بررسی ارتباط بین اندازه و تعداد و واسطه های شیمیایی سرمی سلولهای چربی در بیماران مبتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پاتولوژیست، مرکز قلب، ‌دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استادیار نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan

7 استاد قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان، ‌دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

9 پزشک عمومی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چربی اضافی در بدن با افزایش ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلبی همراه است. واسطه های سلولهای چربی مانند لپتین و آدیپونکتین به عنوان عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی شناخته شده اند. در این مطالعه ارتباط بین اندازه و تعداد سلولهای چربی ، سطح لپتین و آدیپونکتین سرم را با ابتلا به بیماریهای ایسکمیک قلب مورد بررسی قرار دادیم. روش کار: در یک مطالعه مورد شاهدی موارد از بین بیمارانی که تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند و علایم انسداد عروق و ایسکمی داشتند انتخاب شدند. شاهدها نیز از بین بیمارانی که آنژیوگرافی شده اما علایمی دال بر ایسکمی نداشتند انتخاب شدند. سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و انسولین در آزمایشگاه مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان انجام شد. اندازه و تعداد سلولها چربی پس از بیوپسی در آزمایشگاه پاتولوژی به کمک تکنیکهای خاص و نرم افزار Image trial ارزیابی شد. سپس داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن و جنس و تحصیلات و شغل با هم همسان بودند. هیچ اختلاف آماری معنی داری بین تعداد و اندازه سلولهای چربی بین دو گروه وجود نداشت. سطح سرمی لپتین و آدیپونکتین و انسولین نیز بین دو گروه اختلاف معنی داری نشان نداد. اما لپتین با چاقی شکمی(0.036=Pو 0.31=r) و شاخص توده بدنی (0.033=Pو 0.32=r) همبستگی معنی داری داشتند. بحث: لپتین و آدیپونکتین با چاقی و بروز بیماریهای ایسکمیک قلبی ارتباط دارند و بعنوان عوامل خطر این بیماریها معرفی شده اند، اما برای اثبات این موضوع در جمعیت ایرانی نیاز به مطالعات بیشتری است. کلمات کلیدی: بیماریهای ایسکمیک قلبی، سلول چربی، لپتین، آدیپونکتین

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fat Cell’s Size, Number and Their Mediators in Ischemic Heart Disease Patients

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Roshdi Benam 1
 • Masumeh Sadeghi 2
 • Hamid Sanei 3
 • Reza Mashayekhi 4
 • Shahram Taheri 5
 • Amir Atapour 6
 • Nazal Sarrafzadegan 7
 • Mohammad Arash Ramezani 8
 • Mohammad Reza Akhbari 1
 • Iraj Jafaripour 1
 • Fariba Maleki 9
 • Reza Madadi 1
1 Resident, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor,Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Associate Professor of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Pathologist, Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
5 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
6 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
7 Professor of Cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,
8 Community Medicine Specialist, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
9 General Practitioner, Isfahan
چکیده [English]

Background: Excessive body fat is associated with increasing risk of ischemic heart disease (IHD). Some fat cell mediators such as adiponectin and leptin have been recognized as possible new IHD risk factors. We assessed the association of fat cell’s size and number, serum leptin and adiponectin with IHD. Methods: The study was designed as a “case control” study in 40 to 60 years old patients with ischemic heart disease symptoms underwent coronary angiography. The cases had significant stenosis in coronary angiography. The control subjects had normal angiography. Serum lipid levels, adiponectin, leptin, and insulin were examined in all cases and controls by Enzymayic method. The biopsies from abdominal and gluteal fat tissue regions were fixed and stained using the Hematoxilin-eosin method. Slides were photographed with a microscopic digital camera. Fat cell’s size and number were assessed using Image tool V3 software. Data were analyzed with SPSS software. Findings: There were no significant difference between cases and controls in fat cell’s size and number, serum leptin and adiponectin. However, serum leptin was correlated not only to waist circumference (r = 0.31, P = 0.036), but also to body mass index (r = 0.32, P = 0.033). Conclusion: Although Leptin and adiponectin are correlated with obesity and are introduced as IHD risk factors; they showed no association with ischemic heart disease in our study. More investigation is required to confirm this relationship in the Iranian population.