نقش فرایندهای سایکونوروایمونولوژیکی در پاتوفیزیولوژی بیماری عروق کرونر

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناس بالینی و سلامت، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار ایمونولوژیست، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

نقش عوامل روان‌شناختی به عنوان ریسک فاکتورهای سندرم‌های کرونری حاد به خوبی تأیید شده است. همچنین در حالی که شواهد پژوهشی تأثیر عوامل روان‌شناختی بر سیستم ایمنی را نشان می‌دهد، نقش این سیستم در سیر بیماری عروق کرونر و تظاهرات بالینی آن تأیید شده است. به نظر می‌رسد بخشی از رابطه‌ی عوامل روان‌شناختی و سندرم‌های عروق کرونر به نقش میانجی سیستم ایمنی مربوط می‌شود. هدف این مطالعه‌ی مروری، توصیف فرایند‌های سایکونوروایمونولوژیکی است که در پیشرفت بیماری کرونری دخالت دارد؛ همین طور نشان داده خواهد شد که استقرار بیماری کرونری تظاهرات بالینی مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک دخیل در رابطه‌ی بین ریسک فاکتورهای روان‌شناختی، پارامترهای سیستم ایمنی و سندرم‌های کرونری حاد می‌باشد. ریسک فاکتورهای روان‌شناختی بیماری عروق کرونر را می‌توان در سه طبقه‌ی اصلی در نظر گرفت. ریسک فاکتورهای مزمن روان‌شناختی که می‌تواند در مراحل اولیه‌ی بیماری دخالت داشته باشد، عوامل دوره‌ای که نقش آن‌ها در انتقال پلاک آترواسکروتیک پایدار به ناپایدار قابل توجه است و عوامل آشکار سازنده‌ی حاد روان‌شناختی که می‌تواند به ایجاد ایسکمی میوکاردیال و پارگی پلاک کمک نماید. در این مطالعه راه‌های سایکونوروایمونولوژیکی تأثیر هر سه نوع ریسک فاکتورهای روان‌شناختی در سندرم‌های حاد قلبی توصیف شده است. واژگان کلیدی: سایکونوروایمونولوژی، بیماری عروق کرونر، ریسک فاکتور روان‌شناختی، پاتوفیزیولوژی، میانجی.

عنوان مقاله [English]

The Role of Psychoneuroimmunological Processes in Pathogenesis of Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • Reza Bagherian 1
  • Alireza Andalib 2
1 Assistant Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract It has been well-established that psychological factors can act as risk factors for acute coronary syndromes. While evidences indicate effects of psychological factors on immune system, the role of this system in progression of coronary artery disease (CAD) and its clinical manifestations was confirmed. Thus it seems that the association between psychological factors and CAD is mediated in part by immune system parameters. The purpose of this review is to explain the role of psychoneuroimmunological processes which may contribute to progression of established CAD and show that established CAD is a clinical manifestation of pathophysiological mechanisms accounting for the link between psychological risk factors, immune system factors, and acute coronary syndromes. Psychological risk factors for coronary artery disease can be classified into three categories. Chronic psychological risk factors … may be involved in early disease stages, episodic factors … are considerable for the transition from stable to unstable atherosclerotic plaques, and acute psychological factors may promote myocardial ischemia and plaque rupture. This review describes the role of the psychoneuroimmunological mechanisms for each of three categories of psychological risk factors for acute coronary syndromes. Keywords: Psychoneuroimmunology, Coronary artery disease, Psychological risk factors, Pathogenesis, Mediator.