تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

2 گروه جنین‌شناسی، پژوهشکده‌ی رویان پایگاه اصفهان و مرکز باروری و ناباروری اصفهان

3 گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 مرکز باروری و ناباروری اصفهان

چکیده

مقدمه:   برای ارزیابی کارایی عمل واریکوسلکتومی از روش‌های متفاوت مانند بررسی پارامترهای سمن یا موفقیت در حاملگی استفاده می‌شود، اما به دلیل تغییرات بیولوژیکی فراوان پارامترهای سمن، عوامل دیگری هم پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر عمل واریکوسلکتومی بر روی پارامترهای سمن و کمبود پروتامین در بیماران مبتلا به واریکوسل بود. روش‌ها: نمونه‌ی سمن از 192 بیمار مراجعه‌کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جمع‌آوری شد و پارامترهای آن (غلظت، تحرک و مورفولوژی) و ارزیابی کمبود پروتامین (با رنگ‌آمیزی کرومومایسین A3) قبل، سه و شش ماه پس از جراحی، بررسی گردید. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری t-test تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان ‌داد که سه پارامتر سمن و درصد اسپرم با محتوای طبیعی پروتامین پس از عمل بهبودی می‌یابد

عنوان مقاله [English]

Effect of varicocelectomy on semen parameters and protamine deficiency 3 and 6 months post surgery

نویسندگان [English]

  • Samira Ashrafi 1
  • Mohammad H Nasr-Esfahani 2
  • Shahnaz Razavi 3
  • Homayon Abasi 4
  • Farahnaz Molavi 4
  • Marzeyeh Tavalaee 2
1 Department of Biology, Payame Noor University, Isfahan
2 Department of Embryology and Andrology, Royan Institute, Isfahan
3 Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan Medical University, Isfahan
4 Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan
چکیده [English]

Different methods have been used to evaluate the beneficial effect of varicocelectomy; these include semen parameters and pregnancy rate. Due to high biological variability of semen parameters, sperm functional tests have been considered as an efficient end point in assessment of fertility. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of varicocelectomy on semen parameters and sperm protamine deficiency. Background: Semen samples were collected from 192 patients by masturbation after 3-4 days of abstinence used for semen analysis and assessment of sperm morphology, chromatin status using Chromomycin A3 and Papanicolaou staining respectively. Methods: The results of present study show that all the 3 semen parameters and percentage of sperm with normal protamine content have improved post surgery (p