بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین و مقایسه‌ی توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی با بررسی پرونده‌های 142 بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی به صورت همه شماری اجرا گردید. پرونده‌ها از نظر اطلاعات فردی، نتیجه‌ی رنگ آمیزی اسید فاست خلط و همچنین گرافی قفسه‌ی صدری بیماران بررسی شد و نتایج آن از نظر منطقه‌ی درگیر ریه‌ها و همچنین نوع درگیری ثبت گردید. سپس، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 51/20 ± 46/46 سال بود؛60 نفر مرد (3/42 درصد) و 82 نفر زن (7/57 درصد) بودند. همچنین 53 نفر (3/37 درصد) از بیماران ایرانی و 89 نفر (7/62 درصد) افغانی بودند. از میان بیماران بررسی شده، 81 مورد (57 درصد) بیمار سل ریوی اسمیر مثبت و 61 مورد (43 درصد) بیمار سل ریوی اسمیر منفی بودند. میانگین سنی (51/0 = P)، توزیع جنسی (2/0 = P؛ 68/1 = 2χ) و توزیع بیماران بر حسب ملیت (54/0 = P؛ 38/0 = 2χ) در دو گروه بیماران اسمیر مثبت و اسمیر منفی معنی‌دار نبود. همچنین تفاوت معنی‌دار آماری از نظر منطقه‌ی درگیر (8/0 = P؛ 94/0 = 2χ) و نوع درگیری (12/0 = P؛ 88/12 = 2χ) مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، تفاوتی در بین بیماران اسمیر مثبت و اسمیر منفی از نظر یافته‌های رادیوگرافی قفسه‌ی سینه مشاهده نشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Chest Radiographic Views in Patients with Smear Positive and Smear Negative Pulmonary Tuberculosis

نویسندگان [English]

 • Behrooz Ataei 1
 • Atoosa Adibi 2
 • Abbasali Javadi 1
 • Farzin Khorvash 1
 • Parisa Farzanefar 3
 • Nazila Kasaeian 4
1 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infection Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medacal Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Research Assiatant, Infection Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfa-han, Iran
چکیده [English]

Background: The present study aimed to determine and compare the frequency distribution of chest radiographic views in patients with smear positive and smear negative pulmonary tuberculosis (TB).Methods: In this cross-sectional study, 142 files of patients with smear positive and smear negative pulmonary tuberculosis were carried-out. We evaluated the demographic data, sputum acid-fast staining result and chest radiography of patients and recorded the results involving the region and the type of the lung involvement. Then, the collected data were analyzed.Finding: The mean age of the patients was 46.46 ± 20.51; 60 patients (42.3%) were men and 82 (57.7%) were women. In addition, 53 patients (37.3%) were Iranian and 89 (62.7%) were Afghani. From 142 patients, 81 (57%) were smear positive and 61 (43%) were smear negative. The mean age (P = 0.51), sex distribution (χ2 = 1.68; P = 0.2) and the nationality distribution (χ2 = 0.38; P = 0.38) were not different between smear positive and smear negative patients. There was not any significant difference between the region (χ2 = 0.94; P = 0.8) and the type (χ2 = 12.88; P = 0.12) of the lung involvement, too.Conclusion: Based on the results of this study, there was no difference between smear positive and smear negative patients in terms of chest radiography findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pulmonary tuberculosis
 • Chest radiography
 • Smear positive
 • Smear negative
 • Isfahan
 1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchell R. Robbins Basic Pathology. 8th ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2007. p. 516-22.
 2. Mandell GJ, Bennet JE, Dolin R. Mandell, Douglas, Bennet's principles and practice of infectious diseases. 6th ed. Oxford, UK: Churchill Livingstone; 2004.
 3. World Health Organization. Tuberculosis. [cited November 2010]. Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html
 4. Benenson AS, Editor. Control of communicable diseases manual. 16th ed. Washington, DC: American Public Health Association; 1996.
 5. World Health Organization. Epidemiology. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing. Geneva: World Health Organization; 2009. p. 6-33.
 6. Mobadi I. Introduction to geographic pathology. Tehran: Tehran University of Medical Scieces Press; 2005.
 7. Christie AB. Infectious Diseases Epidemiology and Clinical Practice. New South Wales: Harcourt Brace/Churchill Livingstone; 1969.
 8. Ahmad Z, Zaheer MS. Lower lung field tuberculosis: a clinical study. JIAMC 2003; 4(2): 116-20.
 9. Alian S, Ghasemian R, Najafi N, Pirsiavash P. Clinical Manifestations and usual and unusual CXR manifestation of smear positive Pulumonary tuberculosis; in Sari, Qaemshahr and Neka. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2009; 19(70): 61-6.
 10. Farahmand H, Pourgholami M, Nassaji M. Chest X-Ray Findings of Sputum Positive Tuberculosis Patients in Rafsanjan City. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences 2004; 10(4): 51-4.
 11. Javad Mousavi SA, Talebi Taher M, Alavi MR. Survey on the Frequency of Abnormal Chest X-Ray Findings in Patients with Pulmonary Tuberculosis Admitted to Rasoul-e-Akram and Firoozgar Hospitals (2001-2002). Journal of Iran University of Medical Sciences 2005; 12(46): 261-6.
 12. Hatami H, Haddadi P. Radiographic protests in patients with smear positive pulmonary tuberculosis in Kermanshah Sina Hospital. Behboud 2005; 9(4): 33-43.
 13. Jasmer RM, Nahid P, Hopewell PC. Clinical practice. Latent tuberculosis infection. N Engl J Med 2002; 347(23): 1860-6.
 14. American Thoracic Society, Scientific Assembly on Tuberculosis. Diagnostic standards and classification of tuberculosis and mycobacterial diseases. New York: American Lung Association; 1974.
 15. Rao NA, Sadiq MA. Recent trend in the radiological presentation of pulmonary Tuberculosis in Pakistani adults. J Pak Med Assoc 2002; 52(11): 501-3.
 16. Mirhaghani L, Nasehi M. National Guide for Combating Tuberculosis. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2002. p. 31.
 17. Juhl JH, Kuhlman JE. Chest infections. In: Juhl JH, Crummy AB, Kuhlman JE. Paul and Juhl’s essentials of radiologic imaging. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1998. p. 843-935.