تغییرات مقدار گلوتاتیون اکسید ناشی از پاراکوات در پلاسمای موش صحرایی در روش اندازه‌گیری کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

: گلوتاتیون یکی از مهم‌ترین آنتی‌اکسیدان‌های بدن می‌باشد و به کارگیری روشی دقیق و حساس برای اندازه‌گیری آن در پلاسما برای ارزیابی آسیب‌شناختی بسیاری از بیماری‌ها سودمند است. اکسیداتیو استرس القاء شده توسط علف‌کش پاراکوات منجر به تغییراتی در میزان این تری‌پپتید حیاتی در بدن می‌شود. برای ارزیابی این تغییرات از یک روش HPLC با دتکتور فلورسانس استفاده شد. روش‌ها: در این مطالعه‌ی بنیادی، تعداد 30 موش صحرایی نر از نژاد wistar-albino، به کار گرفته شد. پلاسمای جمع‌آوری شده از موش‌های صحرایی که در مواجهه با پاراکوات در 4 دوز 20، 30، 40 و 60 mg/kg قرار گرفته بودند با استونیتریل مخلوط و در سانتریفوژ rpm 5000 برای رسوب پروتئین قرار داده شد، محلول رویی در بن ماری C40 تحت جریان هوای ناشی از پمپ هوا خشک گردید. l 50 آب معمولی، l 50 بافر بورات 5/0 مولار با 9=pH و l 100 محلول g/ml 500 FMOC به آن اضافه شد و پس از مخلوط کردن، در دمای اتاق به مدت 15 دقیقه برای تکمیل فرایند مشتق‌سازی قرار گرفت. سپس l 20 از این ماده به دستگاهHPLC با ستون C18، فاز متحرک متانول- بافر فسفات (40:60 ؛v/v) وnm 260λex=، nm315λem= تزریق گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها، شاخص‌های میانگین و انحراف معیار برای هر گروه با استفاده از نرم‌افزار SPSS محاسبه شد. یافته‌ها: از میان موش‌هایی که در مواجهه با پاراکوات قرار گرفته بودند، در دوز mg/kg 60 افزایش معنی‌داری در میزان گلوتاتیون اکسید (GSSG) نسبت به گروه شاهد دیده شد. روش مشتق‌سازی و جداسازی به کار برده شده در این مطالعه، امکان اندازه‌گیری مقادیر کم گلوتاتیون را به خوبی فراهم می‌آورد. نتیجه‌گیری: یافته‌های فوق نشان‌دهنده‌ی اهمیت به کارگیری روشی دقیق و حساس برای اندازه‌گیری گلوتاتیون، که یکی از مهم‌ترین آنتی‌اکسیدان‌های بدن در برابر شرایط اکسیداتیو استرس است، می‌باشد. واژگان کلیدی: گلوتاتیون اکسید (GSSG)، پاراکوات، 9- فلوئورنیل متیل کلروفرمات (FMOC)، HPLC

عنوان مقاله [English]

Measurement of Oxidized Glutathione Level in Rat Plasma Exposed to Paraquat Using High Performance Liquid Chromatography Method

نویسندگان [English]

  • Zahra Hami
  • Mohsen Amini 1
  • Amir Kiani 2
  • Mahmoud Ghazi Khansari 2
1 Associate Professor, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
2 Faculty of Pharmacology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background:Paraquat which is used as herbicide, decreases reduced glutathione(GSH) and increases oxidized glutathione (GSSG) via oxidative stresspathway and formation of ROS (Reactive Oxygen Species). Highperformance liquid chromatography (HPLC) with fluorescencedetector is one of the best methods for assessment of glutathione insamples like plasma which contains low level of this substance forevaluation of many of diseases. The purpose of this study was toevaluate the changes of glutathione quantity due to effect of paraquatin rat plasma with the use of HPLC.Methods:In this study the fluorescence substance 9-fluorenylmethylchloroformate(FMOC) was used for derivatization of amine group ofglutathione. To do this, the rat obtained plasma, which had beenexposed with four doses of paraquat (20, 30, 40, and 60 mg/kg), wasmixed with acetonitryl and centrifuged at 5000 rpm for proteinprecipitation. The supernatant was completely dehydrated in a 40oCwater bath under air flow with an air pump. 506l tap water, 50 6lborate buffer 0.5M, pH=9 and 100 6l FMOC 500 6g/ml were addedand then was left at room temperature for 15 min for completion ofderivatization. After that, 206l of this solution was injected into aHPLC with C18 column, mobile phase methanol: phosphate buffer(60:40 v/v) and ex=260nm, em=315 nm.Findings:According to the obtained results, the amount of oxidized glutathionewas increased significantly only in the dose of 60 mg/kg incomparison with the control group (p