مقایسه‌ی بیومتری چشم به دو روش اولتراسوند و اپتیکال با توجه به میزان عیوب انکساری بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 چشم‌پزشک، دانشیار گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 چشم‌پزشک، استادیار گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:   فیکوامولسیفیکاسیون یکی از بهترین اعمال جراحی برای درمان آب مروارید است. امروزه با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی تعیین قدرت لنزهای داخل چشمی صورت گرفته است، عیوب انکساری بعد از جراحی کاهش یافته است. در این رابطه، دو روش بیومتری رایج، اولتراسوند و اپتیکال بیومتری می‌باشند که هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. هدف این مطالعه، تعیین تفاوت عیوب انکساری بعد از جراحی کاتاراکت در این دو روش بود. روش‌ها: در یک مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر، بیمارانی را که برای انجام جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون به دو بیمارستان آموزشی و یک مرکز خصوصی مراجعه کرده بودند انتخاب نموده، میزان عیب انکساری بعد از عمل، براساس روش بیومتری (اولتراسوند یا اپتیکال) مورد مقایسه قرار دادیم. یافته‌ها: از 132 بیمار مورد مطالعه، در 76 چشم (گروه اول) بیومتری اولتراسوند و 56 چشم (گروه دوم) بیومتری اپتیکال انجام و سپس میانگین قدر مطلق عیب انکساری (Mean Absolute Refractive Error: MARE) در هر گروه تعیین شد. MARE در گروه اول 70/0±67/0 (Mean±2SD) دیوپتر و در گروه دوم 76/0±79/0 (Mean±2SD) دیوپتر به دست آمد ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه و عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین میانگین عیب انکساری بعد از جراحی بین دو گروه، می‌توان هر دو روش بیومتری را برای بیماران انجام داد. البته با توجه به این که روش اپتیکال بیومتری بیشتر استفاده می‌شود و برای بیمار راحت‌تر است، شاید تمایل به این روش بیشتر باشد. لازم است پژوهش‌های بیشتری برای تعیین برتری هر یک از این روش‌ها انجام شود. واژگان کلیدی: کاتاراکت، اولتراسونوگرافی، عیب انکساری

عنوان مقاله [English]

Comparison of Ultrasound and Optic Biometry with Respect to Eye Refractive Errors after Phacoemulsification

نویسندگان [English]

  • Heidarali Moeini 1
  • Fatemeh Eslami 2
  • Mohamadreza Akhlagi 3
  • Afsaneh Naderibeni 2
  • Akram Rismanchian 3
  • Ali Najafianjazi 4
1 Associate Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Assistant of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
3 Associate Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
4 Assistant Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Phacoemulsification is one of the best surgical treatments for the cataract. According to the technical advances to estimate the Interaocular lens (IOL) power, the refractive errors, one of the most important surgical complications after surgery, are now reduced. Currently two methods of biometry to calculate the IOL power is used: ultrasound biometry and optical biometry. Both methods have their own advantage and it is controversial to use which of them before surgery. We aimed to determine the possible differences between these two biometry methods to reduce refractive errors after cataract surgery. Background: This cohort study was conducted on the patients who underwent Phacoemulsification due to cataract in two educational hospitals and one private clinic of ophthalmology. We compared eye refractions after cataract surgery in patients underwent ultrasound or optical biometry. Methods: Eye refraction of 132 patients was studied (n=76 in group one and n=56 in group two).The mean absolute refractive error (MARE) was determined for both groups. The MARE was 0.67±0.70 diopters for the first group and 0.79±0.76 diopters for the second one, without significant statistical difference. Findings: According to our findings and the non-significant difference in the refractive errors after Phacoemulsification in ultrasound and optical biometry methods, both biometry methods could be used for patients; however as optical biometry is more user- and patient-friendly, it may be used more frequently. More researches are warranted to determine the priorities of these methods. Conclusion: Cataract, ultrasonography, refractive error Key words