کاشت گرافت مخاطی روده‌ی باریک روی بستر زیر مخاط روده‌ی بزرگ در گربه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص جراحی توراکس، استادیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 فوق تخصص جراحی عروق، دانشیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: سندرم روده‌ی کوتاه (Short Bowel Syndrome) به باقی ماندن کم‌تر از 200 سانتی‌متر از روده‌ی باریک در یک فرد بالغ اطلاق می‌شود. تغذیه‌ی کامل وریدی (TPN)، به عنوان تنها درمان رایج، هزینه و عوارض زیادی مثل Sepsis ناشی از کاتتر دارد. تا کنون درمان قطعی این بیماری مشخص نشده است و روش‌های جراحی به کار رفته با عوارض زیادی از قبیل انسداد روده همراه بوده و کارایی آن‌ها نیز مشخص نشده است. با کاشت سلول‌های مخاطی ایلئوم در محیط کولون و رشد آن شاید بتوان سطح جزئی روده باریک را افزایش داده، به عنوان یک روش درمانی جدید علاوه بر نجات جان این بیماران، وابستگی به TPN را مرتفع ساخت.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی تجربی که در مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 انجام شد، 8 گربه انتخاب شدند و تحت لاپاراتومی قرار گرفتند؛ قسمتی از مخاط ایلئوم به صورت وصله‌ی مخاطی (Mucosal patch) جدا و قسمتی از مخاط کولون (صعودی) برداشته شد و وصله‌ی مخاطی ایلئوم به جای آن در بستر زیر مخاط قرار گرفت. پس از 14 روز، گربه بار دیگر لاپاراتومی شده، همان قسمت از کولون برداشته شد و جهت بررسی رشد سلول‌های مخاطی ایلئوم به آزمایشگاه بیمارستان الزهرا (س) ارسال گردید و در بررسی میکروسکوپی ساختار طبیعی مخاط ایلئوم کاشته شده در مخاط کولون مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: در بررسی 8 نمونه‌ی کولون گربه در همه‌ی نمونه‌ها وصله‌ی مخاطی در کولون سالم رؤیت شد (100 درصد). در بررسی میکروسکوپی، در 7 مورد ساختار مخاطی کولون دیده شد (5/87 درصد) و در 1 نمونه ساختار مخاطی ایلئوم رؤیت شد (5/12 درصد).

نتیجه‌گیری: با توجه به حفظ ساختار مخاطی طبیعی روده‌ی باریک در 5/12 درصد موارد، احتمال رشد سلول‌های مخاطی روده‌ی باریک در بستر کولون وجود دارد و شاید بتوان با انجام مطالعات حیوانی با حجم نمونه‌ی بیشتر به این هدف دست یافت و از آن به عنوان یک روش جدید در درمان بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی کوتاه بهره گرفت.
واژگان کلیدی: سندرم روده‌ی کوتاه، تغذیه کامل وریدی، پیوند سلولی، بافت مخاطی، ایلئوم، کولون.
Methods and Materials: This study was experimental and performed in Torabinejad research center in Isfahan University of medical science in 1387. Eight persian male cats was studied and during laparotomy a 1×1Cm mucosal patch of terminal ileum was implanted in submucosa of the colon. After 14 days second laparotomy was done the colon was examined hystologically.

Results: In 7 cats colonic mucosal structure was seen in the site of the patch (87.5%) and in 1 cat ileal mucosal structure was seen (12.5 %).

Conclusion: According to the results, Implantation of small intestinal mucosa in colonic submucosal bed was unsuccessful but may be possible as a new alternative treatment for short bowel syndrome.

Key words: Short bowel syndrome, Total Parenteral Nutrition, Cell Transplantation, Mucosal Tissue, Ileum, Colon-------------------------------------------
1-Department of surgery, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

عنوان مقاله [English]

Implantation of small intestinal mucosa in colonic submucosal bed in cat

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohajeri 1
  • Mansoor Safaei 2
  • Reza Eshraghi Samani 3
  • Roohallah Sobhani 3
1 Assistant Professor of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associated Professor of Vascular Surgery, Department of Surgery, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 General Surgeon, Department of Surgery, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,
چکیده [English]

Background: Short bowel syndrome is arbitrarily defined as the presence of less than 200 cm of residual small bowel in adults. Most of the patients are dependent to total parenteral nutrition (TPN), rather than high cost, it has many complications such as sepsis. The surgical procedures are associated with intestinal obstruction and their efficacy needs to be defined. This study was performed to implant small intestinal mucosa in colonic submucosal bed in order to find a new treatment for the patients suffering from short bowel syndrome and dependent to TPN.
Methods: This study was experimental and performed in Torabinejad Research Center in Isfahan University of Medical Sciences in 2008. Eight Persian male cats was studied and during laparotomy a 1 × 1 cm mucosal patch of terminal ileum was implanted in submucosa of the colon. After 14 days, second laparotomy was done and the colon was examined hystologically.
Findings: In 7 cats, colonic mucosal structure was seen in the site of the patch (87.5%) and in 1 cat, ileal mucosal structure was seen (12.5%).
Conclusion: According to the results, implantation of small intestinal mucosa in colonic submucosal bed was unsuccessful but possibly it may be a new alternative treatment for short bowel syndrome.