مقایسه‌ی میزان موفقیت و شدت درد محل انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان در سالمندان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده

مقدمه:   عوارض بیهوشی عمومی و میزان مرگ و میر ناشی از جراحی با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. با توجه به مزایای بی‌حسی نخاعی نسبت به بیهوشی عمومی برای افراد مسن، همچنین توانایی محدود ایشان در قرار گرفتن در وضعیت مناسب برای کمک به متخصص بیهوشی جهت یافتن فضای مناسب بین مهره‌ای و تزریق داروی بی‌حسی نخاعی، مطالعه‌ی حاضر به منظور مقایسه‌ی میزان موفقیت و درد محل انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان در سالمندان انجام شد. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی دو سوکور به منظور مقایسه‌ی انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان در سالمندان با هدف تعیین موفقیت و درد محل انجام بی‌حسی نخاعی بر روی 100 بیمار بالای 65 سال که نیاز به عمل جراحی الکتیو قسمت تحتانی شکم داشتند، انجام گرفت. بیماران به طور تصادفی به دو گروه با تعداد مساوی برای انجام بی‌حسی نخاعی به دو روش میدلاین و پارامدیان تقسیم شدند. اطلاعات لازم با روش مشاهده جمع‌آوری و با آزمون‌های آماری مجذور کای، Mann-Whitney U و t-Student با نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، جنس، وزن و قد اختلاف معنی‌‌داری نداشتند. انجام بی‌حسی نخاعی به روش پارامدیان با شدت درد کم‌تری در محل انجام بی‌حسی نخاعی نسبت به روش میدلاین همراه بود (01/0p=). به علاوه انجام بی‌حسی نخاعی موفق با اولین تلاش، در روش پارامدیان با تعداد موارد بیشتر نسبت به روش میدلاین همراه بود (به ترتیب 36 مورد در برابر 17 مورد، 001/0>p). نتیجه‌گیری: با توجه به این که انجام بی‌حسی نخاعی به روش پارامدیان در سالمندان علاوه بر راحتی بیشتر بیماران و تحمیل درد کم‌تر به آنها، با موفقیت بیشتری در اولین تلاش همراه می‌باشد، پیشنهاد می‌شود از این روش برای انجام بی‌حسی نخاعی در افراد سالمند استفاده شود. واژگان کلیدی: سالمندی، بی‌حسی نخاعی میدلاین، بی حسی نخاعی پارامدیان

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Severity of Injection Pain and Success in Spinal Anesthesia of Elderly Patients by Midline and Paramedian Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rafiei
  • Mohammad Ghergherehchi
Anesthesiologist, Faculty of Anesthesiology, Artesh University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract The side effects of general anesthesia increase by ageing. Considering the inability of elderly patients to cooperate with anesthesiologist for implementation of spinal anesthesia, this study was conducted to compare the severity of injection pain and success of two methods of spinal anesthesia through midline and paramedian approaches in elderly patients. Background: In this randomized double-blind clinical trial, 100 elderly patients who were candidated for elective surgery under spinal anesthesia,  were randomly assigned into two groups of equal number ; in one group  spinal anesthesia was conducted with midline approach and in the other group with paramedian approach. Data were analyzed with SPSS ver13.0 by using Chi-square, Mann-Whitney U and t-Student tests. Methods: The patients of the two groups had no significant difference in terms of age, weight, height and gender. In the paramedian approach, severity of injection pain was significantly lower than in the midline group (p=0.01). In addition, the first successful trial instances were significantly higher in the paramedian than in the midline approach (36 vs.17 cases, respectively, p