بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

3 استادیار آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور آمار پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

4 استادیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

6 دانشیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی وگرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

8 استادیار، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی زیستی، پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی

9 کارشناس ارشد سلولی و مولکولی، مرکز تحقیقات آنتی‌بادی منوکلونال، پژوهشکده‌ی فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

چکیده

مقدمه:   کلامیدیا تراکوماتیس یکی از بیماری‌های باکتریال شایع قابل درمان است که از راه تماس جنسی سرایت می‌کند. وضعیت اپیدمیولوژی آن در زنان جوان به ‌خوبی شناخته شده است؛ اما اطلاعات ‌راجع به شیوع عفونت در مردان بدون علامت و فعال از نظر جنسی محدود می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس با روش PCR در نمونه‌ی ادرار مردان بدون علامت بود. روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی از آذر ماه 1384 تا اردیبهشت ماه 1385 بر روی140 مرد 15 تا 49 ساله‌ی بدون علامت، مراجعه ‌کننده به آزمایشگاه مرجع بوعلی که به طور اتفاقی انتخاب شدند، انجام گرفت. هر فرد دست کم از 2 ساعت قبل ادرار نکرده بود و پرسشنامه‌ای را شامل اطلاعات مربوط به سن، شغل، وضعیت تأهل و تماس جنسی نیز تکمیل نمود. نمونه به وسیله‌ی تست PCR بررسی گردید. اطلاعات پرسشنامه‌ها و نتایج آزمایشات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 تحلیل آماری شد. یافته‌ها: از 140 نمونه‌ی ادرار آزمایش شده به روش PCR فقط یک مورد (7/0%) از لحاظ کلامیدیا تراکوماتیس مثبت بود (07/2%-0%:CI 95%). نتیجه‌گیری: در حال حاضر غربالگری مردان بدون علامت ایرانی جهت عفونت کلامیدیا تراکوماتیس قابل توصیه نیست؛ با این وجود به منظور تعیین شیوع واقعی و تصمیم‌گیری قطعی برای غربالگری به مطالعات گسترده‌تر، با پراکندگی و حجم نمونه‌ی بالاتر نیاز است. پیشنهاد می شود در مطالعات اپیدمیولوژیک در جوامع با میزان آلودگی پایین از روش‌های غربالگری ساده‌تر مانند سرولوژی استفاده شود. واژگان کلیدی: کلامیدیا تراکوماتیس، فراوانی، مردان، ادرار، PCR

عنوان مقاله [English]

Molecular Assessment on The Prevalence of Urogenital Infection with Chlamydia Trachomatis in Asymptomatic Men

نویسندگان [English]

  • Mohesn Meidani 1
  • Leili Chamani Tabriz 2
  • Hojjat Zeraati 3
  • Bahram Razin 4
  • Bahareh Jamali 5
  • Latif Gachkar 6
  • Soheila Asgari 7
  • Hojjatollah Rabbani 8
  • Mahyar Ostad Karampour 9
1 Assistant Professor, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor, Reproductive Biology Research Center, Avesina Research Institute, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of public health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
4 Assistant Professor, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
5 MD, Reproductive Biology Research Center, Avesina Research Institute, Tehran
6 Associate Professor, Infections and Disease Tropical Medicine Research Center,Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
7 B.Sc, Reproductive Biology Research Center, Avesina Research Institute, Tehran
8 Assistant Professor, Nanobiotechnology Research Center, Avesina Research Institute, Tehran
9 M.Sc, Monoclonal Antibody Research center, Avesina Research Institute, Tehran
چکیده [English]

Chlamydia trachomatis is a common curable, bacterial sexually- transmitted disease. The epidemic of Chlamydia trachomatis (CT) has been well documented in young women, but information is limited regarding its prevalence among a healthy population of young men. The purpose of this study was to determine the prevalence of urogenital infection with CT in asymptomatic men. Background: This cross-sectional study was conducted on 140 asymptomatic men, aged 15-49 years, attending to the reference laboratory of Bu-Ali hospital, Tehran, Iran from Dec 2005 to May 2006. Participants were selected by random sampling and had not voided at least for the past 2 hours (F.C.U). They completed a questionnaire containing personal characteristics such as age, marriage status, education and job. Demographic data and PCR results analyzed by SPSS13. Methods: From the 140 urine samples, 1 (0.7%) was positive for Chlamydia trachomatis by PCR (%95 CI: %0-%2.07). Findings: Based on this study, screening for Chlamydia trachomatis in Iranian young asymptomatic men is not recommended. However, for evaluating the true prevalence rate wide studies with large sample sizes are needed. It seems that for epidemiologic studies serology is more cost- effective than PCR is. Conclusion: Chlamydia trachomatis, prevalence, men, urine, PCR Key words