اثرات اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت‌های آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه علوم پایه، دانشگاه پیام نور، اصفهان.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

3 استادیار، گروه علوم تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان.

4 استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان.

5 استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه پیام نور، اصفهان.

چکیده

خلاصه مقدمه: بیماری آلزایمر یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نورودژنراتیو مغز می‌باشد که در آن نورون‌ها، به ویژه در نواحی مرتبط با اعمال شناختی، مورد تخریب می‌گیرند. یکی از عواملی که در پاتوژنز بیماری آلزایمر نقش مؤثری بازی می‌کند، استرس اکسیداتیو است که یک عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد و سیستم آنتی‌اکسیدان می‌باشد. کوآنزیم Q10، به عنوان یک آنتی‌اکسیدان بسیار قوی، در مکانیسم‌های تولید انرژی داخل سلولی و جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نقش دارد و اثرات مطلوب آن در بیماری آلزایمر مشخص شده است. با توجه به این که اسید فولیک یکی از پیش‌سازهای مهم برای سنتز Q10 در سلول بوده، مشخص شده است که میزان آن در خون مبتلایان به آلزایمر کاهش چشمگیری می‌یابد، در این تحقیق اثر تجویز اسید فولیک بر یادگیری و حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال در رت مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: تعداد 30 سر رت نر از نژاد ویستار با وزن تقریبی 50 ± 300 گرم در سه گروه ده تایی شم، آلزایمری و آلزایمری + اسید فولیک تقسیم شدند. جهت ایجاد مدل آلزایمری در رت، داروی استرپتوزوتوسین به درون بطن‌های مغزی تزریق گردید و پس از آن به مدت 21 روز رت‌های آلزایمری تحت درمان با اسید فولیک با دوز mg/kg 4 به صورت تزریق داخل صفاقی قرار گرفتند. جهت ارزیابی یادگیری و حافظه در رت‌ها از آزمون رفتار یادگیری اجتنابی غیر فعال استفاده شد. یافته‌ها: تزریق داخل بطن‌های مغزی استرپتوزوتوسین موجب آسیب شدید یادگیری و حافظه در رت‌ها شد و کاربرد اسید فولیک از این آسیب جلوگیری کرد. نتیجه‌گیری: اطلاعات به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که احتمال دارد اسید فولیک منجر به درمان ضایعات شناختی در بیماری آلزایمر شود. واژگان کلیدی: آلزایمر، اسید فولیک، استرپتوزوتوسین، یادگیری، حافظه.

عنوان مقاله [English]

Effects of Folic Acid on Passive Avoidance Learning and Memory in Rat Alzheimer Model by Intracerebroventricular Injection of Streptozotocin

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Dehghani Dolatabadi 1
  • Parham Reisi 2
  • Hamid Reza Azizi Malekabadi 3
  • Hojjatallah Alaei 4
  • Ali Asghar Pilehvarian 5
1 Student, Department of Basic Sciences, Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Empirical Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract Background: Alzheimer’s disease is one of the most prevalent brain neurodegenerative diseases, in which neurons are destroyed especially in related areas to cognitive activities. One of the factors that play an effective role in pathogenesis of Alzheimer’s disease is oxidative stress that is an imbalance between free radicals and antioxidant system. Co-enzyme Q10, as a very powerful antioxidant, has role in energy producing mechanisms inside the cell and in preventing of peroxidation of membrane lipid; and its positive effects on Alzheimer’s disease has been demonstrated. According to the fact that folic acid is one of the precursors for synthesis of Q10 in the cell, and it has been demonstrated that its blood levels are decreased in Alzheimer’s disease, this study aimed to evaluate effects of folic acid on passive avoidance learning and memory in rats. Methods: Thirty male wistar rats (300 ± 50 g) were divided in three groups (n = 10): sham, Alzheimer and Alzheimer + folic acid. For Alzheimer induction, streptozotocin was injected intracerebroventricular (ICV) and after that, rats received folic acid daily (4 mg/kg, i.p.) for 21 days. To assess learning and memory in rats, the passive avoidance learning test was performed. Findings: Intracerebroventricular streptozotocin impairs severely learning and memory in rats and folic acid can prevent these impairments. Conclusion: Data showed that folic acid is probably helpful in alleviating cognitive impairments in Alzheimer’s disease. Key words: Alzheimer, Folic acid, Streptozotocin, Learning, Memory.