سوء هاضمه غیر اولسری واولسر پپتیک درآندوسکوپی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زخم معده و اثنی‌عشر جزء بیماریهای مزمن می‌باشد که امروزه با ماشینی شدن زندگی انسانها، هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. نوع دیگری از سوء هاضمه وجود دارد که رابطه‌ای با زخم پپتیک ندارد و به آن سوء هاضمه بدون زخم  می‌گویند. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی و ریسک‌فاکتورهای این دو بیماری در بیماران مراجعه‌کننده جهت آندوسکوپی بود.روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی  بیمارانی که از تاریخ 1/6/1388 لغایت 1/6/1389 با علائم سوء هاضمه (درد، تهوع، استفراغ، سیری زودرس و به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان....) مراجعه کرده بودند بررسی شدند. از  میان این بیماران شرح حال 300 بیمار که جهت تشخیص قطعی بیماری در آنها، آندوسکوپی بعمل آمده بود همراه با گزارش آندوسکوپی آنها مورد تحقیق واقع شدند.یافته‌ها: بیماران مورد مطالعه شامل 120 بیمار دچار زخم پپتیک و 180 نفر با تشخیص سوء هاضمه بدون زخم بودند. مردان در گروه زخم پپتیک 76 (3/63%) نفر بودند و در گروه دیگر 84 (6/46%) نفر بودند (004/0P= ). در گروه زخم پپتیک تعداد افراد سیگاری بیشتر بود (44 (6/36%) نفر در مقابل 20 (1/11%) سیگاری در سوء هاضمه بدون زخم، 001/0>P). شایعترین علت مراجعه بیماران در هر دو گروه درد ناحیة اپی‌گاستر می‌باشد که دو سوم کل بیماران با این شکایت مراجعه کرده بودند.نتیجه‌گیری: بیماری زخم پپتیک در مردان شایعتر از زنان است ولی بیماری سوء هاضمه بدون زخم در زنان شایعتر از مردان می‌باشد. مصرف سیگار در بیماران زخم پپتیک بیشتر از سوء هاضمه بدون زخم است. از طرفی تقریباً تمامی علائم و شکایات سوء هاضمه بدون زخم و زخم پپتیک مشابه یکدیگر می‌باشد و تشخیص قطعی هر کدام از این بیماریها بوسیلة آندوسکوپی میسر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalance of peptic ulcer versus non ulcer dyspepsia in patients which were admitted for endoscopy

نویسندگان [English]

 • Hamid Kalantari 1
 • Seyed Mohammad Nourian 2
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The gastric and duodenal ulcers are chronic disease that their incidence increases with developed modern and machinery life. Clinical Manifestation of peptic ulcer (PU) are epigastric pain, nausea, vomiting but in endoscopy some patients are normal which is named non ulcer dyspepsia (NPU).Methods: This prospective study performed on 300 patients that admitted due to dyspepsia and underwent endoscopy.Finding: In study sample 120 PU and 180 NPU were diagnosed. In PU group there were 76(63.3%) male while it was 84(46.6%) in other group (P=0.004). Smoking was more in PU (44(36.6%) ver. 20(11.1%), P<0.001). The most prevalent symptom in both groups was epigastric pain.Conclusion: While PU is more prevalent in women, NUD is the case in men. Smoking was more in PU rather than NUD. On the other hand all symptoms of these two disease are similar and definite diagnosis of each is possible only through endoscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gastric ulcer
 • Duodenal ulcer
 • Peptic ulcer
 • Non ulcer dyspepsia
 • Endoscopy
 1. Hashemi MR, Rahnavardi M, Bikdeli B, Dehghani Zahedani M. H pylori infection among 1000 southern Iranian dyspeptic patients. World J Gastroenterol. 2006 Sep 14;12(34):5479-82.
 2. Bernersen B, Johnsen R, Straume B, et al. To-wards a true prevalence of peptic ulcer: the Sorreisa gastrointestinal disorder study. Gut 1990; 31: 989-92
 3. Malfertheiner P, Chan FK, McColl KE. Peptic ulcer disease. Lancet. 2009 Oct 24;374 (9699): 1449-61. Epub 2009 Aug 13.
 4. De Francesco V, Giorgio F, Hassan C, Manes G, Vannella L, Panella C, Ierardi E, Zullo A. Worldwide H. pylori antibiotic resistance: a systematic review. J Gastrointestin Liver Dis. 2010 Dec;19(4):409-14.
 5. Blumberg RS. Peptic Ulcer Disease and Related Disorders. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J, Eds. Harrison principle of Internal Medicine. 17th Edition. McGraw-Hill, 2008. P. 991-98.
 6. Khan J, Javed M. The incidence of non ulcer dyspepsia and its response to treatment. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2001 Oct-Dec;13(4):30-1.
 7. Rana S. Non-ulcer dyspepsia. J Assoc Physicians India. 1998 Feb;46(2):221-6.
 8. Bernersen B, Johnsen R, Straume B. Non-ulcer dyspepsia and peptic ulcer: the distribution in a population and their relation to risk factors. Gut. 1996 Jun;38(6):822-5.
 9. Whitehead WE, Winget C, Fedoravicius AS, Wooley S, Blackwell B. Learned illness behavior in patients with irritable bowel syndrome and peptic ulcer. Dig Dis Sci 1982; 27: 202-8.
 10. Zagari RM, Law GR, Fuccio L, Pozzato P, Forman D, Bazzoli F. Dyspeptic symptoms and endoscopic findings in the community: the Loiano-Monghidoro study. Am J Gastroenterol. 2010 Mar;105(3):565-71. Epub 2009 Dec 15.
 11. Garrow D, Delegge MH. Risk factors for gastrointestinal ulcer disease in the US population. Dig Dis Sci. 2010 Jan;55(1):66-72. Epub 2009 Jan 22.
 12. Pellicano R, Fagoonee S. Uninvestigated dys-pepsia and its related factors in an Iranian community. Saudi Med J. 2009 Aug;30(8):1109; author reply 1109.
 13. 13. Leong RW. Differences in peptic ulcer between the East and the West. Gastroenterol Clin North Am. 2009 Jun;38(2):363-79.