مقایسه‌ی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک اپی‌تلیوم غددی آندومتر موش بلافاصله قبل از لانه گزینی به دنبال مصرف HMG-HCG، پروژسترون و سیلدنافیل سیترات

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه علوم تشریحی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تشریحی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

خلاصه مقدمه: همزمانی تکامل آندومتریوم و رویان، پیش‌نیازی ضروری برای لانه گزینی موفق است. پروژسترون و داروهای دیگر، تکامل همزمانی رویان بلافاصله قبل از لانه گزینی را از طریق آندومتریوم مادری حمایت می‌کنند. هدف از این مطالعه، ارزیابی خصوصیات و تغییرات مورفولوژیک و مورفومتریک آندومتریوم موش‌های تحریک شده برای تخمک گذاری به دنبال تزریق پروژسترون و سیلدنافیل سیترات بود. روش‌ها: تعداد 40 سر موش ماده‌ی بالغ به چهار گروه شاهد، گنادوتروپین، گنادوتروپین + پروژسترون و گنادوتروپین + سیلدنافیل سیترات تقسیم شدند. به هر سه گروه مورد آزمایش ابتدا HMG و سپس HCG به میزان I.U 5/7 تزریق شد؛ سپس هر دو موش ماده با یک موش نر برای جفت گیری در یک قفس قرار داده شدند. در دو گروه آخر به ترتیب، mg/mouse 1 پروژسترون و mg/kg 3 سیلدنافیل سیترات به فواصل 24، 48 و 72 ساعت پس از تزریق  HMGتزریق گردید. 96 ساعت بعد، موش‌ها در همه‌ی گروه‌ها قربانی شده، نمونه‌های رحمی آن‌ها تحت پاساژ بافتی قرار گرفت و برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده گردید. یافته‌ها: بر اساس بررسی با میکروسکوپ نوری، ارتفاع سلول‌های اپی‌تلیال غددی در گروه شاهد 54/1 ± 66/11 و در گروه گنادوتروپین 77/0 ± 10/11 میکرومتر بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت. ارتفاع این سلول‌ها در گروه گنادوتروپین + پروژسترون و گنادوتروپین + سیلدنافیل سیترات به ترتیب 30/1 ± 06/11 و 22/1 ± 37/11میکرومتر بود که با گروه شاهد و گنادوتروپین تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌داد. در نهایت هیچ کدام از گروه‌ها با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند (05/0 > P). نتیجه‌گیری: القای تخمدان و به دنبال آن پروژسترون و سیلدنافیل سیترات نتوانست تغییری در شاخص‌های مورفومتریک سلول‌های اپی‌تلیوم غددی رحم موش‌های تحریک شده برای تخمک گذاری ایجاد کند. واژگان کلیدی: لانه گزینی، پروژسترون، سیلدنافیل سیترات، آندومتریوم.  

عنوان مقاله [English]

Comparison of Morphological and Morphometrical Characteristics in the Glandular Epithelium of Mouse Endometrium in Preimplantation Period after Administration HMG-HCG, Progesterone and Sildenafil Citrate

نویسندگان [English]

  • Bahman Rashidi 1
  • Jafar Soleimani Rad 2
  • Leila Roshangar 3
1 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Anatomy and Histology, School of Medicine and Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anatomy and Histology, School of Medicine and Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract Background: Synchronous development of embryo and endometrium is an essential prerequisite for successful implantation. Progesterone and some other drugs help to maintain synchronous development of preimplantation embryo through its action on maternal uterus. The aim of this study was to assessment the changes in morphology and morphometrical characteristics of endometrium after injections of progesterone and sildenafil citrate in superovulated mice. Methods: Forty adult female mice were divided into 4 groups as: control, gonadotropin, gonadotropin + progesterone and gonadotropin + sildenafil citrate. In all 3 experimental groups the mice received 7.5 I.U HMG and later HCG. Then every two female mice with one male mouse put in one cage for mating. In two lat groups 1 mg/mouse progesterone and 3 mg/kg sildenafil citrate administrated in 24, 48, 72 hours interval, after HMG injection. Ninety six hours after HMG injection, the mice in 4 groups were sacrificed and their uterine specimens were prepared for light microscopic studies. Findings: The mean height of glandular epithelium cells was 11.66 ± 1.54 µm in control group, 11.10 ± 0.77 µm in gonadotropin group, 11.06 ± 1.30 µm in gonadotropin + progesterone group and 11.37 ± 1.22 µm in gonadotropin + sildenafil citrate. Finally, the heights of the cells in all groups were not significantly deferent from each other (P < 0.05 for all of the comparisons). Conclusion: Ovarian induction followed by progesterone and sildenafil citrate injection would not modify the morphometrical indices of glandular epithelium of mouse endometrium. Key words: Implantation, Progesterone, Sildenafil citrate, Endometrium.