بررسی میزان همراهی پروتئین P16 با دیسپلازی سرویکس در کرمانشاه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار،گروه پاتولوژی، مرکز تحقیقات مولکولار پاتولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات مولکولار پاتولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 پاتولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع در زنان می‌باشد. کشف زودرس آن به وسیله‌ی تست پاپ اسمیر باعث کاهش مرگ و میر ناشی از این سرطان شده است. با این حال این تست دارای موارد منفی و مثبت کاذب نیز می‌باشد. به تازگی پروتئینی به نام P16 که یک مهار کننده‌ی کیناز وابسته به سیکلین (CDKI یا Cyclin-dependent Kinase) می‌باشد، شناسایی شده است. این پروتئین در کانسر سرویکس بروز بیش از حد (Ove-erxpression) پیدا می‌کند و مطالعه به ارتباط مارکر P16 با دیسپلازی دهانه‌ی رحم پرداخته‌ایم.روش‌ها: در این مطالعه از 45 بیمار با تشخیص دیسپلازی نمونه گیری مجدد به عمل آمد. نمونه‌های گرفته شده با اسپاچولا، در محلول Liquid-base ریخته شد. پس از آماده سازی نمونه‌ها، از هر نمونه 2 لام تهیه و یکی با رنگ پاپ نیکولائو و دیگری به روش ایمنوسیتوشیمی با مارکر P16 رنگ آمیزی شد. نتایج بررسی لام‌های رنگ آمیزی شده با برنامه‌ی SPSS نسخه‌ی 15 و با آزمون آماری t-test مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: پس از بررسی لام‌های رنگ آمیزی شده با پاپ نیکولائو نتایج پاتولوژی به صورت 13 مورد (29 درصد) ASCUS، 18 مورد (40 درصد) LSIL، 11مورد (24 درصد) HSIL و 3 مورد (7 درصد) S.C.C بود. در بررسی ایمنوسیتوشیمی برای مارکر P16 نتایج (100%، 3/3) S.C.C، (100%، 11/11) HSIL، (67%، 18/12) LSIL، (23%، 13/3) ASCUS به دست آمد. افزایش درصد مثبت شدن مارکر P16 ارتباط معنی‌داری با افزایش درجه‌ی دیسپلازی در نمونه‌های پاپ اسمیر نشان داد (0001/0 > P به روش t-test).نتیجه‌گیری: در این مطالعه افزایش درصد مثبت شدن مارکر P16 ارتباط معنی‌داری با افزایش درجه‌ی دیسپلازی در نمونه‌های پاپ اسمیر نشان داد؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از تست P16 به عنوان یک تست Optional (همراه) برای کشف دیسپلازی سرویکس استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Association of P16 Protein and Uterine Cervical Dysplasia

نویسندگان [English]

 • Babak Izadi 1
 • Sedigheh Khazaei 2
 • Sayed Ghasem Mirbahari 3
1 Assistant Professor of Pathology, Molecular Pathology Research Center, Imam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Molecular Pathology Research Center, Imam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Pathologist, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Background: Cervical (uterine) carcinoma is the second most frequent type of women cancer. Success in early diagnosis of this disease is due to the use of pap-smear test. However, this test has both false-positive and false-negative results. P16 protein is a Cyclin-dependent Kinase inhibitor supposed to be overexpressed in cervical dysplasia and cancer. Our study was about correlation between P16 and cervical dysplasia.Methods: In this study 45 patients with dysplastic abnormalities in cervix (including Ascus-H) were sampled for papsmear (by Liquid-base method). Two smears were stained, one with papanicolau and the other (by IHC) for P16. The results were compared using t-test via SPSS15 software.Finding: Pap-stain revealed 13 ASCUS (29%), 18 LSIL (40%), 11 HSIL (24%), and 3 S.C.C (7%). Immunostaining of P16 protein was observed in ASCUS (3/13, 23%), LSIL (12/18, 67%), HSIL (11/11, 100%), and S.C.C (3/3, 100%). P16 had significant correlation with degree of cervical dysplasia in Liquid-base pap-smear (P < 0.0001).Conclusion: We suggest the usage of P16-test as an optional test for cervical dysplasia according to our study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pap-Smear
 • Cervical dysplasia
 • Protein P16
 1. Konya J, Veress G, Hernadi Z, Soos G, Czegledy J, Gergely L. Correlation of human papillomavirus 16 and 18 with prognostic factors in invasive cervical neoplasias. J Med Virol 1995; 46(1): 1-6.
 2. Rosai j. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. 9th ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 2004.
 3. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Robbins Basic Pathology. 8th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2007.
 4. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins Pathologic Basis of Disease. 6th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2005.
 5. Johnson LD, Nickerson RJ, Easterday CL, Stuart RS, Hertig AT. Epidemiologic evidence for the spectrum of change from dysplasia through carcinoma in situ to invasive cancer. Cancer 1968; 22(5): 901-14.
 6. Gray W. Diagnostic Cytopathology. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2002.
 7. Berek JS, Editor. Berek & Novak's Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
 8. Salehi R, Shafaee P. prevalence of HPV infec-tion in cervical cancer samples. Journal of Urmia University of Medical Sciences, 2001; 12(1): 160.
 9. Zhou XB, Guo M, Quan LP, Zhang W, Lu ZM, Wang QH, et al. Detection of human papillomavirus in Chinese esophageal squamous cell carcinoma and its adjacent normal epithelium. World J Gastroenterol 2003; 9(6): 1170-3.
 10. Pisani P, Parkin DM, Munoz N, Ferlay J. Cancer and infection: estimates of the attributable fraction in 1990. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1997; 6(6): 387-400.
 11. Bibbo M, Klump WJ, DeCecco J, Kovatich AJ. Procedure for immunocytochemical detection of P16INK4A antigen in thin-layer, liquid-based specimens. Acta Cytol 2002; 46(1): 25-9.
 12. Sano T, Oyama T, Kashiwabara K, Fukuda T, Nakajima T. Expression status of p16 protein is associated with human papillomavirus oncogenic potential in cervical and genital lesions. Am J Pathol 1998; 153(6): 1741-8.
 13. Pietong C, Ekalaksananan T, Kongyingyoes B. Immunocytochemical staining of p16ink4A protein from conventional pap test and its association with human-papillomavirus infection. Diagn
 14. Cytopathol 2004; 31: 235-42.
 15. Geyer J, Marino J. Evaluation of Liquid-PrepTM Encapsulation Method for Liquid-Based Cytology Cell Loss Estimates during Processing. Proceedings of the 15th International Congress of Cytology. 2004 April 11–15; Santiago, Chile.
 16. Volgareva G, Zavalish ina L, Andreeva Y, Frank G, Krutikova E, Golovina D, et al. Protein p16 as a marker of dysplastic and neoplastic alterations in cervical epithelial cells. BMC Cancer 2004; 4: 58.
 17. Saqi A, Pasha T. Overxpression of P16INK4a in liquid-base specimen (Sur path) as marker of cervical dysplasia and neoplasia. Diagno Cytopathology 2002; 27(6): 365-70.
 18. Kurman RJ, Solomon D, Luff R, Henson D. The Bethesda System for Reporting Cervical/Vaginal Cytologic Diagnoses: Definitions, Criteria and Explanatory Notes for Terminology and Specimen Adequacy. Berlin: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co; 1994.