نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ژنتیک و بیولوژی سلولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که ازدواج‌های فامیلی دارای شیوع به نسبت بالایی در کشور ما می‌باشد و این ازدواج‌ها تأثیر قابل توجهی در بالا بردن شیوع عقب ماندگی‌های ذهنی دارد، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ازدواج‌های فامیلی بر عقب ماندگی ذهنی کودکان انجام گردید.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مورد شاهدی که در سطح مناطق روستایی شهرستان خمینی‌شهر اصفهان در سال 1388 انجام شد، 206 بیمار مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و 412 شاهد که از نظر سن و جنس همسان شده بودند، از روستای مشابه با هر بیمار انتخاب گردیدند. با مراجعه‌ی مستقیم پژوهشگر به تک تک روستاها و مصاحبه با والدین کودکان عقب مانده‌ی ذهنی و همچنین مصاحبه‌ی چهره به چهره با افراد شاهد، اطلاعات مربوط به عوامل مرتبط جمع آوری شد.یافته‌ها: در حالی که ازدواج والدین در 133 نفر (6/64 درصد) از گروه بیماران، ازدواج فامیلی بود، این میزان در گروه شاهد 128 نفر (1/31 درصد) به دست آمد و تفاوت مشاهده شده از نظر آماری نیز معنی‌دار بود (001/0 > P). از میان همه‌ی عوامل مورد بررسی، تشنج در بدو تولد، سابقه‌ی فامیلی، استرس شدید در بارداری، سواد مادر، سواد پدر و ازدواج فامیلی به ترتیب با نسبت شانس (دامنه‌ی اطمینان 95 درصد) 12 (5/15-2/11)، 7/8 (16-7/4)، 8/7 (17-4)، 4/4 (12-6/2)، 8/3 (5/6-2/1) و 2 (4/2-4/1) خطر اتفاق افتادن عقب ماندگی ذهنی را افزایش می‌دادد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، ازدواج فامیلی تأثیری معنی‌دار در عقب ماندگی ذهنی فرزندان داشت که این مطلب با یافته‌های بسیاری از مطالعات قبلی هم‌خوان است. این موضوع بیان کننده‌ی نقش بسیار مهم و ارزنده‌ی مشاوره‌ی ژنتیک در قبل از ازدواج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Consanguineous Marriages in Mental Retardation; A Study in a Rural Population

نویسندگان [English]

 • Mansoor Salehi 1
 • Hosein Asari 2
 • Ali Mehrabi Kooshki 3
1 Assistant Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
3 Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: According to general statistics, almost 3% of children at school age are mental retard. Many risk factors, especially consanguineous marriages, may lead to these disorders.Methods: In a case-control study performed in Khominishahr rural areas, Isfahan in 2009, all of the patients with mental retardation were entered. In this study, 206 patients and 412 age and sex matched controls were studied. Data gathering was carried out through face to face interview by an investigator.Finding: 133 patients (64.6%) of case group and 128 indivisuals (31.1%) of control group had parents with consanguineous marriages (P < 0.001). Among all investigated factors, seizure, family history, severe stress during pregnancy, mother education level, father education level and consanguineous marriage significantly increased the risk of mental retardation [12 (11.2-15.5), 8.7 (4.7-16), 7.8 (4-17), 4.4 (2.6-12), 3.8 (1.2-6.5) and 2 (1.4-2.4) times, respectively].Conclusion: Consultation before marriage is very important for prevention of mental retardation and other congenital disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consanguineous marriage
 • mental retardation
 • Risk Factors
 1. van Schrojenstein Lantman-De Valk HM, Metsemakers JF, Haveman MJ, Crebolder HF. Health problems in people with intellectual disability in general practice: a comparative study. Fam Pract 2000; 17(5): 405-7.
 2. Baxter H, Lowe K, Houston H, Jones G, Felce D. Previously unidentified morbidity in patients with intellectual disability. Br J Gen Pract 2006; 56(523): 93-8.
 3. Fisher K, Kettl P. Aging with mental retardation: increasing population of older adults with MR require health interventions and prevention strategies. Geriatrics 2005; 60(4): 26-9.
 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc; 2000. p. 4-9.
 5. Anitha Devi CP, Sudarsanam D. Role of Consanguinity in Mental Retardation. Asian J Exp Biol Sci 2011; 2(1): 162-4.
 6. Sharkia R, Azem A, Kaiyal Q, Zelnik N, Mahajnah M. Mental retardation and consanguinity in a selected region of the Israeli Arab community. Cent Eur J Med 2010; 5(1): 91-6.
 7. Ober C, Weitkamp LR, Cox N, Dytch H, Kostyu D, Elias S. HLA and Mate Choice in Humans. Am J Human Genetic 1997; 61(3): 497-504.
 8. Wong SS, Anokute CC. The effect of consanguinity on pregnancy outcome in Saudi Arabia. J R Soc Health 1990; 110(4): 146-7.
 9. Jaber L, Merlob P, Gabriel R, Shohat M. Effects of consanguineous marriage on reproductive outcome in an Arab community in Israel. J Med Genet 1997; 34(12): 1000-2.
 10. Padma T, Murthy JS, Siva Reddy P. Genetic heterogeneity in cataracts. Indian Journal of Ophthalmology 1978; 26(1): 1-5.
 11. Afzal M. Inbreeding and selection intensity in a muslim community from Bihar, India. Am J Human Genetic 1988; 49(4): 494.
 12. Ryabokon NI, Smolich II, Goncharova RI. Genetic processes in chronically irradiated populations of small mammals. Environmental Management and Health 2000; 11(5): 433-46.
 13. Verma IC, Prema A, Puri RK. Health effects of consanguinity in Pondicherry. Indian Pediatr 1992; 29(6): 685-692.
 14. Panter-Brick C. Parental responses to consanguinity and genetic disease in Saudi Arabia. Soc Sci Med 1991; 33(11): 1295-302.
 15. Abu-Rabia S, Maroun L. The effect of consanguineous marriage on reading disability in the Arab community. Dyslexia. 2005; 11(1): 1-21.
 16. Soroori AA. Consanguineous marriages and genetic diseases of children. Isfahan: Isfahan Univarsity of Medical Sciences Publication; 1995. p. 102.