اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و تغییر دوز اریتروپویتین در بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه نفرولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه نفرولوژی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 رزیدنت داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه آمار، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آنمی از مشکلات عمده بیماران دیالیزی است. مکانیسم اولیه‌ی کم خونی در این بیماران تولید ناکافی اریتروپویتین توسط کلیه‌های بیمار است. این شکل آنمی اغلب ناشی از واکنش‌های التهابی است. از آنجا که تعداد زیادی از بیماران دیالیزی علیرغم دریافت دوز کافی اریتروپویتین همچنان دچار کم خونی هستند لذا استفاده از یک ترکیب دارویی که بتواند این واکنش‌های التهابی را کنترل کند راهکار درمانی مناسبی به‌نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی اثر پنتوکسی‌فیلین بر سطح هموگلوبین و میزان مصرف اریتروپویتین در این بیماران انجام شده است.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی بیماران آنمیک تحت دیالیز صفاقی انجام شد. بیماران مورد مطالعه به طور راندوم به دو گروه 25 نفره دریافت کننده پنتوکسی‌فیلین و شاهد تقسیم شدند. مقدار هموگلوبین خون، آلبومین، آهن، Total Iron Binding Capacity(TIBC)، فریتین و پاراتورمون (PTH) سرم در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS انجام گرفت.یافته‌ها: مجموعا 45 بیمار، مورد مطالعه قرار گرفتند که 20 نفر آنها در گروه مورد و 25 نفر در گروه شاهد بودند. نتایج این مطالعه تفاوت معنی‌داری را در تغییرات سطح هموگلوبین و آلبومین سرم در دو گروه نشان نداد. به علاوه تغییر دوز مصرفی اریتروپویتین در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: در این مطالعه دریافت پنتوکسی فیلین در بیماران آنمیک تحت دیالیز سفاقی تاثیری بر سطح هموگلوبین و دوز اریتروپویتین نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pentoxyfiline on Hemoglobin and the Dose of Erythropoietin in Anamic Peritoneal Dialysis Patients

نویسندگان [English]

 • Mojgan Mortazavi 1
 • Shiva Seirafian 2
 • Shahram Taheri 2
 • Afsoon Emami 2
 • Fahimeh Samiminia 3
 • Firoozeh Moinzadeh 4
 • Afrooz Eshaghian 3
 • Sayed Hosein Hoseini 5
1 Assistant Professor, Department of Nephrology, Isfahan Kidney Diseases Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Nephrology, Isfahan Kidney Diseases Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Internal Medicine Resident, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Epidemiology, Isfahan Kidney Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Anemia is one of the major problems of dialysis patients The primary mechanism of anemia in these patients is Erythropoietin insufficient production by kidneys. Often, this kind of anemia is caused by inflammatory reactions. A large number of dialysis patients, despite receiving adequate doses of erythropoietin, are anemic. Therefore it seems the use of a pharmaceutical composition that can control the inflammatory reactions is an appropriate strategy. This study was done to investigate the effect of Pentoxyfilline on hemoglobin level and Erythropoietin dose in these patientsMethods: This study was a clinical trial that performed on anemic peritoneal dialysis patients. Study patients were randomized to two groups of 25 person recipients Pentoxyfilline and control groups. The amount of blood hemoglobin and serum albumin, iron, Total Iron Binding Capacity (TIBC), ferritin and Parathormone (PTH) were measured at the beginning and the end of the study. Collected data were analyzed by SPSS software.Finding: 45 patients were studied (20 cases and 25 controls). The results of this study have not shown the significant differences in hemoglobin and serum albumin levels changes between two groups. According to results of this study the change of erythropoietin dose was not significant in both goups.Conclusions: According to the results, conducted another study with higher sample size and longer time for investigation of the effect Pentoxyfilline is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pentoxyfilline
 • Peritoneal dialysis
 1. Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of Dialysis. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006
 2. Drueke T: Hyporesponsiveness to recombinant human erythropoietin. Nephrol Dial Transplant 2001; 16(Suppl 7): 25-8.
 3. Adamson W, Egrie JC, Browne JK, Downing MR, Eschbach W. The use of recombinant human erythropoietin (EPO) to correct the anemia of end-stage renal disease: a progress report. Behring Inst Mitt 1988; (83): 188-92.
 4. Macdougall IC, Cooper A. The inflammatory response and epoetin sensitivity. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(Suppl 1): 48-52.
 5. Semmler J, Gebert U, Eisenhut T, Moeller J, Schonharting MM, Allera A, et al. Xanthine derivatives: comparison between suppression of tumour necrosis factor-alpha production and inhibition of cAMP phosphodiesterase activity. Immunology 1993; 78(4): 520-5.
 6. Mandell GL. Cytokines, phagocytes, and pentoxifylline. J Cardiovasc Pharmacol 1995; 25(Suppl 2): S20-S22.
 7. Benbernou N, Esnault S, Potron G, Guenounou M. Regulatory effects of pentoxifylline on T-helper cell-derived cytokine production in human blood cells. J Cardiovasc Pharmacol 1995; 25(Suppl 2): S75-S79.
 8. Ferraresi I, Bozzini F, Torta D, Frigerio R, Bernasconi C, Agostoni A. In vitro effects of pentoxifylline on hemoglobin affinity for oxygen and electrolytic equilibrium of human blood. Ric Clin Lab 1983; 13(4): 459-65.
 9. Cooper A, Mikhail A, Lethbridge MW, Kemeny DM, Macdougall IC. Pentoxifylline improves hemoglobin levels in patients with erythropoietin-resistant anemia in renal failure. J Am Soc Nephrol 2004; 15(7): 1877-82.
 10. Navarro JF, Mora C, Garcia J, Rivero A, Macia M, Gallego E, et al. Effects of pentoxifylline on the haematologic status in anaemic patients with advanced renal failure. Scand J Urol Nephrol 1999; 33(2): 121-5.
 11. Johnson DW, Hawley CM, Rosser B, Beller E, Thompson C, Fassett RG, et al. Oxpentifylline versus placebo in the treatment of erythropoietin-resistant anaemia: a randomized controlled trial. BMC Nephrol 2008; 9: 8.
 12. Nazemian F, MohammadPoor AH, Naghibi M. The Effect of Pentoxifylline on Hemoglobin levels in Patients with Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients. Proceedings of XLIV Congress of the European renal association European dialysis and transplant association (ERA-EDTA). 2007 June 21-24; Barcelona, Spain. p. 360.