بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی وگرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،

5 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر اعتیاد به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه مطرح شده است. عوامل و مشکلات متعدد اجتماعی، روان‌شناختی و بیولوژیک در روی آوردن به اعتیاد و ادامه یافتن آن نقش دارد. اعتیاد جدای از این که خود به عنوان یک بیماری محسوب می‌شود، زمینه ساز انتقال بیماری‌های مختلف نیز می‌باشد که ایدز و هپاتیت از مهم‌ترین موارد به شمار می‌رود. در این مطالعه سعی شد تا با بررسی رفتارهای شخصی افراد معتاد، فراوانی رفتارهای پر خطری که می‌تواند زمینه‌ساز انتقال و بروز بیماری‌های عفونی از قبیل ایدز و هپاتیت شود، شناسایی گردد تا با بررسی راه‌کارهای مناسب به مبارزه با شیوع این بیماری‌ها در افراد معتاد اقدام شود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، افراد با سابقه‌ی اعتیاد تزریقی مراجعه کننده به تمامی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند؛ تعداد کل این افراد 539 نفر بود. اطلاعات لازم از این افراد از طریق پرسش‌نامه استاندارد شده در خصوص رفتارهای پر خطر و خصوصیات دموگرافیک، توسط پرسشگر هم‌جنس به دست آمد.یافته‌ها: میزان روابط جنسی خارج از چارچوب حدود 55 بود. بیشترین استفاده کنندگان از کاندوم و انجام خال‌کوبی افراد جوان بودند؛ بیشترین شریک جنسی معتاد تزریقی در افراد مسن مشاهده شد. همچنین رابطه‌ی خطی ضعیف مستقیمی بین تعداد دفعات دستگیری و افزایش سن وجود داشت؛ اما تفاوت معنی‌داری از نظر سنی در مورد استفاده از سرنگ مشترک، انواع راه‌های استعمال مواد مخدر و روابط جنسی وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، افزایش تعداد معتادین تزریقی لزوم دادن آگاهی‌های لازم به آن‌ها در هر زمینه‌ای از جمله روابط جنسی محافظت شده مثل استفاده از کاندوم، عدم استفاده از سرنگ مشترک جهت تزریق و عدم انجام اقداماتی مانند خال‌کوبی یا انجام آن با وسایل مورد اطمینان، مشخص و بارز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of High-risk Behaviors in Intravenous Drug Abusers Re-ferred to Addiction Prohibition Centers in Isfahan, 2010

نویسندگان [English]

 • Behrooz Ataei 1
 • Mahrdad Salehi 2
 • Abbasali Javadi 3
 • Farzin Khorvash 3
 • Atefeh Sadat Mortazavi 4
 • Nazila Kasaeian 5
 • Zari Nokhodian 6
 • Anahita Babak 6
1 Associate Professor, Department of Infection Diseases, School of Medicine and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Infection Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Medicac Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Research Assistant, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Research Assistant, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Addiction is considered as one of the major problems in the society. Various social psychological and biological issues affect creating interest to drugs and continuing it. Besides, being an illness itself, addiction is a basis for transmitting diseases; the most important of them are AIDS and hepatitis. In this study, we tried to investigate high-risk personal behaviors of intravenous drug abusers that can increase the incidence of infectious diseases transmitting.Methods: In this descriptive study, the persons who had history of intravenous drug abuse referred to Isfahan addition prohibition centers were investigated. They were 539 persons totally. Required information about high-risk behaviors and demographic characteristic were fetched by a standardized questionnaire, by a same-sex researcher.Finding: The ratio of illegal sex was about 55%; most of condom and tattooing consumers was young people. Seniors had intravenous drug abuser sexual partners more than the others. Also, subtle linear ratio between number of arrests and aging existed. But there was not any significant difference in terms of age, utilizing share syringe, different ways of drug abuse and sexual relationship between different age groups.Conclusion: Regarding the results, increasing the number of intravenous drug abusers, the obligation of awareness in various fields including protected sexual relationship, avoiding use of shared syringe and preventing tattoo is obvious.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Addiction
 • Hepatitis
 • Acquired Immunodeficiency Syndrome
 1. Esmaeilian J. Assessment of some demographic, social and occupational characteristics of self-represent drug abuse drivers in Isfahan addiction prohibition centers. [Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2000.
 2. Des Jarlais DC, Semaan S. HIV prevention for injecting drug users: the first 25 years and counting. Psychosom Med 2008; 70(5): 606-11.
 3. Mirahmaizadeh AR, Kadivar MR, Ghane Shirazi R, Fararooei M. Prevalence of HIV infection among intravenous drug addicts in Shiraz, 1998. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2001; 3(2): 37-42.
 4. Sulkowski MS. Viral hepatitis and HIV coinfection. J Hepatol 2008; 48(2): 353-67.
 5. Panda S, Chatterjee A, Bhattacharjee S, Ray B, Saha MK, Bhattacharya SK. HIV, hepatitis B and sexual practices in the street-recruited injecting drug users of Calcutta: risk perception versus observed risks. Int J STD AIDS 1998; 9(4): 214-8.
 6. Saelim A, Geater A, Chongsuvivatwong V, Rrodkla A, Bechtel GA. Needle Sharing and High-Risk Sexual Behaviors among IV Drug Users in Southern Thailand. AIDS patient care and STDs 1998; 12(9): 707-13.
 7. Power KG, Markova I, Rowlands A, McKee KJ, Anslow PJ, Kilfedder C. Intravenous drug use and HIV transmission amongst inmates in Scottish prisons. British Journal of Addiction 1992; 87(1): 35-45.
 8. Taeri K, Kasaeian N, Fadaei Nobari R, Ataei B. The prevalence of hepatitis B, hepatitis C and associated risk factors in intravenous drug addicts (IVDA) with HIV in Isfahan. Journal of Isfahan Medical School 2008; 26(90): 273-8.
 9. Kaplan EH, Heimer R. HIV prevalence among intravenous drug users: model-based estimates from New Haven's legal needle exchange. J Acquir Immune Defic Syndr 1992; 5(2): 163-9.