نقش دود غیر مستقیم سیگار در بروز عفونت حاد گوش میانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت حاد گوش میانی (AOM) یکی از رایج‌ترین علل مراجعه‌ی کودکان به درمانگاه‌ها و مطب‌های خصوصی پزشکان است که بار اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند؛ شناخت عوامل زمینه‌ساز این عفونت می‌تواند در امر پیش‌گیری از بروز آن حائز اهمیت باشد. از آن جا که در مورد نقش دود غیر مستقیم سیگار به عنوان یک عامل زمینه‌ساز AOM نتایج متفاوتی در تحقیقات ارایه شده است، بر آن شدیم تا مطالعه‌ی حاضر را با هدف مقایسه‌ی توزیع فراوانی مصرف سیگار در اعضای خانواده‌ی کودکان مبتلا به AOM وکودکان غیر مبتلا انجام دهیم.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی مورد- شاهدی، 90 کودک 12-1 ساله‌ی مبتلا به AOM واجد شرایط ورود به مطالعه به روش آسان تداومی انتخاب شده، پس از جور شدن از نظر سن و جنس با 90 کودک غیر مبتلا به AOM، که به علل دیگر به همان مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، مقایسه شدند. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های 2χ و رگرسیون لجستیک در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 < P معنی‌دار قلمداد شدیافته‌ها: فراوانی مصرف سیگار در اعضای خانواده‌ی کودکان مبتلا به AOM به طور معنی‌داری بیشتر از اعضای خانواده‌ی کودکان غیر مبتلا بود؛ آزمون رگرسیون لجستیک میزان شانس را 85/1 تعیین کرد. به عبارت دیگر، بین دود غیر مستقیم سیگار و بروز AOM ارتباط معنی‌داری وجود داردبحث: با توجه به این که در مطالعه‌ی حاضر، شانس بروز AOM دراثر تماس با دود غیر مستقیم سیگار بیشتر از بعضی از تحقیقات انجام شده در دیگر کشورها می‌باشد، به نظر می‌رسد عوامل نژادی در این مورد نقش بسزایی داشته باشند؛ توصیه می‌شود، در کشور ما مطالعات بیشتری با تعداد نمونه‌ی بیشتر در این زمینه صورت گیرد تا بتوان عوامل زمینه‌ساز AOM را بهتر شناسایی نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Passives Smoking in the Occurrence of Acute Otitis Media

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Zahra Abdeyazdan 2
 • Seyed Ahmadreza Okhovat 3
 • Nazanin Gholami Ghasri 4
 • Ali Salem 5
1 Professor, Department of Otolarhngology, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Otolarhngology, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Otolarhngologist, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Medical Student, Shool of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Acute otitis media is a common childhood disease with high cost in each community. Therefore, recognition of predisposing factors for acute otitis media has significant role in prevention of it and is cost-effective. There is conflicting results in previous studies for role of passive smoking in acute otitis media. The present study was designed to compare frequency of smoking in family of children with acute otitis media with control group.Methods: In a cross sectional case-control study, 90 children aged 7-12 years with acute otitis media were selected by simple convenient method and compared with 90 children who had not acute otitis media; both groups were matched for age and gender. Data were analyzed by SPSS (chi square test and logistic regression). P value less than 0.05 considered as significant.Finding: The frequency of smoking among family members of children with acute otitis media was significantly more than the relative of children without it. The odds ratio for passive smoking was 1.85. In other words, there was a significant correlation between passive smoking and occurrence of acute otitis media.Conclusion: In the present study, occurrence of acute otitis media was more than many studies carried out in other countries. This can be due to race differences between communities as an independent factor. To know risk factors of acute otitis media, it is recommended carrying out more studies with larger sample sizes in our community. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Otitis media
 • Passive smoking
 • Children
 1. Paradise JL, Elster BA, Tan L. Evidence in infants with cleft palate that breast milk protects against otitis media. Pediatrics 1994; 94(6 pt 1): 583-60.
 2. Bondy J, Berman S,Glazner J, Lezotte D. Direct expenditures related to otitis media diagnosis: extrapolations from pediatric cohort. Pediatrics 2000; 105(6): E72.
 3. Bluestone CD, Klein JO. Otitis Media in Infants and Children. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000.
 4. Wald ER, Dashefsky B, Byers C, Guerra N, Taylor F. Frequency and severity of infections in day care. J Pediatr 1988; 112(4): 540-6.
 5. Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996; 22(6): 1079-83.
 6. Casselbrant ML, Mandel EM, Fall PA, Rockette HE, Kurs-Lasky M, Bluestone CD, et al. The heritability of otitis media: a twin and triplet study. JAMA 1999; 282(22); 2125-30.
 7. Lubianca Neto JF, Burns AG, Lu L, Mombach R, Saffer M. Passive smoking and nonrecurrent acute otitis media in children. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121(6): 805-8.
 8. Cook DG, Strachan DP. Health effects of passive smoking-10: summary of effects of parental smoking on the respiratory health of children and implications for research. Thorax 1999; 54(4): 357-66.
 9. Ilicali OC, Keleş N, De er K, Sa un OF, Gü-ldiken Y. Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. Laryngoscope 2001; 111(1): 163-7.
 10. Collet JP, Larson CP, Boivin JF, Suissa S, Pless IB. Parental smoking and risk of otitis media in pre-scool children. Can J Public Health 1995; 86(4): 269-73.
 11. Hammaren-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J, Mattila PS. Passive smoking after tymanosto-my and risk of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorynolaryngol 2007; 71(8); 1305-10.