرد سیستولی و دیاستولی مختل می‌شود که به راحتی می‌توان آن را توسط TDI تشخیص داد؛ اگر چه اختلال عملکرد سیستولی پس از PCI باقی می‌ماند، ولی عملکرد دیاستولی به صورت مشخص بعد از آنژیوپلاستی بهبود می‌یابد. مطالعه‌ی ما نشان داد که پس از PCI عملکرد دیاستولی بطن چپ بهبود می‌یابد و این بهبودی در طول زمان اتفاق می‌افتد. بر خلاف مطالعات قبلی، این مطالعه نشان داد که Aa velocity یک ماه پس از رواسکولاریزاسیون به طور معنی‌داری بهبود می‌یابد. واژگان کلیدی: آنژیوپلاستی، کرونر، اکوکاردیوگرافی داپلر، Tissue doppler imaging .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Early Alterations in Transmitral Diastolic Flow and Tissue Doppler Findings of the Septal and Lattral Segments of Left Ventricles in Early Period after Coronary Angioplasty

نویسندگان [English]

 • Hasan Shemirani 1
 • Kajhal Karimi 2
 • Reza Madadi 3
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine and Cardiology, School of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Background: We aimed to evaluate subepicardial and subendocardial left ventricular (LV) functions in patients with single coronary artery lesion at early stage after percutaneous coronary intervention (PCI). Methods: Patients with left anterior descending (LAD) lesion (n = 40) were evaluated. Patients un-derwent PCI and at least one coronary stent was placed. After PCI, the pulsed-wave tissue doppler im-aging (pw-TDI) parameters taken from subepicardial and subepicardial layers were compared among the them. Finding: The systolic and diastolic pw-TDI parameters were apparently different between the patient after PCI, while the systolic pw-TDI parameters did not change. The diastolic pw-TDI parameters taken from both subepicardial (circumferential contraction) and subendocardial layers (longitudinal contraction) improved after PCI. After PCI, it was shown that while Ea velocity (P = 0.012) taken from the subendocardial layer increased, IVRa velocity (P < 0.001) taken from the subepicardial layer decreased. Conclusion: In our study, left ventricular, left atrium, and aortic valve diameter increase in patients with coronary artery disease. The systolic and diastolic functions were impaired at subendocardial and subepicardial layers. These dysfunctions can be easily presented with pw-TDI. Although systolic dys-function persists, diastolic dysfunction improves at early stage after PCI. Key words: Angioplasty, Percutaneous Coronary, Echocardiography, Doppler, Tissue doppler imag-ing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angioplasty
 • Percutaneous Coronary
 • Echocardiography
 • Doppler
 • Tissue doppler imaging
 1. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, Jacobsen SJ, Roger VL, Redfield MM. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 2006; 355(3): 251-9.
 2. Heart Failure Society of America. Executive summary: HFSA 2006 Comprehensive Heart Failure Practice Guideline. J Card Fail 2006; 12(1): 10-38.
 3. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG, et al. ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure): developed in collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart and Lung Transplantation: endorsed by the Heart Rhythm Society. Circulation 2005; 112(12): e154-e235.
 4. Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC, Jr., Mahoney DW, Bailey KR, Rodeheffer RJ. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: appreciating the scope of the heart failure epidemic. JAMA 2003; 289(2): 194-202.
 5. Owan TE, Redfield MM. Epidemiology of diastolic heart failure. Prog Cardiovasc Dis 2005; 47(5): 320-32.
 6. Hogg K, Swedberg K, McMurray J. Heart failure with preserved left ventricular systolic function; epidemiology, clinical characteristics, and prognosis. J Am Coll Car-diol 2004; 43(3): 317-27.
 7. Bhatia RS, Tu JV, Lee DS, Austin PC, Fang J, Haouzi A, et al. Outcome of heart failure with preserved ejection fraction in a population-based study. N Engl J Med 2006; 355(3): 260-9.
 8. Ceia F, Fonseca C, Mota T, Morais H, Matias F, de Sousa A, et al. Prevalence of chronic heart failure in Southwestern Europe: the EPICA study. Eur J Heart Fail 2002; 4(4): 531-9.
 9. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, Jacobsen SJ, Roger VL, Redfield MM. Secular trends in renal dysfunction and outcomes in hospitalized heart failure patients. J Card Fail 2006; 12(4): 257-62.
 10. Curtis JP, Sokol SI, Wang Y, Rathore SS, Ko DT, Jadbabaie F, et al. The association of left ventricular ejection fraction, mortality, and cause of death in stable outpatients with heart failure. J Am Coll Cardiol 2003; 42(4): 736-42.
 11. Smith GL, Masoudi FA, Vaccarino V, Radford MJ, Krumholz HM. Outcomes in heart failure patients with preserved ejection fraction: mortality, readmission, and functional decline. J Am Coll Cardiol 2003; 41(9): 1510-8.
 12. Kitzman DW, Little WC, Brubaker PH, Ander-son RT, Hundley WG, Marburger CT, et al. Pathophysiological characterization of isolated diastolic heart failure in comparison to systolic heart failure. JAMA 2002; 288(17): 2144-50.
 13. Thomas JT, Kelly RF, Thomas SJ, Stamos TD, Albasha K, Parrillo JE, et al. Utility of history, physical examination, electrocardiogram, and chest radiograph for differentiating normal from decreased systolic function in patients with heart failure. Am J Med 2002; 112(6): 437-45.
 14. Choudhury L, Gheorghiade M, Bonow RO. Coronary artery disease in patients with heart failure and preserved systolic function. Am J Cardiol 2002; 89(6): 719-22.
 15. Bourdillon PD, Lorell BH, Mirsky I, Paulus WJ, Wynne J, Grossman W. Increased regional myocardial stiffness of the left ventricle during pacing-induced angina in man. Circulation 1983; 67(2): 316-23.
 16. Bonow RO, Bacharach SL, Green MV, Kent KM, Rosing DR, Lipson LC, et al. Impaired left ventricular diastolic filling in patients with coronary artery disease: assessment with radionuclide angiography. Circulation 1981; 64(2): 315-23.
 17. Carroll JD, Hess OM, Hirzel HO, Krayenbuehl HP. Dynamics of left ventricular filling at rest and during exercise. Circulation 1983; 68(1): 59-67.
 18. Iliceto S, Amico A, Marangelli V, D'Ambrosio G, Rizzon P. Doppler echocardiographic evaluation of the effect of atrial pacing-induced ischemia on left ventricular filling in patients with coronary artery disease. J Am Coll arter 1988; 11(5): 953-61.
 19. Labovitz AJ, Lewen MK, Kern M, Vandormael M, Deligonal U, Kennedy HL. Evaluation of left ventricular systolic and diastolic dysfunction during transient myocardial ischemia produced by angioplasty. J Am Coll Cardiol 1987; 10(4): 748-55.
 20. Bonow RO, Kent KM, Rosing DR, Lipson LC, Bacharach SL, Green MV, et al. Improved left ventricular diastolic filling in patients with coronary artery disease after percutaneous transluminal coronary angioplasty. C 1982; 66(6): 1159-67.
 21. Benjamin EJ, Levy D, Anderson KM, Wolf PA, Plehn JF, Evans JC, et al. Determinants of Doppler indexes of left ventricular diastolic function in normal subjects (the Framingham Heart Study). Am J Cardiol 1992; 70(4): 508-15.
 22. de Bruyne B, Lerch R, Meier B, Schlaepfer H, Gabathuler J, Rutishauser W. Doppler assess-ment of left ventricular diastolic filling during brief coronary occlusion. Am Heart J 1989; 117(3): 629-35.
 23. Snow FR, Gorcsan J, III, Lewis SA, Cowley MJ, Vetrovec GW, Nixon JV. Doppler echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function after percutaneous transluminal coronary angioplasty for unstable angina pectoris or acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1990; 65(13): 840-4.
 24. Ricou F, Lerch R, Meier B, Rutishauser W. Abnormal left ventricular filling pattern in patients with single vessel coronary artery disease: effect of angioplasty. Cardiology 1992; 80(3-4): 230-6.
 25. Sutherland GR, Hatle L. Pulsed doppler myocardial imaging. A new approach to regional longitudinal function? Eur J Echo-cardiogr 2000; 1(2): 81-3.
 26. Bayata S, Susam I, Pinar A, Dinckal MH, Postaci N, Yesil M. New Doppler echocardiographic applications for the evaluation of early alterations in left ventricular diastolic function after coronary angioplasty. Eur J Echocardiogr 2000; 1(2): 105-8.
 27. Tekten T, Onbal A, Ceyhan C. Serial evaluation of tissue Doppler velocities after percutaneous transluminal coronary angio-plasty during acute myocardial infarction. J Card Res 2007; 5: 82-8.
 28. Edvardsen T, Aakhus S, Endresen K, Bjomer-heim R, Smiseth OA, Ihlen H. Acute regional myocardial ischemia identified by 2-dimensional multiregion tissue Doppler imaging technique. J Am Soc Echocardiogr 2000; 13(11): 986-94.
 29. Jun T, Hirono O, Kubota I, Okuyama M, Fukui A, Yamaki M, et al. Dobutamine stress echocardiography for the diagnosis of myocardial viability: assessment of left ventricular systolic velocities in longitudinal axis by pulsed Doppler tissue imaging. Jpn Heart J 2000; 41(4): 435-43.
 30. Donal E, Raud-Raynier P, Coisne D, Allal J, Herpin D. Tissue Doppler echocardiographic quantification. Comparison to coronary angi-ography results in Acute Coronary Syndrome patients. Cardiovasc Ultrasound 2005; 3: 10.
 31. Minamihaba O, Takeishi Y, Hirono O, Yamau-chi S, Arimoto T, Fukui A, et al. Pulsed Doppler tissue imaging for the assessment of myocardial viability: comparison with 99mTc sestamibi perfusion imaging. Nucl Med Commun 2002; 23(12): 1197-204.
 32. Surucu H, Tatli E, Okudan S, Aktoz M. Evaluation of subendocardial and subepicardial left ventricular functions using tissue Doppler imaging after complete revascularization. Echocardiography 2009; 26(2): 203-10.