بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زخم فعال قرنیه از اورژانس‌های جدی و از علل مهم موربیدیتی چشم است که عدم تشخیص و درمان به موقع آن می‌تواند موجب کاهش یا فقدان دایم بینایی شود؛ در صورت عدم پاسخ به درمان‌های دارویی، استفاده از اعمال جراحی برای درمان بیماران مبتلا ضرورت می‌یابد. با توجه نظرات متفاوت صاحب‌نظران در مورد اندیکاسیون عمل فلپ ملتحمه در زخم فعال قرنیه، در این مطالعه نتایج آن را بررسی کردیم.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر، به بررسی 83 بیمار با زخم قرنیه که طی سال‌های 1385-1383 در بیمارستان فیض اصفهان به روش فلپ ملتحمه درمان شده بودند، پرداخت. جمع آوری اطلاعات از پرونده‌ی بیماران انجام شد و سپس نتایج عمل شامل بهبودی، عمل مجدد، پیوند قرنیه بررسی شد. ارتباط سن و نتایج عمل جراحی با t-test و ارتباط جنس و نتایج با 2χ بررسی شد.یافته‌ها: بیماران شامل 57 مرد (7/68 درصد) و 26 زن (3/31 درصد) بودند. میانگین سن آنان 3/19 ± 1/62 سال بود. 67 نفر (7/80 درصد) پس از عمل فلپ ملتحمه، بهبودی کامل پیدا کردند، 12 نفر (5/14 درصد) عمل مجدد شدند و در 4 نفر (8/4 درصد) پیوند قرنیه انجام شد. میانگین سن بیماران در 3 گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت و توزیع فراوانی نتایج عمل جراحی در دو جنس نیز از نظر آماری تفوت معنی‌دار نشان نداد. در این بیماران فقط در 12 نفر کشت مثبت در پرونده‌ی بیماران به چشم می‌خورد که از این 12 نفر، 4 نفر (33 درصد) بعد از عمل بهبودی داشتند، 6 نفر (50 درصد) عمل مجدد شده بودند و در 2 نفر (16 درصد) پیوند قرنیه انجام شده بود؛ یعنی ‌در 66 درصد موارد اولسر فعال قرنیه، فلپ ملتحمه موفقیت آمیز نبوده است. نتیجه گیری: انجام عمل فلپ ملتحمه در زخم فعال باکتریال قرنیه، مادامی که استریل نشده، توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results of Conjunctive Flap in Patients with Active Corneal Ulcer

نویسندگان [English]

 • Farhad Fazel 1
 • SayedAli Akbar Mortazavi 1
 • Mohamad Reza Akhlaghi 2
 • Somayeh Einy 3
1 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Bacterial corneal ulcer is a serious urgent and is one of the most important causes of eye morbidity; its delayed diagnosis and treatment lead to decrease or loss of vision. In some cases, conjunctive flap is the choice treatment. It has prolonged history and due to new therapeutic method, its application has reduced. It is a controversy about indication of conjunctive flap in active corneal ulcer; so we decided to investigate results of this procedure in patients with active corneal ulcer.Methods: A retrospective study was performed for 80 patients with active corneal ulcer treated by conjunctive flap in Feiz hospital in Isfahan during 2004-2005. Demographic data and results of conjunctive flap including good response, reoperation, keratoplasty was gathered from patient's files. Relation of age, gender and results was studied by chi-square test.Results: Eighty three patients were studied. The mean age of patients was 62.1 ± 19.3 years. The range of 70-79 years old had maximum and 40-49 years old had minimum frequency. Fifty seven patients (68.7%) were men and 26 (31.3%) were women. Student’s t-test showed no significant difference between men and women mean age. In addition, no different in frequency distribution in two groups was found by chi-square test. 67 patient (80.7%) had acceptable response, 12 (14.5%) needed reoperation and 4 patients (4.8%) needed keratoplasty. The mean age of those respond to treatment was 63.5 ± 19 years, of those who needed reoperation was 57 ± 20.6 years and of those who needed keratoplasty was 55 ± 2 years. Response to treatment was seen in 46 men (80.7%) and in 21 women (80.8%). Eight men (14%) and 4 women (15.4%) needed reoperation and, 3 men (5.3%) and 1 woman (3.8) needed keratoplasty.Conclusion: According to our findings, conjunctive flap surgery is not recommended in active bacterial corneal ulcer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conjunctival flap
 • Active corneal ulcer
 • Keratoplasty
 • Corneal perforation
 1. American Academy of Ophthalmology. Infec-tious disease. In: Sutphin JE, Editor. Basic and Clinical Science Course (BCSC): External Dis-ease and Cornea Section 8. Philadelphia: American Academy of Ophthalmology; 2006; p. 168-74.
 2. Arffa RC. Grayson’s disease of cornea. 4th ed. St. Louis: Mosby; 1997. p. 125.
 3. Gundersen T. Conjunctival flaps in the treatment of corneal disease with reference to a new technique of application. AMA Arch Ophthalmol 1958; 60(5): 880-8.
 4. Behboodi H, Mohammadi MJ, Forghan parast K. Prevalence of infectious keratitis in Rasht Tutunkaran Hospital. Bina Ophtalmology 2001; 7(1): 3-9.
 5. Paton D, Milauskas AT. Indications, surgical technique, and results of thin conjunctival flaps on the cornea: a review of 122 consecutive cases. Int Ophthalmol Clin 1970; 10(2): 329-45.
 6. Insler MS, Pechous B. Conjunctival flaps revis-ited. Ophthalmic Surg 1987; 18(6): 455-8.
 7. American Academy of Ophthalmology. 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 8: External Disease and Cornea. Philadelphia: American Academy of Ophthalmology; 2007. p. 436-8.
 8. Ghraishi SM, Nasrollahi K. Assessment of pedunculated conjunctival flap outcomes in corneal diseases. Journal of Isfahan Medical School 1998; 17(55): 72-4.
 9. Moravveji SHR, Zandi AR. Determining the relative frequency of conjunctival flap results in corneal ulcer in terms of demographic characteristics (visual acuity and ...) in Farabi and Feiz hospitals, Isfahan, 2001. [Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2001.
 10. Khodadoust A, Quinter AP. Microsurgical ap-proach to the conjunctival flap. Arch Ophthalmol 2003; 121(8): 1189-93.
دوره 28، شماره 118 - شماره پیاپی 118
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1290-1295
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401