بررسی مقایسه‌ای اثر گلوکانیتم و تربینافین خوراکی همراه با گلوکانتیم سیستمتیک بر لیشمانیوز جلدی در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز جلدی یکی از انواع لیشمانیوز است که در ایران به خصوص اصفهان به شکل اندمیک وجود دارد. درمان به کوتاه شدن دوره‌ی بیماری و کاهش عوارض کمک می‌کند. پنتاولان‌های آنتیمونیال، خط اول درمان را در انواع لیشمانیوز تشکلیل می‌دهند، اما هزینه‌ی سنگین، عوارض زیاد و شکل تزریقی آن لزوم مطالعه برای یافتن روش‌های جدیدتر با عوارض کمتر را نشان می‌دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر تربینافین خوراکی به همراه گلوکانتیم سیستمیک در مقایسه با گلوکانیتم سیستمیک به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در پاییز و زمستان 1387 بر روی بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پوست و درمانگاه‌های پوست انجام شد. 90 بیمار به طور تصادفی وارد دو گروه مورد و شاهد شدند که از این تعداد 85 نفر در گروه شاهد و 75 نفر در گروه میزبان جهت پی‌گیری یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه مراجعه کردند. تحلیل آماری داده‌ها با SPSS و آزمون آماری Mann-Whitney انجام شد.یافته‌ها: در این مطالعه میانگین کاهش اندازه‌ی ضایعات در گروه مورد 55/9- و در گروه شاهد 33/5- بود (001/0 > P). میزان بهبودی کامل در گروه مورد 80 درصد و در گروه شاهد 9/52 درصد بود. همچنین بهبود نسبی در گروه مورد 8 درصد و در گروه شاهد 8/11 درصد و عدم تغییر در گروه مورد 9 درصد و گروه شاهد 3/35 درصد بود.نتیجه‌گیری: میزان بهبودی در گروه مورد به طور معنی‌داری از گروه شاهد بیشتر بود. این امر می‌تواند به دلیل اثر تربینافین در درمان لیشمانیوز جلدی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparetaive Study on Glucantime and Oral Terbinafine along with Systemic Glucantime on Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Saba Ebrahimian 1
 • Ali Asilian 2
 • Gita Faghihi 3
1 Student of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis is the endemic type of leishmaniasis in Iran especially Isfahan province. Pentavalent antimonials are the first line treatment in all kind of leismaniasis; but their high cost side effect and also injection from, shows the necessity of finding new ways of treatment with more affectivity and lower side effect.Methods: A clinical trial that was performed in autumn and winter of 1387 on patients coming to center of skin investigation and skin clinics. 90 patients entered randomizely into case and control group, 85 of control group and 75 of case group referred for follow up. Statistical analysis was done with SPSS. In this investigation the mean reduce in size of lesions in case group was - 9.55 and in control group was -5.33 and p 0.001 so it was meaning full.Finding: The mean reduce in duration of lesions in case group was -5.2 and pvalue under 0.001 so it was meaning full. Complete cure in case group was %80 partial improvement %8 and no change %9 and control group cure was %52.9 partial improvement was %11.8 and no change was %35.3 compare of improvement in two groups shows That improvement in case group has been meaning fully more than Control group that can be because of the effect of terbinafin on treatment of cutaneous leishmaniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmaniasis
 • Terbinafin
 • Glucantime
 1. Karin L , Weller Pf. Epidemiology and clinical manifestation of leishmaniasis. 2009. Uptodate. Available at: URL: http://www.Uptodate.com.mar 20, 2009.
 2. Herwalt Bl,Stokes Sl, Juranek Dd. American cutaneous leishmaniasis in U.S travelers. Ann Intern med 1993; 118: 779.
 3. Epidemiology of the leishmaniasis. Dermatol clin 1995; 13:505.
 4. Scrope A, Trau H , Balcon M, etal. Experience with new world cutaneous leishmaniasis in travelers. J AM Acad Dermatol 2003; 49:6
 5. Nlforoush Zadeh A, Sadeghian G. Cutaneous
 6. Leishmaniasis. Isfahan : Isfahan University of Medical Sciences; 2002. 52-9.
 7. Vanniersantons MA.Alternations induced by antifungal compound ketokonazole and terbinafin in leishmania.J eukaryote Microbi-al,1995,42(4):337-346.
 8. Benhamdan KH.Terbinafin in treatment of cutaneous leishmaniasis:a pilot study.International J of Dermatology,1997,36:50-60.
 9. Zakai HA,Zimmo SK.Effects of itraconazole and terbinafine on leishmania major lesions in BALB/c mice.J of tropical medicin and parasitology,2000,94(8):787-791.
دوره 28، شماره 118 - شماره پیاپی 118
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1246-1252
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401