بررسی مقایسه‌ای رادیوگرافی اگزیال زانو و آتروسکپی در تشخیص راستای نامناسب مفصل کشکک زانو و استخوان ران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هر ارتوپد روزانه با بیماران دچار درد جلوی زانو برخورد و برای بررسی مفصل پاتلوفمورال رادیوگرافی محوری (Axial) زانو درخواست می‌کند. برای مشخص نمودن حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی رادیوگرافی محوری زانو در مقایسه با آرتروسکوپی، به عنوان استاندارد طلایی ارزیابی راستای پاتلوفمورال، این مطالعه توصیفی انجام شد.روش‌ها: از زانوی 61 بیمار کاندید آرتروسکوپی، که بر اساس نمونه گیری آسان (Convenient sampling) انتخاب شده بودند، رادیوگرافی محوری (Axial) به عمل آمد و نتایج توسط رادیولوژیست بر اساس وجود یا عدم وجود کج شدن (Tilt) و یا نیمه دررفتگی (Subluxation) اعلام شد. سپس بیماران تحت آرتروسکپی قرار گرفتند. چنانچه برجستگی مرکزی (Central ridge) پاتلا تا 45 درجه فلکسیون زانو به مرکز شیار تروکلئار (Truchlear groove) نمی‌رسید بیمار از نظر راستای نامناسب پاتلوفمورال (Patellofemoral malalignment) مثبت قلمداد می‌شد. سپس نتایج رادیوگرافی براساس یافته‌های آتروسکپی به مثبت حقیقی، مثبت کاذب، منفی حقیقی و منفی کاذب طبقه بندی شد.یافته‌ها: رادیوگرافی محوری زانو حساسیت 71، ویژگی 38، ارزش اخباری مثبت 60 و ارزش اخباری منفی 50 درصد داشت. گزارش Tilt مثبت در رادیوگرافی محوری نسبت به وجود آن در آرتروسکپی از حساسیت 56 و ویژگی 41 درصد برخوردار بود.نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه مشخص ساخت که اگر چه با ارزش‌ترین روش تشخیصی برای تعیین راستای نامناسب پاتلوفمورال معاینه‌ی بالینی است، رادیوگرافی محوری زانو از هم‌خوانی خوبی با معاینه‌ی بالینی برخوردار بوده، در مقایسه با آرتروسکپی نیز روش تشخیص ارزشمندی محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Diagnosis Value of Knee Joint Axial Compare to the Knee Joint Arthroscopy in Diagnosis of Patellofemoral Malalignment

نویسندگان [English]

 • Khalilolah Nazem 1
 • Fathola Hor 2
 • Arash Rashidi 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Orthopedic Surgeon, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Every orthopedist everyday encounter with at least one patient with anterior knee pain and for further evaluation will request radiography, especially axial knee radiography. This descriptive study was planned to determine the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of axial knee view respect to arthroscopic finding, as gold standard technique for evaluation of patellofemoral malalingnment.Methods: In convenient manner from 61 patients who was candidate for arthroscopy, irrespective to initial diagnosis, axial view was done and reported by radiologist and according to his report, patient was classified to lateral tilt positive, lateral subluxation positive or negative. Then, patellofemoral joint was studied arthroscopically from anterolateral portal to determine if central ridge of patella seat in trochlear groove before 45<sup>0 of knee flexion or not? If seating was not occur 45<sup>0 of knee flexion, the patella was consider arthroscopically positive for patellofemoral malalignment. Then radiographic findings, based on arthroscopic finding, were classified to true positive, true negative, false positive, false positive and false negative.Finding: Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were 71%, 38%, 60% and 50%, respectively. Sensitivity and specificity of positive tilt axial view compare to arthroscopy were 56% and 41%, respectively.Conclusion: Based on the results of this study, the most valuable diagnostic method for patellofemoral malalingnment was physical examination; however, axial view has good correlation to arthroscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patellofemoral malalignment
 • Anterior knee pain
 • Axial view
 • Arthroscopy
 • Chondromalacia of patella
 1. Safran MR, McDonough P, Seeger L, Gold R, Oppenheim WL. Dorsal defect of the patella. J Pediatr Orthop 1994; 14(5): 603-7.
 2. Dhillon MS, Panday AK, Aggarwal S, Nagi ON. Extra articular arthroscopic release in post-traumatic stiff knees: a prospective study of endoscopic quadriceps and patellar release. Acta Orthop Belg 2005; 71(2): 197-203.
 3. Steinfeld R, Torchia ME. Arthroscopically assisted percutaneous quadricepsplasty: a case report and description of a new technique. Arthroscopy 1998; 14(2): 212-4.
 4. Ahmad CS, Stein BE, Matuz D, Henry JH. Im-mediate surgical repair of the medial patellar stabilizers for acute patellar dislocation. A review of eight cases. Am J Sports Med 2000; 28(6): 804-10.
 5. Grelsamer RP. Patellar malalignment. J Bone Joint Surg Am. 2000; 82-A(11): 1639-50.
 6. Nakagawa K, Wada Y, Minamide M, Tsuchiya A, Moriya H. Deterioration of long-term clinical results after the Elmslie-Trillat procedure for dislocation of the patella. J Bone Joint Surg Br 2002; 84(6): 861-4.
 7. Steensen RN, Dopirak RM, McDonald WG 3rd. The anatomy and isometry of the medial patellofemoral ligament: implications for reconstruction. Am J Sports Med 2004; 32(6): 1509-13.
 8. Albanese SA, Livermore JT, Werner FW, Mur-ray DG, Utter RG. Knee Extensor Mechanics After Subtotal Excision of the Patella. Clin Orthop Relat Res 1992; 285: 217-22.
 9. Insall J, Goldberg V, Salvati E. Recurrent dislocation and the high-riding patella. Clin Orthop Relat Res 1972; 88: 67-9.
 10. Mehta VM, Inoue M, Nomura E, Fithian DC. An algorithm guiding the evaluation and treatment of acute primary patellar dislocations. Sports Med Arthrosc 2007; 15(2): 78-81.
 11. Virolainen H, Visuri T, Kuusela T. Acute dislocation of the patella: MR findings. Radiology 1993; 189(1): 243-6.