اثر آنزیم لاکتاز بر بهبود علایم گوارشی بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز و مقایسه‌ی آن با دارونما

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: عدم تحمل لاکتوز، بیماری بسیار شایعی در آسیا می‌باشد. درمان با آنزیم لاکتاز خوراکی امکان استفاده‌ی بیماران مبتلا از شیر و لبنیات را فراهم کرده است. شواهد بالینی نشان دهنده‌ی عدم رضایت عده‌ی قابل توجهی از بیماران از بهبود علایم بالینی به دنبال استفاده از اشکال جامد آنزیم لاکتاز است. بر آن شدیم تا اثر آنزیم لاکتاز جامد خوراکی بر بهبود علایم کلینیکی بیماران در شهر اراک را بررسی نماییم.روش‌ها: این مطالعه‌ی تصادفی دو سوکور بر روی 50 بیمار مبتلا به علایم بالینی عدم تحمل لاکتوز انجام شد. متوسط سن بیماران 4/37 سال بود و 44 درصد آنان مرد بودند. هر یک از بیماران در این مطالعه، به مدت یک هفته آنزیم لاکتاز و به دنبال آن به همان مدت دارونما دریافت کرد. اثرات هر دو درمان بر علایم گوارشی بیماران از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.یافته‌ها: میانگین کاهش نمره‌ی درد شکمی بعد از مصرف آنزیم لاکتاز 51/2 ± 56/1 (001/0 > P) و بعد از مصرف دارونما 0 ± 54/0 (001/0 > P) بود. میانگین کاهش نمره‌ی سر و صدای شکمی بعد از مصرف آنزیم لاکتاز 91/1 ± 6/1 (001/0 > P) و بعد از مصرف دارونما 94/0 ± 42/0 (03/0 = P) بود. میانگین کاهش نمره‌ی نفخ شکم بعد از مصرف آنزیم لاکتاز 79/1 ± 62/1 (001/0 > P) و بعد از مصرف دارونما 88/0 ± 56/0 (001/0 > P) بود. میانگین کاهش اسهال بعد از مصرف آنزیم لاکتاز 06/3 ± 7/2 (001/0 > P) و بعد از مصرف دارونما 99/0 ± 54/0 (001/0 > P). میانگین کاهش نمره‌ی تهوع و استفراغ بعد از مصرف آنزیم لاکتاز 89/0 ± 24/0 (63/0 = P) و بعد از مصرف دارونما 19/0 ± 04/0 (15/0 = P) بود. بعد از مصرف آنزیم لاکتاز، نمره‌ی درد شکم 19 نفر از بیماران، نمره‌ی سر و صدای شکم 12 نفر، نمره‌ی تهوع 3 نفر، نمره‌ی نفخ شکم 17 نفر و نمره‌ی اسهال 7 نفر از بیماران تغییری نکرد.نتیجه‌گیری: قرص‌های آنزیم لاکتاز اثر واضحی در کاهش علایم گوارشی عدم تحمل لاکتوز بیماران نسبت به دارونما داشت. اما میزان پاسخ در بیماران مختلف و حتی بین علایم مختلف گوارشی یک بیمار متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exogenous Lactase on Improving Gastrointestinal Symp-toms in Patients with Lactose Intolerance

نویسندگان [English]

 • Ramin Ghahremani 1
 • Behzad Asanjarani 2
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Amirolmomenin Hospital, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Resident, Department of Internal Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Background: Lactose intolerance is common in Asian population. Enzyme replacement therapy facilitates consumption of milk and dairy products for patients with lactose intolerance. Clinical evidence in our clinics indicates a nonhomogeneity in improvement of symptoms after ingestion of solid form of exogenous lactase enzyme in patients. Therefore, we designed this study to evaluate the effectiveness of oral solid lactase enzyme in the clinical symptoms of patients with lactose intolerance in Arak city.Methods: This randomized double blind placebo controlled trial was performed on 50 adult symptomatic patients with lactose intolerance. Average age of the patients was 37.4 years and 44% were men. Every patient took lactase and placebo for one week respectively. Effects of these treatments on gastrointestinal symptom of patients were gathered by symptom evaluation questionnaire. Results were analyzed by SPSS software.Finding: The mean improvement of abdominal pain score after lactase was 1.56 ± 2.51 (P < 0.001) and after placebo was 0.54 ± 0 (P < 0.001). The mean improvement of flatulence score after lactase was 1.6 ± 1.91 (P < 0.001) and after placebo was 0.42 ± 0.94 (P = 0.03). The mean improvement of bloating score after lactase was 1.62 ± 1.79 (P < 0.001) and after placebo was 0.56 (P < 0.001) ± 0.88. The mean improvement of diarrhea score after lactase was 2.70 ± 3.06 (P < 0.001) and after placebo was 0.54 ± 0.99 (P < 0.001). The mean improvement of nausea and vomiting score after lactase was 0.24 ± 0.89 (P = 0.63) and after placebo was 0.04 ± 0.19 (P = 0.15). After ingestion of lactase, 19 patients had no improvement in abdominal pain score, 12 patients in flatulence score, 3 patients in nausea and vomiting score, 17 patients in bloating score, and 7 patients had no improvement in diarrhea score.Conclusion: Lactase tablets significantly reduced clinical symptoms associated with lactose intolerance compared with placebo; but improvement of symptoms were variable between patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactose
 • Lactase
 • Lactose intolerance
 • Carbohydrate metabolism
 1. Bhatnagar S, Aggarwal R. Lactose intolerance. BMJ 2007; 334(7608): 1331-2.
 2. Vesa TH, Marteau P, Korpela R. Lactose intolerance. J Am Coll Nutr 2000; 19(2 Suppl): 165S-75S.
 3. Montalto M, Curigliano V, Santoro L, Vastola M, Cammarota G, Manna R, et al. Management and treatment of lactose malabsorption. World J Gastroenterol 2006; 12(2): 187-91.
 4. Xenos K, Kyroudis S, Anagnostidis A, Papas-tathopoulos P. Treatment of lactose intolerance with exogenous beta-D-galactosidase in pellet form. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1998; 23(2): 350-5.
 5. He M, Yang Y, Bian L, Cui H. [Effect of exogenous lactase on the absorption of lactose and its intolerance symptoms]. Wei Sheng Yan Jiu 1999; 28(5): 309-11. [In Chinese]
 6. Corazza GR, Benati G, Sorge M, Strocchi A, Calza G, Gasbarrini G. beta-Galactosidase from Aspergillus niger in adult lactose malabsorption: a double-blind crossover study. Aliment Pharmacol Ther 1992; 6(1): 61-6.
 7. Rosado JL, Solomons NW, Lisker R, Bourges H. Enzyme replacement therapy for primary adult lactase deficiency. Effective reduction of lactose malabsorption and milk intolerance by direct addition of beta-galactosidase to milk at mealtime. Gastroenterology 1984; 87(5): 1072-82.
 8. Shaw AD, Davies GJ. Lactose intolerance: problems in diagnosis and treatment. J Clin Gastroenterol 1999; 28(3): 208-16.
 9. Böhmer CJ, Tuynman HA. The clinical rele-vance of lactose malabsorption in irritable bowel syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8(10): 1013-6.
 10. Lin MY, Dipalma JA, Martini MC, Gross CJ, Harlander SK, Savaiano DA. Comparative ef-fects of exogenous lactase (beta-galactosidase) preparations on in vivo lactose digestion. Dig Dis Sci 1993; 38(11): 2022-7.
 11. Martin MG, Wright EM. Disorders of epithelial transport in the small intestine. In: Yamada T, Editor. Text book of Gastroenterology. 5th ed. Singapore: Wiley-Blackwell; 2009. p. 1261.