بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بستری در بخش مراقبت ویژه (Intensive care unit) به عنوان یک پدیده استرس زا در زندگی تلقی می شود. از جمله عوامل بسیار مهم در محیط ICU سروصدا می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آلودگی صوتی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.روش‌ها: این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی- تحلیلی است در سه بیمارستان چمران، الزهرا و کاشانی علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. با استفاده از دستگاه صدا سنج مدل 440 CEL تراز فشار صوت در بازه های زمانی معین در بهمن و اسفند ماه سال88 توسط کارشناس مورد اندازه گیری قرار گرفتته و همچنین عوامل ایجاد کننده صدا مورد سنجش بررسی شد. اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون Repeated measures، 2χ، ANOVA و ضریب بستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت.یافته‌ها: میانگین تراز معادل صدا در بخش ICU در بیمارستان‌های الزهرا (س) dB 40/64، کاشانی dB 27/64 و چمران dB 08/64 به دست آمد. که اعداد به دست آمده به طور معنی داری بیشتر از میزان استاندارد بین المللی (dB 35) بوده است. در طول روز های هفته، تراز صدا بیشتر از آخر هفته بوده ودر ساعات میانی روز نیز تراز صدا بیشتر از بقیه‌ی اوقات بوده است. در مقایسه 3 بیمارستان مورد نظر تفاوت معنی داری بین صدای موجود در ICU های آن ها وجود نداشت (001/0 = P) و عوامل تولید صدا در هر 3 بیمارستان مشابه بوده است.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین عوامل ایجاد کننده‌ی صدا در محیط ICU افراد شاغل در ICU اعم از پرستاران، خدمه، پزشکان وتجهیزات به کار رفته در محیط ICU از جمله ونتیلاتورها، آلارم مانیتورها، لوله‌های اکسیژن متصل به بیماران ،تجهیزات حرارتی و برودتی موجود در ICU می باشد. بالاتر بودن تراز صدااز حد استاندارد،ضرورت توجه به این موضوع و تأثیر آن بر سلامتی بیماران را دو چندان می سازد،به همین دلیل اقدامات لازم جهت کاهش صدا و عوامل مولد آن جهت ایجاد محیط آرام تری برای بیماران توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Noise level and Sources in Isfahan University Hospitals In-tensive Care Units

نویسندگان [English]

 • Saeed Abbasi 1
 • Reyhanak Talakoob 2
 • Farhad Soltani 3
 • Hoseinali Yousefi 4
1 Assistant Professor, Department Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Department Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Public Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The etiology of sleep disruption, psychological and physiological disorders in patients in intensive care units (ICUs) is poorly understood, but is thought to be related to environmental stimuli, especially noise. This study was conducted to determine levels and time- and place-patterns and sources of noise in the three educational hospital’s intensive care unitsMethods: This cross sectional study was conducted in three university hospitals, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Noise levels measured with SLM (cel-440) during 24hours on the every day in a week for each ICUs. The daily hours devided into seven sections and level of noise with the sources was determined separately.Finding: Noise level in alzahra (64.04 dB), Kashani (64.27 dB) and Chamran (64.80 dB) university hospitals were exceeded about 40-50 dB compared with limit recommended by the EPA. Noise level was higher on weekdays than weekends with higher during mid-day hours. The most important source of noise in ICUs is staff behavior.Conclusion: Noise levels measured in our hospital’sICUs were higher than standard permitted values for hospital’s ICUs. To counteract noise pollution in ICUs, staff awareness and sensitivity are needed. Environment design of ICU is very important in reducing noise level too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICU
 • Noise Level
 • SLM
 • Teaching Hospital
 • EPA
 1. Tsiou C, Eftymiatos D,Theodossopoulou E, Notis P,Kiriakou K. Noise sources and levels in the Evgenidion Hospital intensive care unit. Intensive Care Med 1998; 24: 845-7.
 2. Stanchina M, Abu-Hijlab M, Chaudhry B, Car-lisle C, Millman R. The influence of white noise on sleep in subjects exposed to ICU noise. Sleep Medicine 2005; 1: 423-8.
 3. Leur J, Schans C, Loef B, Deelman B, Geertzen J, Zwaveling J. Discomfort and factual recollection in intensive care unit patients. Crit Care 2004; 8(6): 467-73.
 4. Freedman N, Gazendam J, Levan L, Pack A, Schwab R. Abnormal sleep/wake cycles and the effect of environmental noise on sleep disruption in the intensive care unit. Am J Respir Crit Med 2001; 63(1): 451-7.
 5. Christensen M. Noise levels in a general inten-sive care unit: a descriptive study. Nurs Crit Care2007; 12(4):188-197.
 6. Kent WD, Tan AK, Clarke MC, Bardell T. Ex-cessive noise levels in neonatal ICU:potential effects on auditory system development. J Otolaryngol 2002; 31(6): 355-60.
 7. Persson Waye K, Ryherd E, Lindahl B, Berqbom I. Relating the hospital sound environment to occupant psychological and physiological response. J Acoust Soc Am 2008; 123(5): 3193.
 8. Environmental Protection Agency. Information on levels of environmental noise requisite to protect public health and welfare with an adequate margin of safety. Washington, DC: Government Printing Office; 1974.
 9. Golmohammadi R. Noise and Vibration Engi-neering. 2nd. Tehran: Daneshjoo Publications; 2003.
 10. Yousefi H.A. Health impact assessment of occupational noise exposure.Euronoise. UK. 2009.
 11. Flemming K. Review: Aromatherapy massage is associated with small, transient reductions on anxiety. British Medical Journal2000; 3(4): 118–20.
 12. Petterson M. Reduced noise levels in ICU pro-mote rest and healing. Critical Care Nurse 2000; 20(5): 104.
 13. Topf M, Thompson S. Interactive relationship between hospital patients’ noise-induced stress and other stress with sleep. Heart & Lung 2001; 30(4): 237–42.
 14. Douglas MK, Thorley EC, Carol CC, David LN, Naomi RK, Richard PM. Identification and Modification of Environmental Noise in an ICU Setting. Chest 1998; 114: 535-40.
 15. Cmiel CA, Karr, DM, Gasser DM, Oliphant LM, Neveau AJ. Noise control: a nursing team’s approach to sleep promotion: respecting the silence creates a healthier environment for your patients. AJN 2004; 104: 40-8.