علایم کلینیکی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:به علت شباهت‌هایی که میان تظاهرات بالینی مسمومیت با پایرتروئیدها و مهار کننده‌های کولین استراز وجود دارد، در صورتی که مسمومیت با پایرتروئیدها با مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز اشتباه شود و درمان با آتروپین صورت گیرد، مسمومیت شدید با آتروپین و گاهی حتی مرگ روی می‌دهد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر جهت مقایسه‌ی علایم کلینیکی این دو نوع مسمومیت انجام شد.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی بر روی بیماران مسموم مراجعه کننده به بخش مسمومین مرکز پزشکی نور اصفهان، 167 نفر بیمار دچار مسمومیت با پایرتروئیدها و 167 نفر بیمار دچار مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند و مورد بررسی بالینی قرار گرفتند.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مسموم در گروه مهار کننده‌های کولین استراز 8/28 سال و میانگین سنی بیماران مسموم با پایرتروئید 47/22 سال به دست آمد. در هر دو گروه، مردان مسموم بیش از زنان بودند و بیشترین راه مسمومیت راه خوراکی بود. همچنین تعداد موارد عمدی بیش از اتفاقی بود. شایع‌ترین علایم مسمومیت با مهار کننده‌های کولین استراز در این مطالعه به ترتیب تهوع (9/68 درصد)، استفراغ (3/56 درصد)، اسهال (1/43 درصد)، میوز (7/40 درصد)، تعریق (3/38 درصد) و سیالوره (5/36 درصد) و شایع‌ترین علایم مسمومیت با پایرتروئیدها به ترتیب تهوع (9/74 درصد)، استفراغ (7/61 درصد)، کرامپ شکمی (20 درصد)، سیالوره (6/15 درصد) و ضعف عضلانی (6/12 درصد) بودنتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه، اختلاف موجود بین علایم این دو نوع مسمومیت می‌تواند به تشخیص افتراقی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Signs of Poisoning with Pyrethroid and Cholinesterase Inhibitors

نویسندگان [English]

 • Farzad Gheshlaghi 1
 • Zohreh Sedighinia 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Due to the similarities between clinical signs of toxicity with pyrethroids and cholinesterase inhibitors, if the mistake between these two was made and the patient was treatment with atropine, severe atropine poisoning and even death could occur. This study was conducted to compare the clinical signs of two types of poisoning.Methods: In this cross-sectionsl study, 167 patients with pyrethroids poisoning and 167 patients with cholinesterase inhibitors poisoning refered to Noor hospital, Isfahan were assessed. The patients were selected by simple sampelling method and were clinically examined.Finding: The mean age of patients with pyrethroids poisoning was 22.47 and of patients with cholinesterase inhibitors poisoning was 28.80 years. In both groups, men were more than women and poisening by eating was the most prevalent way. The intentional cases were more than accidental ones. The most prevalent signs of cholinesterase inhibitors poisoning were nausea (68.9%), vomiting (43.1%), diarrhea (43.1%), myosis (40.7%), sweating (38.3%) and sialorrhea (36.5%) respectively; also, the most prevalent signs of pyrethroids poisoning were nausea (74.9%), vomiting (61.7%), abdominal cramp (20%), sialorrhea (15.6%), and muscle weakness (12.6%) respectively.Conclusion: Based on this study, the difference between these two types of poisoning symptoms can help the differential diagnosis.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical symptoms
 • Toxicity
 • Pyrethroid
 • Cholinesterase inhibitors
 1. Clark RF. Insecticides organophosphate and carbamates. In: Goldfrank L, Flomenbaum N, Lewin N, Howland MA, Hoffman R, Nelson L. Goldfrank`s Toxicologic Emergencies. 7th ed. Chicago, IL: McGraw-Hill Professional; 2002. p. 1346-74.
 2. Ahmadi H. Investigating organophosphate insecticide poisoning and its treatment. The Scientific Journal of 1994; 2(5-5): 10-6.
 3. Exner CJ, Ayala GU. Organophosphate and carbamate intoxicication in La Paz, Bolivia. J Emerg Med 2009; 36(4): 348-52.
 4. Lee P, Tai DY. Clinical features of patients with acute organophosphate poisoning requiring intensive care. Intensive Care Med 2001; 27(4): 694-9.
 5. Yang PY, Lin JL, Hall AH, Tsao TC, Chern MS. Acute ingestion poisoning with insecticide formulations containing the pyrethroid permethrin, xylene, and surfactant: a review of 48 cases. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40(2): 107-13.
 6. Emerson GM, Gray NM, Jelinek GA, Mountain D, Mead HJ. Organophosphate poisoning in Perth, Western Australia, 1987-1996. J Emerg Med 1999; 17(2): 273-7.
 7. Khayyam A. The correlation between the fre-quency of cardiovascular symptoms in organophosphate poisoning on arrival at Noor Hospital with other symptoms and prognosis of poisoning cases. [Thesis]. Isfahan: School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences; 2007.