فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از بهترین روش‌ها برای جایگزینی کارکرد کلیه در بیماران مرحله‌ی نهایی بیماری کلیوی (End stage renal disease یا ESRD) انجام پیوند کلیه است. بیماران پس از انجام پیوند کلیه تحت نظر هستند و در صورت افت کارکرد کلیه‌ی پیوندی، در هر زمان بیوپسی کلیه برای آنان انجام می‌شود؛ چرا که بیوپسی کلیه استاندارد طلایی جهت تشخیص عوارض است. بیوپسی‌های کلیه توسط سیستم Banff طبقه بندی می‌شوند. این مطالعه به بررسی فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیک در بیماران بیوپسی شده‌ی پیوند کلیه پرداخت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، نمونه‌های بیوپسی کلیه‌های پیوندی در بایگانی بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان که از دو مرکز الزهرا (س) و نور طی سال‌های 87-1385 جمع‌آوری شده بود، همراه با گزارش پاتولوژی و فرم درخواست نفرولوژیست که حاوی اطلاعات بالینی بیمار بود بررسد شد و اطلاعات لازم از آن استخراج و در فرم پرسش‌نامه وارد شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.یافته‌ها: تعداد کل نمونه‌ها 161 عدد بود. 68 درصد بیماران مرد و 32 درصد آن‌ها زن بودند. 85 درصد پیوندها از دهنده‌ی زنده‌ی غیر فامیل، 9/9 درصد پیوندها از جسد و 5 درصد نیز از دهنده‌ی زنده‌ی فامیل بود. فراوانی Tubular atrophy and interstitial fibrosis (TA&IF) نوع II 7/13 درصد، TA&IF نوع III 9/9 درصد، Acute rejection نوع IA (ARIA) 8/6 درصد، نوع IB (ARIB) 6/5 درصد، انفارکشن 5 درصد، Borderline 5 درصد، ARIIA 3/4 درصد، TA&IF نوع I 3/4 درصد، رد پیوند با واسطه‌ی آنتی‌بادی 7/3 درصد، ARIIB 9/1 درصد و پاتولوژی غیر وابسته به رد پیوند 7/44 درصد بود. بیشترین موارد Acute tubular necrosis (ATN) در بین دهندگان پیوند از جسد بود که فراوانی 36 درصد داشت. بیشترین میانگین سنی مربوط به پاتولوژی TA&IFI (5/45 سال) و کمترین آن مربوط به پاتولوژی ARIIB (24 سال) بود. بیشترین میانگین قدمت زمانی مربوط به پاتولوژی TA&IF نوع III (2/2666 روز) و کمترین آن مربوط به پاتولوژی ATN (8/72 روز) بود.نتیجه‌گیری: مطالعات بسیاری در مراکز پیوند جهان بر روی بیوپسی‌های کلیه انجام شده است. اما تا کنون مطالعه‌ای در این زمینه در مراکز الزهرا (س) و نور اصفهان، که مراکز ارجاعی جهت پیوند بیماران کلیوی هستند، انجام نشده است. مطالعاتی که روی بیوپسی‌های کلیه‌های پیوندی انجام می‌شود، به طور غیرمستقیم تصویری از عواملی که در جامعه‌ی ما منجر به افت کارکرد کلیه می‌شود را به ما ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relative Frequency of Biopsy Diagnosed Renal Diseases in Patients with Renal Transplantation

نویسندگان [English]

 • Diana Taheri 1
 • Ardeshir Talebi 2
 • Venus Salem 3
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Renal transplantation is the treatment of choice for patients with end stage renal disease (ESRD). In cases of ant graft dysfunction at any time after transplantation, kidney biopsy is the golden standard for diagnosis. Kidney biopsies are categorized according to the Banff classification. This study aimed to evaluate the frequency of different allograft biopsies.Methods: In this cross-sectional study, the renal allograft biopsies obtained in both Alzahra and Noor in Isfahan, centers during the years 2006 to 2008 were studied based on Banff classification. The information and data were obtained from the department of pathology. When the data were completely gathered, they were analyzed via SPSS software.Finding: From 161 specimens, 68% were men and 32% were women. 85% of the grafts were from living unrelated donors, 9.9% from cadaver and 5% from living related donors. The relative frequencies of pathology diagnosis of biopsies were as 13.7% Tubular atrophy and interstitial fibrosis (TA &IF) grade II, 9.9% TA &IF III, 6.8% Acute rejection (AR) IA, 5.6% AR IB, 5% infarction, 5% borderline, 4.3% AR IIA, 4.3% TA&IF I, 3.7% antibody rejection and 1.9% AR IIB; also 44.7% had unrelated pathology to rejection. The greatest mean age for the patients under biopsy was for TA&IF I (45.5 years) and the smallest was for acute tubular necrosis (ATN) (24 years). The greatest mean time for biopsy was for TA&IF III (2666.2 days after biopsy) and the smallest was for ATN (72.8 days after biopsy).Conclusion: A great number of studies on renal allograft pathologies have been done in different transplant centers around the world. No studies have been done on pathologies in Alzahra and Khorshid hospitals in Isfahan which are referral centers for transplantation. This study can give us a picture of the major causes of graft dysfunction in our country according to race, environment and...

کلیدواژه‌ها [English]

 • Banff classification
 • Kidney transplantation biopsy
 • Pathology
 1. Carpenter CB, Milford EL, Sayegh MH. Trans-plantation in the treatment of renal failure. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw Hill Professional; 2008. p. 1776.
 2. Ghods AJ. Renal transplantation in Iran. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(2): 222-8.
 3. Fassihi F. Kidney transplant in Iran. [cited 2004 August 16]. Available from: http:// http://cyberend.com/archives.htm
 4. Magee CC, Milford E. Clinical aspects of renal transplantation. In: Brenner BM. Brenner & Rector's The kidney. 7th ed. Philadelphia: WB. Saunders, Elsevier; 2004. p. 2810-6.
 5. Croker PB, Tisher CC. Indications for and Interpretation of the renal biopsy. In: Schrier WR. Diseases of the kidney and urinary tract .7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 462.
 6. Nankivell BJ, Borrows RJ, Fung CL, O'Connell PJ, Allen RD, Chapman JR. The natural history of chronic allograft nephropathy. N Engl J Med 2003; 349(24): 2326-33.
 7. Mauiyyedi S, Colvin RB. Pathology of kidney transplantation. In: Morris P. Kidney Transplantation: Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001. p. 343.
 8. Racusen LC, Colvin RB, Solez K, Mihatsch MJ, Halloran PF, Campbell PM, et al. Antibody-mediated rejection criteria- an addition to the Banff 97 classification of renal allograft rejection. Am J Transplant 2003; 3(6): 708-14.
 9. Solez K, Hansen HE, Kornerup HJ, Madsen S, Sørensen AW, Pedersen EB, et al. Clinical validation and reproducibility of the Banff schema for renal allograft pathology. Transplant Proc 1995; 27(1): 1009-11.
 10. Solez K, Colvin RB, Racusen LC, Haas M, Sis B, Mengel M, et al. Banff 07 classification of renal allograft pathology: updates and future directions. Am J Transplant 2008; 8(4): 753-60.
 11. Ratnakar KS, George S, Datta BN, Fayek AH, Rajagopalan S, Fareed E, et al. Renal transplant pathology: bahrain experience. Saudi J Kidney Dis Transpl 2002; 13(1): 71-6.
 12. Bates WD, Davies DR, Welsh K, Gray DW, Fuggle SV, Morris PJ. An evaluation of the Banff classification of early renal allograft biopsies and correlation with outcome. Nephrol Dial Transplant 1999; 14(10): 2364-9.