اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آسیب شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی و آمار محیط زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پراکسیداسیون لیپیدی به وسیله‌ی رادیکال های آزاد، نقش مهمی را در تشکیل پلاک آترواسکلروز ایفا می‌کند. مشخص شده که آهن می‌تواند به طور غیر مستقیم سطح آنتی اکسیدان های پلاسما را کاهش دهد و نیز تاثیر قابل توجهی در پراکسیداسیون LDL دارد. ویتامین E به عنوان یک ویتامین محلول در چربی، یک آنتی اکسیدان بسیار مهم است و از طریق محدود کردن پراکسیداسیون لیپیدی، می‌تواند از بیماری کرونری قلب پیش‌گیری نماید.در این مطالعه، ما اثر آهن و ویتامین E را روی سطح لیپیدی های سرم در خرگوش نر تغذیه شده با رژیم پر کلسترول بررسی نمودیم.روش‌ها: سی عدد خرگوش نر، توزین شده و نمونه ی خونی جهت سنجش لیپو پروتئین های سرم، گرفته شد. سپس به طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شده و برای 42 روز تحت نظر گرفته شدند. گروه اول ،رژیم عادی دریافت نموده، گروه دوم ،رژیم پر کلسترول (2%)، گروه سوم، رژیم پر کلسترول و آهن (mg/kg 50)، گروه چهارم، رژیم پر کلسترول و ویتامین E (mg/kg 50) و گروه پنجم، رژیم پر کلسترول و آهن (mg/kg 50) و ویتامین E (mg/kg 50) دریافت نمودند. سپس گروه‌ها بار دیگر توزین شده و نمونه ی خونی جهت سنجش سطح لیپوپروتئین های سرم گرفته شد.یافته‌ها: اختلاف قابل توجه در سطح لیپپوپروتئین های سرم، قبل و بعد از آزمایش در 5 گروه دیده شد.نتیجه‌گیری: ویتامین E نقش محافظت کننده در مقابل پراکسیداسیون لیپیدی داشته اما آهن، سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی پلاسما می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ferrous and Vitamin E on Rabbit Serum Lipoproteins

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Dashti 1
 • Masoud Poormoghadas 2
 • Mohammad Hosein Sanei 3
 • Mohsen Hoseini 4
 • Seyed Mohammad Ghayoomi 5
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Cardiovascular, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology & Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Fatty streaks are the primary lesions to form atherosclerosis. Lipid per oxidation by free- radicals, plays an important role in plaque formation. Vitamin E, as a lipid in soluble vitamin, is an important antioxidant and may prevent or delay the coronary heart disease by limiting LDL oxidation. Our goal was to evaluate the effect of vitamin E and iron on blood serum lipids in male rabbits fed high-cholestrol diet.Method: Thirty white male rabbits were weighed and blood serum samples were taken for analysis of serum lipoproteins. They were randomly divided in to 5 groups each Containing 6 rabbits for 42 days. Group1 was given normal diet. Group 2 fed with high cholesterol (2 %) diet. Group 3 fed with high cholesterol diet with iron (50 mg/kg). Group 4 fed with high cholesterol diet with vitamin E (50 mg/kg). Group 5 fed with high cholesterol diet with iron (50 mg/kg) and vitamin E (50 mg/kg). These groups were again weighed and blood samples were taken for analysis of serum lipoproteins after 42 days.Results: Significant difference in cholesterol, LDL, HDL, TG, and VLDL were seen before and after the experiment in all 5 groups (P < 0.001).Conclusion: The significant difference was observed between all groups in relation to the effect of iron and vitamin E on lipid metabolism. While vitamin E has a protective role in atherosclerosis, it seems that iron has a provocation role in serum lipids.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholesterol
 • Ferrous
 • Vitamin E
 1. Gerrity RG, Antoniv AS. The pathogenesis of atherosclerosis. Diabetolog ia1997;40: 108110.
 2. Glass Ck, Wittum JL. The road a head of call. Atherosclerosis 2001;104:503.
 3. Libby P et al: Inflammation and Atherosclerosis . Circulation 2002;105:11- 32.
 4. Hansson G, Libby P: The role of the lymphocyte in fuster V,Rose R, topol E (eds):Atherosclerosis and coronary artery disease. Vol 1.New York Lippincott - Raven, 1996.
 5. Devies Mj, woolfN, Rowles PM, Pepper J. Morphology of endothelium over atherosclerosis plaques in human coronary arteries. Br Heart J 1988;60:459.
 6. Falk E, shah PK, Fuster V. Coronary plaque distruption. Circulation 1998;92:115-126.
 7. Leak DS, Rankin SM. The oxidative modifica-tion of low density Lipoproteins by macrophages. Bio Chem J 1990;270:741-748.
 8. Chalerjea SN.Clin chemistry , Jay pee publish-ers, medical publications, New Delhi, 1999.
 9. Martin A, Frei B. Both Intracellular and extracellular vitamin C inhibit atherogenic modification of LDL by human vascular endothelial cell.
 10. Porreca E, Ucchio S, Di Febbo G, Di Bartolome N, Angelucci D Napditano AM. Antiproliferative effect of desferrioxamine on vascular smooth muscle cells invitro and invivo. Biochem J1994;300:799-803.
 11. Traber MG and packer L. vitamin E: Beyond antioxidant function. Am J clin Nutr 1995;62:15015-95.
 12. Bender DA: Nutritional Biochemistre of Vita-mins , 2 nd edition. Cambridge university press. 2003.
 13. Jalal I and Fuller CJ. Effect of vitamin E, Vita-min C and beta-carotene on LDL oxidation and atherosclerosis. Can J cardiol 1995;11 suppl G: 976-1036.
 14. 14-Manttari M, Manninen V, Huttunen JK, Palosuo T, Ehnholm OP, Heinonen OP, et al. Serum ferritin and ceruloplasmin as coronary risk factors. Eur Heart J 1994;15:1599-603.
 15. Singh RB, Niaz MA, Ghosh S, Agrawal P, Ah-mad S, Beegom R, Onouchi Z, Jummerow FA. Randomized, controlled trial of antioxidant vitamins and cardioprotective dier on hyperlipidemia, oxidative stress and development of experimental atherosclerosis: The Diet and Antioxidant Trial on Atherosclerosis. Cardiovasc Drug Ther 1995;9:763-771.
 16. Gerrity RG, Antoniv AS. The pathogenesis of atherosclerosis.
 17. Diabetolog ia , 1997;40: 108-110.
 18. Hoff HF. Apolipoprotein localization in hu-man cranial arteries coronary arteries and the aorta. Stroke 1967;7 (4):390-393.
 19. Hansson G, Libby P: The role of the lymphocyte in fuster V, Rose R, topol E (eds): Atherosclerosis and coronary artery disease. Vol 1.New York Lippincott - Raven, 1996.
 20. Emeson EE, Robertson AL Jr: T Lymphocytes in aortic and coronary in timas. Am J pathol 1988;130:169-376.
 21. Devies MJ, WoolfN,Rowles PM, Pepper J. Morphology of endothelium over ath-erosclerosis plaques in human coronary arteries. Br Heart J 1988; 60:459.
دوره 28، شماره 118 - شماره پیاپی 118
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1275-1280
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401