بررسی میزان سرب در شیر مادران منطقه صنعتی زرین‌شهر و تاثیر آن بر نوزادان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران و گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران.

چکیده

چکیدهاهداف:هدف از این مطالعه تعیین میزان سرب در شیر مادران ساکن در نزدیکی کارخانه ذوب فلزات و تاثیر فاکتورهای سن مادر، تعداد فرزندان وزن، قد و دور سر نوزاد به هنگام تولد بر روی میزان سرب شیر مادر می-باشد. مواد و روش‌ها: پس از تکمیل پرسشنامه, 5 میلی‌لیتر شیر از 27 مادر سالم 4 روز پس از زایمان جمع‌ آوری و پس از هضم نمونه‌ها توسط اسید نیتریک و اسید پرکلریک، توسط کوره گرافیتی اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که متوسط میزان سرب در شیر مادران دارای یک فرزند و بیش از یک فرزند به ترتیب g/lµ 64/70 و g/lµ 73/23 بود. متوسط میزان سرب در شیر مادران دارای سن 24≥ سال و 24< سال به ترتیب g/lµ 10/68 و g/lµ 86/22 بوده است. متوسط میزان سرب در شیر مادران دارای نوزاد با وزن کمتر از 2950 گرم و بیشتر یا مساوی 2950 گرم به ترتیب  g/lµ 59/49 و g/lµ 70/43 بود. متوسط میزان سرب در شیر مادران دارای نوزاد با قد کمتر یا مساوی 49 سانتی‌متر و بیشتر از 49 سانتی‌متر به ترتیب  g/lµ 80/49 و g/lµ 21/45 بوده است و همچنین متوسط میزان سرب در شیر مادران دارای نوزادی با دور سر کمتر از 35 سانتی‌متر و بیشتر یا مساوی 35 سانتی‌متر  g/lµ 43/27 و g/lµ 33/62 بوده است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اختلاف میانگین و همبستگی منفی معنی داری در متوسط میزان سرب در شیر مادران گروه های مختلف سنی مادر و تعداد فرزندان وجود دارد و همچنین متوسط میزان سرب در شیر مادران گروه های مختلف وزن نوزاد، قد نوزاد و دور سر نوزاد بررسی شد که اختلاف میانگین و همبستگی معنی داری در متوسط میزان سرب در شیر مادران گروه های مختلف وزن نوزاد، قد نوزاد و دور سر نوزاد مشاهده نشد.کلمات کلیدی: سرب، شیر مادر، آلودگی صنعتی، زرین‌شهر و نوزادان.

عنوان مقاله [English]

Determination Concentration of Lead in Breast in Lactating Women in Re-gion Industrial Zarinshahr and Effect on Infant

نویسندگان [English]

  • Elaheh Norouzi 1
  • Nader Bahramifar 2
  • Sayed Mahmoud Ghasempouri 3
1 PhD Student, School of Natural Resources and Environmental Sciences, Marine Light, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Chemistry, Department of Environment, Tarbiat Modarres University, Tehran and Department of Chemistry, Payam-e- Noor University, Sari, Iran.
3 PhD Student, School of Natural Resources and Environmental Sciences, Marine Light, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to determine concentration of lead in the milk of women living in the vicinity of a metal smelter area and the effect of age mothers, parous, birth weight, height, and infant head circumference on the concentration of lead in human milk. Methods: Five ml of 27 colostrum samples from healthy women collected on the 4th postpartum day. After digestion of sample under pressure with of nitric acid and perchloric acid, concentration of lead in samples was determined by graphite furnace atomic absorption spectrometry. Findings: The mean level of lead in milk nuliparous and multiparous women was 70.64 and 23.73 µg/l respectively. The mean level of lead in milk in women aged ≤ 24 and > 24 years were 68.10 and 22.86 µg/l respectively. The mean level of lead in milk in women of newborns with weighing < 2950 and ≥ 2950 g were 49.59 and 43.70 µg/l respectively. The mean level of lead in milk women of newborns with height of ≤ 49 and > 49 cm were 49.80 and 45.21 µg/l respectively. Also. The mean level of lead in milk in women of newborns with head circumferenceing < 35 and ≥ 35 cm were 27.43 and 62.33 µg/l respectively. Conclusion: There was significant difference in mean level of lead in mother's milk in difference group of age and parous; also there was negative correlation between lead concentration with age of mothers and parous. There was no significant difference and no correlation in mean level of lead in mother's milk in difference groups of birth weight, height, and head circumference. Key words: Lead, Breast milk, Pollution industrial, Zarinshahr, Infants.