ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید در سونوگرافی با شدت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در مبتلایان به آنژین صدری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دستیار رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:   مطالعات همه‌گیری شناختی متعددی در دست است که بر اساس آن افزایش ضخامت اینتیما-مدیای شریان کاروتید (IMT) می‌تواند به عنوان پیش‌گویی کننده‌ی بیماری‌های قلبی عروقی به کار رود. در این مطالعه کوشیده شد اختلاف IMT در 2 گروه بیماران دارای درگیری عروق کرونر و بدون درگیری عروق کرونر بر حسب آنژیوگرافی مورد مقایسه قرار گیرد. روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد-شاهدی در بیماران مبتلا به آنژین صدری ثابت انجام گرفت. 35 بیمار با آنژیوگرافی کرونری غیرطبیعی در گروه مورد قرار گرفتند و همین تعداد از افراد با آنژیوگرافی کرونری طبیعی برای گروه شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. مبتلایان به دیابت یا بیماری مزمن کلیوی از مطالعه خارج شدند. IMT شریان کاروتید دو گروه در شریان‌های کاروتید داخلی، مشترک و بولب دو طرف محاسبه و وجود پلاک در شریان‌های کاروتید نیز در دو گروه ثبت شد. میانگین IMT و وجود پلاک در شریان‌های کاروتید دو گروه با آزمون‌های آماری t-test، مجذور کای و در صورت لزوم من-وتینی مقایسه گردید. یافته‌ها: در این مطالعه‌ 59 بیمار (27 زن و 32 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند که 33 نفر درگروه مورد و 29 نفر در گروه شاهد بودند. در بررسی یافته‌ها اختلاف معنی‌دار آماری بین میانگین IMT شریان کاروتید مشترک در 2 گروه یافت نشد (069/0=p). از سوی دیگر میانگین این شاخص در شریان کاروتید داخلی و بولب در 2 گروه اختلاف معنی‌‌دار آماری داشت (004/0=p و 01/0=p). فراوانی وجود پلاک جدار کاروتید در سونوگرافی در گروه مورد به صورت معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (001/0=p). در مدل رگرسیون لجستیک مشخص شد که در گروه مورد احتمال وجود پلاک 9/5 برابر گروه شاهد بود. بین IMT کاروتید مشترک و سن افراد در هر دو گروه رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0p

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Association between Ultrasonographic Carotid IMT with Severity of Angiographic Coronary Artery Involvement, in Contrast to Control Group in Angina Pectoris Patients

نویسندگان [English]

  • Atoosa Adibi 1
  • Masoome Sadeghi 2
  • Alireza Ahmadi 3
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
3 Assistant of Radiology, Assistant Professor, Department of Radiology, Medical faculty, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

There are epidemiologic evidences suggested an increased carotid intima/media thickness (IMT) as a predictor of cardiovascular disease events. The purpose of this study was to determine the differences of IMT means in patients with positive and negative coronary angiographic findings. Background: We conducted a case control study on patients with typical stable angina pectoris. The case group included 35 cases with positive coronary angiography findings; 35 patients with normal coronary angiography selected in a random sampling determined control group. Diabetic patients and patients with chronic renal failure were excluded. Carotid IMT was calculated at common carotid, bulb and internal carotid arteries; also mean IMT was calculated for each patient and presence of Carotid artery plaque was considered. Presence of plague and mean IMT of carotid system were compared in case and control groups by X2, t-test and Mann-Withney if necessary. Methods: We studied 59 patients (27F, 32M) in 2 groups. There was no significant difference between IMT means in case and control groups in common carotid artery. On the other hand we found significant difference between IMT means in case and control groups in Internal carotid artery and carotid bulb (P