‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 .استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیدهمقدمه: کاتاراکت بزرگ‌ترین عامل نابینایی در جهان است و عمل فیکو از شایع‌ترین و مدرن‌ترین اعمال جراحی انجام شده برای درمان آن می‌باشد که در کشور ما نیز به طور روزافزون در حال انجام است؛ با توجه به این که از اهداف اعمال جراحی نوین، کاهش هر چه بیشتر میزان آستیگماتیسم بعد از اعمال جراحی است و همچنین انتخاب محل برش یکی از مهم‌ترین عناصر تعیین کننده در میزان آستیگماتیسم پس از عمل می‌باشد، جراحان برش در مریدین افقی را به علت میزان کم آستیگماتیسم پس از عمل ترجیح می‌دهند؛ با این حال برش در این محل مشکلاتی را در بر دارد که از آن جمله مشکل در حرکت دست جراح هنگام انجام عمل می‌باشد. برای رفع این مشکل، گروهی از جراحان ترجیح می‌دهند محل برش را در جهت دست غالب خود جا به جا کنند و به صورت مایل برش دهند که این عمل باعث سهولت در حرکات دست جراح و آسانی تکنیک عمل می‌شود. در این مطالعه به مقایسه‌ی میزان آستیگماتیسم ناشی از دو روش عمل پرداخته شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی (Clinical trial) آینده‌نگر، جمعیت هدف شامل بیماران تحت جراحی فیکو قرار گرفته و جمعیت مورد بررسی شامل بیماران مبتلا به کاتاراکت رسیده بود که تحت عمل جراحی فیکو در کلینیک چشم پزشکی آبان قرار گرفته بودند. بیماران یک گروه (44 نفر) تحت عمل جراحی فیکو با برش در مریدین افقی و بیماران گروه دیگر (44 نفر)، تحت عمل جراحی فیکو با برش در مریدین مایل قرار گرفتند؛ سپس میزان آستیگماتیسم با استفاده از توپوگرافی در هر بیمار اندازه گیری شد و پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از آزمون t مستقل مقادیر مقایسه گردیدیافته‌ها: میانگین میزان آستیگماتیسم ناشی از عمل فیکو در گروه A با برش در مریدین افقی 83/0 دیوپتر و میانگین میزان آستیگماتیسم ناشی از عمل با برش در مریدین مایل 95/0 دیوپتر بود. اختلاف میزان آستیگماتیسم بین دو گروه معنی‌دار نبود (73/0 = P)نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر، میزان آستیگماتیسم ناشی از عمل جراحی فیکو به دو روش برش در مریدین افقی و مایل تفاوت معنی‌دار ندارد؛ انجام عمل فیکو با برش در مریدین مایل، روشی آسان با حداقل میزان آستیگماتیسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Postoperative Astigmatism after Phacoemulsification Surgery between Horizontal and Oblique Incisions

نویسندگان [English]

 • Sayed Mohammad Ghoreishi 1
 • Hamid Fesharaki 2
 • Somayeh Ghoreishi 3
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

AbstractIntroduction: Phacoemulsification is a new and modern cataract surgery; although surgically induced astigmatism is an unavoidable complication. The site of incision is an important factor in complication. The horizontal incision is a safer method of surgery; but in practice, surgeons prefer to make easier oblique incision. So we compared surgically induced astigmatism after these incisions.Methods: In a randomized prospective clinical study, 66 patients with ≤ 1 diopter (D) astigmatism were evaluated. Horizontal and oblique clear corneal incisions were performed. Topography values were evaluated and changes in surgically induced astigmatism were calculated by vector analysis; independent t-test was used to compare mean values.Finding: The mean surgically induced astigmatism was 0.95 ± 0.57 diopters (D) in the oblique incision group and 0.83 ± 0.56 (D) in horizontal incision group. The difference in surgical induced astigmatism between two incision types was not statistically significant (P = 0.73)Conclusion: There is not any statistically significant difference in surgical induced astigmatism between oblique and horizontal incision groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aphakia
 • Vitreous cavity
 • Limbus
 • Retrobulbar
 1. Riordan-Eva P, Whitcher J. Vaughan & As-bury's General Ophthalmology. 16th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2004. p. 173-9.
 2. Wikipedia. Cataract [online]. [cited 2011 Jan17]. Available from: URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Cataract#cite_note-2
 3. Foster A. Vision 2020: the cataract challenge. Community Eye Health 2000; 13(34): 17–9.
 4. Memon MS. Prevalence and causes of blindness in Pakistan. J Pak Med Assoc 1992; 42(8): 196-8.
 5. Durrani J. Helping the blind and the visually handicapped (but not by passing the Hat around). J Pak Ophthol 1996; 12(3): 77.
 6. Brian G, Taylor H. Cataract blindness-challenges for the 21st century. Bull World Health Organ 2001; 79(3): 249-56.
 7. Sinskey RM. A history of modern cataract surgery [online]. Cataract and Refractive Surgery Today 2006; Available from: URL: http://www.crstoday.com/PDF%20Articles/0706/CRST0706_01.pdf
 8. Frey R. Extracapsular cataract extraction [online]. Available from: URL:http://www.surgeryencyclopedia.com/Ce-Fi/Extracapsular-Cataract-Extraction.html
 9. Kelman CD. Phaco-emulsification and aspira-tion. A new technique of cataract removal. A preliminary report. Am J Ophthalmol 1967; 64(1): 23-35
 10. Claoue C. Refractive surgery and patients with cataract. In: Claoue C. Laser and Conventional Refractive Surgery in Ophthalmology. 1st ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 1996. p. 129-56.
 11. Masket S, Tennen DG. Astigmatic stabiliza-tion of 3.0 mm temporal clear corneal cataract incisions. J Cataract Refract Surg 1996; 22(10): 1451-5.
 12. Ohrloff C. Comparison of phacoemulsifica-tion and planned extracapsular cataract extraction. Klin Monbl Augenheilkd 1993; 203(2): 93-8. [In German].
 13. Gogate PM, Kulkarni SR, Krishnaiah S, Desh-pande RD, Joshi SA, Palimkar A, et al. Safety and efficacy of phacoemulsification compared with manual small-incision cataract surgery by a randomized controlled clinical trial: six-week results. Ophthalmology 2005; 112(5): 869-74.
 14. Kansas P. Phacofracture. In: Rozakis GW, Anis AY, Bryant WR, Fry LL, Kansas P, Keener GT, Editors. Cataract Surgery: Alternative Small Incision Techniques. Thorofare, NJ: Slack Inc; 1990. p. 45-70.
 15. Nichamin LD. Treating astigmatism at the time of cataract surgery. Current Opinion in Ophthalmology 2003; 14(1): 35-8.
 16. Ozkurt Y, Erdoğan G, Güveli AK, Oral Y, Ozbaş M, Cömez AT, et al. Astigmatism after superonasal and superotemporal clear corneal incisions in phacoemulsification. Int Ophthalmol 2008; 28(5): 329-32.
 17. Roman S, Ullern M. Astigmatism caused by superior and temporal corneal incisions in cataract surgery. J Fr Ophtalmol 1997; 20(4): 277-83. [In French].
 18. Barequet IS, Yu E, Vitale S, Cassard S, Azar DT, Stark WJ. Astigmatism outcomes of hori-zontal temporal versus nasal clear corneal incision cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2004; 30(2): 418-23.
 19. Tejedor J, Murube J. Choosing the location of corneal incision based on preexisting astigmatism in phacoemulsification. Am J Ophthalmol 2005; 139(5): 767-76.