ارزیابی پارامترهای اسپرمی در نمونه‌های کاندید تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روش‌های متفاوتی برای درمان ناباروری وجود دارد که از آن میان، تزریق درون رحمی اسپرم (IUI) قابل ذکر است. IUI به علت سادگی، هزینه‌ی پایین و غیر تهاجمی بودن، به عنوان استراتژی خط اول درمان زوج‌های نابارور انجام می‌شود. میزان موفقیت این روش درمانی وابسته به پارامترهای اصلی نمونه‌ی اسپرمی شامل غلظت اسپرم، درصد مورفولوژی طبیعی اسپرم و درصد تحرک در نمونه‌ی اسپرمی می‌باشد. هدف از این مطالعه، به دست آوردن میانگین پارامترهای اصلی اسپرمی در نمونه‌های کاندید IUI و نیز تعیین میزان حساسیت و اختصاصی بودن هر یک از آن‌ها در زوج‌های کاندید IUI بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در اسفند ماه سال 1386 در مرکز باروری و ناباروری شهید بهشتی اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری ساده غیر احتمالی بود و طی آن، 66 نفر از افراد کاندید IUI از نظر آنالیز مایع Semen جهت پارامترهای اسپرمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 12SPSS آنالیز شد. یافته‌ها: پارامتر درصد مورفولوژی طبیعی اسپرم قبل (812/0 = AUC) و بعد (768/0 = AUC) از processing نسبت به سایر پارامترها دارای حساسیت و اختصاصی بودن بالاتری بوده، در پیش‌بینی نتایج روش درمانی IUI مؤثرتر بود. نتیجه‌گیری: با توجه به متفاوت بودن میانگین مقادیر پارامترهای اسپرمی در مناطق جغرافیایی مختلف و این که نتایج حاصل در مورد میزان تأثیر هر یک از پارامترهای اسپرمی در موفقیت IUI در مطالعات مختلف، متفاوت می‌باشد، در هر منطقه باید مقادیر میانگین و میزان حساسیت و اختصاصی بودن این پارامترها مشخص گردد تا میزان موفقیت این روش درمانی افزایش یابد. واژگان کلیدی: IUI، تراکم اسپرمی، مورفولوژی، تحرک.  

عنوان مقاله [English]

Effects of Main Semen Parameters on Intrauterian Insemination (IUI) Outcome

نویسندگان [English]

  • Roshanak Aboutorabi 1
  • Mahbobeh Dayani 2
  • Mehdi Nikbakht Dastgerdi 1
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: There are several techniques to manage sub fertility through which, Intrauterian Insemination (IUI) is on first step treatment strategy due to its simplicity and low costing and also being non invasive. The outcome of IUI is dependent on main semen parameters such as, sperm concentration, percentage of normal morphology and percentage of motility. The aim of this study was to evaluate the effects of main parameters on outcome of IUI technique. Methods: This descriptive analytic study was performed in Shahid Beheshti Infertility center in 2007. By simple sampling, semen samples from 66 couples who were candidate for IUI treatment method were studied in two steps, fresh semen samples and the processed semen samples. The data were evaluated by SPSS12. Findings: The percentage of normal morphology of sperm before and after, in comparison with the other semen parameters, have higher sensitivity and specificity. Therefore normal morphology could be valuable factor, not only in order to choose IUI as method of treatment for referring couples, but also to predict the outcome of IUI technique. Conclusion: Main semen parameters impress on IUI outcome. Our study indicates that in our geographic area percentage of normal morphology in sperm analysis before and after processing has higher sensitivity and specificity on conceptivity. In conclusion, each infertility center needs its evaluation on semen parameters to obtain clear and exact information from referring couples. Key words: Intrauterian insemination, Sperm, Concentration, Morphology, Motility.