اثربخشی رفتاردرمانی در کنترل عادت مکیدن انگشت در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص دندان‌پزشکی کودکان، واحد بیماری‌های خاص، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:   عادت مکیدن انگشت به مدت طولانی، می‌تواند عوارض نامطلوب زیادی برجای گذارد؛ ارتباط آن با قرارگیری غیر طبیعی دندانها و یا فکین (مال اکلوژن)، به ویژه در کودکانی که این عادت را تا پس از 4 سالگی ادامه می‌دهند، مشهود است. بنابراین درمان این عادت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی (مزه‌ی بدطعم و تقویت مثبت) در کنترل عادت مکیدن انگشت در کودکان 12-‌6 ساله طراحی و اجرا گردید. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی بدون شاهد بر روی 15کودک که برای درمان عادت مکیدن انگشت به درمانگاه‌های دندان‌پزشکی کودکان، کودکان یا روا‌ن‌پزشکی مراجعه کرده‌ بودند، صورت گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات زمینه‌ای و معاینه دهان و دندان، بیماران تحت رفتاردرمانی، شامل مزه‌ی بدطعم روی ناخن‌ها و تقویت مثبت و نیز برای ترک عادت مکیدن انگشت در شب، تحت استفاده از باندهای دست یا دستکش قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون رتبه‌های علامت دار ویلکاکسون و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته‌ها: افراد مورد بررسی شامل 10 دختر و 5 پسر با متوسط سن 77/6 سال بودند. روش درمانی مورد استفاده در کنترل عادت روز (بیداری) و شب با قبل از شروع، در هر سه ماه تفاوت معنی‌داری ایجاد کرد. اما، هیچ تفاوت معنی‌داری بین نتایج سه ماه پی در پی، در عادات روز و شب به دست نیامد. .مقایسه‌ی نتایج 3 ماه در کنترل عادت روز و شب و نیز مقایسه‌ی مجموع نتایج درمان در 3 ماه در کنترل عادت روز و شب معنی‌دار بود و نشان می‌داد که این روش در کنترل عادت روز موفق‌تر از عادت شب بوده است (01/0=p). نتیجه‌گیری: استفاده از روش مزه‌ی بدطعم به همراه تقویت مثبت، روشی آسان، راحت و مقرون به صرفه بوده، در کنترل عادت مکیدن انگشت در اوقات خواب و بیداری بسیار موفق می‌باشد؛ این روش در کنترل عادت مکیدن انگشت در اوقات بیداری بیش از عادت خواب مؤثر است. نتیجه‌ی درمان با این روش در کنترل عادت روز در مدت 3 ماه ثابت بود (87% قطع کامل عادت) و بازگشت عادت دیده نشد. واژگان کلیدی: عادت مکیدن انگشت، رفتاردرمانی، مزه‌ی بدطعم، تقویت مثبت، کودکان 12-6 ساله

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Behavior Therapy in Digit –Sucking Management in Children

نویسندگان [English]

  • Parisa Ziaei Moghaddam 1
  • Soroor Arman 2
1 Pedodontist, Special Needs Unit, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences
2 Associate Professor of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Prolonged digit-sucking habit can have adverse effects on dentoalveolar, social, physical, emotional and speech development. The relationship to malocclusion is particularly evident in children continuing the habit after the age of four years. Hence, the treatment of this habit is necessary and of great importance. This study aimed to evaluate the efficacy of behavior therapy (aversive taste and positive reinforcement) in digit-sucking management in 6-12 year-old children. Background: This uncontrolled clinical trial study included 15 children who attended the Pediatric dental, Pediatric or Psychiatry clinics for treatment of digit-sucking habits. After data collection and oral-dental examinations, behavior therapy was started by using aversive taste and positive reinforcement as well as hand wrap or glove for habit control at night. Data were analyzed with SPSS version 13 by using Wilcoxon Signed Rank and Friedman tests. Methods: This study was conducted among 15 patients (10 girls and 5 boys) with mean age of 6.77 years. The treatment method was effective in daytime and nighttime habit control in every 3 months. There was no significant  difference between 3 month-assessments in day and night habit control .The treatment method was more successful in daytime habit control than in nighttime habit control (p=0.01). Findings: The use of aversive taste and positive reinforcement is a low-cost, easy and successful alternative method in ceasing daytime and nighttime digit-sucking habits and this method is more successful in ceasing the daytime than the nighttime digit-sucking habit .The results in day habit control were sustained during the in 3- month study period, and 87% of children had complete improvement with no recurrence. Conclusion: Digit-sucking habit, behavior therapy, aversive taste, positive reinforcement, 6-12 year-old children Key words