بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه‌ی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مدیر بیمارستان فلاورجان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هیپرلیپیدمی در بیماران پیوند کلیه شایع است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در بیماران پیوندی و بررسی عوارض این دارو در آنان بود.روش‌ها: این کارآزمایی بالینی از آبان‌ماه 1385 تا دی‌ماه 1387 در یک مرکز خصوصی نفرولوژی در اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، بیماران پیوند کلیه‌ی مراجعه کننده به این مرکز بودند (450 نفر). بر اساس معیارهای ورود، 78 نفر از بیماران انتخاب شدند و ازتیمیب به برنامه‌ی درمانی قبلی آن‌ها اضافه شد و بیماران در سه گروه قرار گرفتند. گروه E، فقط ازتیمیب، گروه ES ازتیمیب و استاتین و گروه EG ازتیمیب و جم‌فیبروزیل دریافت کردند. بیماران، قبل از مداخله، سه و شش ماه پس از آن مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: در نهایت، 61 بیمار با میانگین سنی 3/12 ± 49 سال در سه گروه بررسی شدند. تری‌گلیسرید، سه و شش ماه پس از مداخله در گروهE  و ES به طور قابل توجهی کاهش یافت. کلسترول سه و شش ماه پس از مداخله در سه گروه به میزان قابل توجهی کاهش داشت. طی مطالعه، هیچ موردی از پس زدن پیوند دیده نشد. میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) در سه گروه افزایش یافت ولی قابل توجه نبود (05/0 < P).نتیجه‌گیری: ازتیمیب داروی مؤثر و ایمن در درمان هیپرلیپیدمی بیماران پیوند کلیه می‌باشد و این دارو به شکل تک درمانی و درمان ترکیبی با استاتین یا فیبرات، قادر به کاهش کلسترول و به شکل تک درمانی و درمان ترکیبی با استاتین، قادر به کاهش تری‌گلیسرید به میزان قابل توجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ezetimibe on Lipid Profile and Renal Function and its Side Effects in Renal Transplant Recipients

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Shahidi 1
  • Mojgan Azimi 2
  • Morteza Mohammadi 3
  • Akbar Hassan Zadeh 4
1 Associated Professor, Department of Nephrology, School of Medicine and Isfahan Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Manager, Falavarjan Hospital, Isfahan, Iran.
4 School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Hyperlipidemia is common in renal transplant recipients. The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of ezetimibe on lipid profile and renal function in renal transplant recipients.Methods: This prospective clinical trial study was done in a private nephrology clinic in Iafahan on 450 renal transplant patients between 2006-2009 years. Based on inclusion criteria, 78 patients were selected and ezetimibe was added to their previous treatment regimen. Patients were placed in three groups: group E (ezetimibe alone), group ES (ezetimibe with statin) and group EG (ezetimibe with gemfibrozil). All of the patients were evaluated before and three and six months after intervention.Finding: Sixty one patients with mean age of 49 ± 12.3 years were studied. Triglyceride was reduced significantly three and six months after intervention in E and ES groups. Cholesterol was reduced significantly three and six months after intervention in all three groups. During the six-month study, no case of rejection was found. Glomerular filtration rate (GFR) in the three groups was increased but it was not statistically significant (P > 0.05).Conclusion: Ezetimibe alone, or in combination with statin or gemfibrozil, is a safe and effective drug in the treatment of hypercholestrolemic patients with kidney transplantation and alone, or in combination with statin, is a safe and effective drug in the treatment of hypertriglyceridemic patients with kidney transplantation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ezetimibe
  • Hyperlipidemia
  • Kidney transplant recipient
  1. Buchanan C, Smith L, Corbett J, Nelson E, Shihab F. A retrospective analysis of ezetimibe treatment in renal transplant recipients. Am J Transplant 2006;6(4): 770-4.
  2. Kohnle M, Pietruck F, Kribben A, Philipp T, Heemann U, Witzke O. Ezetimibe for the treatment of uncontrolled hypercholesterolemia in patients with high-dose statin therapy after renal transplantation. Am J Transplant 2006;6(1): 205-8.
  3. Langone AJ, Chuang P. Ezetimibe in renal transplant patients with hyperlipidemia resistant to HMG-CoA reductase inhibitors. Transplantation 2006;81(5): 804-7.
  4. Chuang P, Langone AJ. Ezetimibe reduces low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) in renal transplant patients resistant to HMG-CoA reductase inhibitors. Am J Ther 2007;14(5): 438-41.
  5. Turk TR, Voropaeva E, Kohnle M, Nurnberger J, Philipp T, Kribben A, et al. Ezetimibe treatment in hypercholesterolemic kidney transplant patients is safe and effective and reduces the decline of renal allograft function: a pilot study. Nephrol Dial Transplant 2008; 23(1): 369-73.
  6. Puthenparumpil JJ, Keough-Ryan T, Kiberd M, Lawen J, Kiberd BA. Treatment of hypercholesterolemia with ezetimibe in the kidney transplant population. Transplant Proc 2005; 37(2): 1033-5.
  7. Panichi V, Manca-Rizza G, Paoletti S, Taccola D, Consani C, Sbragia G, et al. Safety and effects on the lipid and C-reactive protein plasma concentration of the association of ezetimibe plus atorvastatin in renal transplant patients treated by cyclosporine-A: a pilot study. Biomed Pharmacother 2006; 60(5): 249-52.
  8. Assessing Renal Function [Online]. 2009;[3 screens]. Available from: URL: http://www.patient.co.uk/doctor/Assessing-Renal-Function.htm/
  9. Hyperlipidemia [Online]. 2009 [cited 2009 Nov 30];[1 screens]. Available from: URL: http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4600/
  10. Definition of Lipid profile [Online]. 2009 [citet 2009 Nov 30];[1 screens]. Available from: URL: http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=4170/
  11. What Are the Treatments for Hyperlipidemia? [Online]. 2009 [citet 2009 Vov 30];[3 screens]. Available from: URL: http://www.ehow.com/about_5074501_hyperlipidemia.html/
  12. Ezetimibe [Online]. 2008 [cited 2009 Nov 30];[4 screens]. Available from: URL: http://www.nlm.nih.gov/medlieplus/druginfo/meds/a603015.html/
  13. Ezetimibe: Drug information [Online]. 2009 [cited 2009 Nov 30];[6 screens]. Available from: URL: http://www.uptodate.com/online/content/topic.do?topickey=drug/