ارتباط مصرف لبنیات با سطح بیومارکرهای التهابی در زنان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

گروه تغذیه، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:   هر چند مطالعات اخیر ارتباط معکوسی را بین مصرف لبنیات با برخی اختلالات متابولیک گزارش کرده‌اند اما اطلاعات محدودی در مورد ارتباط مصرف لبنیات با سطح بیومارکرهای التهابی پلاسما وجود دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی ارتباط بین مصرف لبنیات کم چرب و پرچرب با سطح بیومارکرهای التهابی پلاسما در زنان ساکن تهران صورت گرفت. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 486 فرد 60-40 ساله از دبیران زن تهرانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. دریافت‌های غذایی افراد با استفاده از یک پرسش‌نامه‌ی نیمه کمی بسامد خوراک برای یک سال ارزیابی گردید. وزن و قد طبق دستورالعمل‌های استاندارد اندازه‌گیری و نمایه‌ی توده‌ی بدن محاسبه شد. نمونه‌ی خون سیاهرگی پس از 14-12 ساعت ناشتا بودن، جهت اندازه‌گیری سطح بیومارکرهای التهابی پلاسما جمع‌آوری گردید. یافته‌ها: میانگین مصرف لبنیات کم چرب و پرچرب در افراد مورد مطالعه به ترتیب 23±85 و 29±101 گرم در روز بود. پس از تعدیل اثر سن، دور کمر، نمایه‌ی توده‌ی بدنی و سایر متغیرهای مخدوش کننده، ارتباط معکوسی بین مصرف لبنیات کم چرب با سطح پلاسمایی CRP، IL-6 و sVCAM-1 مشاهده گردید. پس از تعدیل کردن اثر سایر متغیرهای تغذیه‌ای، این ارتباط فقط در مورد sVCAM-1 معنی‌دار باقی ماند. مصرف لبنیات پرچرب، چه قبل و چه بعد از کنترل اثر تمام متغیرهای مخدوش کننده، با مقادیر لگاریتمی SAA و sVCAM-1 ارتباط معنی‌دار مثبتی داشت. نتیجه‌گیری: در این مطالعه، ارتباط مستقلی بین دریافت لبنیات با سطح بیومارکرهای التهابی پلاسما مشاهده شد. مطالعات آینده باید به شناسایی اجزای مؤثر موجود در لبنیات و مکانیسم عمل آنها بپردازند. واژگان کلیدی: لبنیات، التهاب، بیماری‌های قلبی عروقی، زنان

عنوان مقاله [English]

Association between Dairy Consumption and Circulating Levels of Inflammatory Markers among Women

نویسندگان [English]

  • Ahmad Esmaillzadeh
  • Leila Azadbakht
Department of Nutrition and Food Security and Nutrition Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Although recent studies have demonstrated an inverse relationship between dairy consumption and metabolic abnormalities, limited data are available evaluating the association between dairy consumption and circulating levels of inflammatory markers. This study was undertaken to assess the association between consumption of high-fat and low-fat dairy products and circulating levels of inflammatory markers among Tehrani women aged 40-60 years. Background: In a cross-sectional study of 486 apparently healthy women aged 40-60 years, we assessed usual dietary intakes by means of a food frequency questionnaire. Anthropometric measurements were made and fasting blood samples were taken for measuring inflammatory markers. Methods: The reported mean daily intake of low-fat and high-fat dairy consumption were 85±23 and 101±29 g/d, respectively. After control for age, body mass index, waist circumference and other potential confounders, low-fat dairy consumption was inversely associated with CRP, IL-6 and sVCAM-1; with further adjustment for dietary intakes, the associations remained significant just for sVCAM-1. High-fat dairy intake was positively associated with log-transformed values of SAA and sVCAM-1, either before or after adjustment for all potential confounding variables. Findings: This study indicates an independent relationship between dairy consumption and some markers of inflammation and endothelial dysfunction. Further studies required to identify responsible components of dairy products and related mechanisms of action. Conclusion: Dairy consumption, inflammation, cardiovascular risk factors, women, endothelial dysfunction Key words