آیا فراوانی اختلال شنوایی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در شهراصفهان تفاوت دارد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استاد، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استادیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 پزشک (پژوهشگر)، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، اصفهان

5 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:   کم‌کاری مادرزادی تیروئید با شیوع قابل توجه در کشور ما، در صورت عدم درمان یا تأخیر در آن، آثار نامطلوب و جبران‌ناپذیری برجا می‌گذارد. یکی از عوارض ماندگار این بیماری تأثیر بر شنوایی است؛ این پژوهش با هدف تعیین فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید در مقایسه با کودکان سالم انجام شد. روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد-شاهدی در دو گروه کودک انجام شد؛ گروه مورد شامل 94 کودک مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید با سن بیشتر از 4 ماه انتخاب شده به روش آسان و گروه شاهد شامل 450 نوزاد سالم غربالگری شده از نظر شنوایی در سال‌های قبل. ابتدا تست شنوایی سنجی OAE (Otto Acoustic Emission) در همه‌ی کودکان انجام شد. تست ABR Auditory Brain Stem Response)) نیز در صورت اختلال در تست اول، انجام می گردید و در صورت مختل بودن آن تشخیص کاهش شنوایی مطرح می‌شد. یافته‌ها: فراوانی کاهش شنوایی در گروه مورد 2/3% و در گروه شاهد 2/0% دیده شد که تفاوت معنی‌دار نبود. میانگین سن شروع درمان در کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید با کاهش شنوایی 3/8±6/13 و در کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید بدون کاهش شنوایی 05/8±4/16 روز بود که رابطه‌ای بین سن شروع درمان و کاهش شنوایی وجود نداشت. میانگین T4 و TSH در کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید با کاهش شنوایی به ترتیب mg/dl 65/5±27/4 و MIU/l 30/80±70/133 و در کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید بدون کاهش شنوایی mg/dl 81/3±37/6 و MIU/l 18/92±52/116 گزارش شد که تفاوت معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: فراوانی کاهش شنوایی در کودکان سالم با کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید تفاوتی نداشت که این امر می‌تواند به علت تحت درمان بودن آنها، کمبود تعداد نمونه و یا کوتاه بودن زمان پیگیری باشد. بین سن شروع درمان و کاهش شنوایی و همچنین بین میانگین T4 و TSH اولیه کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید و کاهش شنوایی تفاوتی وجود نداشت. واژگان کلیدی: کم‌کاری مادرزادی تیروئید، کاهش شنوایی، شنوایی‌سنجی

عنوان مقاله [English]

Does the Prevalence of Hearing Impairment ِDiffer in Children with Congenital Hypothyroidism and Healthy Children in Isfahan?

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salek 1
  • Mahin Hashemipour 2
  • Mostafa Hashemi 3
  • Mahsa Hajrahimi 4
  • Somayeh Sadeghi 4
  • Ziba Farajzadegan 5
  • Sylvia Hovsepian 4
  • Rezvaneh Hadian 4
1 Assistant Professor of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Professor of Pediatric, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
3 Assistant Professor of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
4 Research Assistant, Isfahan Endocrine Research Center
5 Assistant Professor of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Congenital hypothyroidism (CH) has a considerably high prevalence in our country, and without early treatment, it would lead to irreversible sequelae like hearing impairment. This study was aimed to investigate the prevalence of hearing loss in children with CH in comparison with healthy children. Background: This case-control study was conducted in two groups of children; the case group consisted of 94 children with CH aged more than 4 months under follow up in Isfahan endocrine research center; the control group included 450 healthy infants underwent routine neonatal hearing screening in a private hospital. First, Otto Acoustic Emission (OAE) test was performed, and in the case of being abnormal, then auditory brain stem response (ABR) test was conducted. Children with abnormal ABR were considered to have hearing impairment. Methods: The prevalence of hearing impairment was not significantly different between children with CH and controls (3.2% vs. 0.2%, respectively; p>0.05). The mean age of beginning the treatment for CH was not significantly different between children with or without hearing impairment (13.6±8.3 vs. 16.4±8.05 days, respectively; p>0.05).The mean T4 and TSH was not significantly different between children with CH with and without hearing impairment (5.6±4.2 mg/dl and 133.7±80.3 MIU/l vs. 6.2±3.7 mg/dl and 116.5±92.1 MIU/l, respectively; p>0.05). Findings: We did not document any difference in the prevalence of hearing impairment in children with CH and controls; this finding might be because of limited number of subjects studied and the short duration of follow up. There was no difference neither between the age of beginning the treatment for CH and hearing impairment, nor between the mean T4 and TSH at birth and hearing impairment. Hearing loss has no relationship with age at treatment onset and primary T4 and TSH level at diagnoses. Conclusion: Congenital hypothyroidism, hearing impairment, audiometry Key words