بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط علایم بالینی زخم پپتیک دوازدهه با یافته‌های آندوسکوپیک زخم بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی توصیفی تحلیلی بود که در مرکز آندوسکوپی بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی بیماران ارجاعی از چند کلینیک خصوصی به علت سوء هاضمه (Dyspepsia) انجام گردید. 200 بیمار 18 سال به بالا مبتلا به سوء هاضمه به صورت غیر تصادفی آسان و به ترتیب مراجعه مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد برای 114 نفر با انجام آندوسکوپی، تشخیص زخم پپتیک فعال دوازدهه داده شد که اطلاعات آندوسکوپیک آن‌ها به همراه اطلاعات مربوط به علایم بالینی جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 4/10 ± 5/46 سال و ترکیب جنسی شامل 70 نفر (4/61 درصد) مرد و 44 نفر (6/38 درصد) زن و میانگین نمایه‌ی توده‌ی بدنی افراد 3/4 ± 2/27 بود. در بررسی ارتباط بین یافته‌های آندوسکوپی با علایم بالینی تنها بین محل، اندازه‌ و تعداد زخم با کاهش وزن و سوزش سر دل ارتباط معنی‌دار آماری مشاهده گردید (05/0 > P). در سایر موارد ارتباط معنی‌دار آماری بین یافته‌های آندوسکوپیک با علایم بالینی در بیماران به دست نیامد (05/0 < P).نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که می‌توان کاهش وزن و سوزش سر دل را به عنوان نشانگرهایی برای تعیین تعداد، اندازه و محل زخم‌ها به کار برد، اما یافته‌های مطالعه‌ی حاضر به تنهایی در تأیید وجود و یا عدم وجود ارتباط بین یافته‌های آندوسکوپیک با علایم بالینی کافی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Clinical Symptoms and Endoscopic Findings among Patients with Duodenal Ulcer

نویسندگان [English]

 • Zahra Shahshahan 1
 • Mojtaba Akbari 2
 • Sayed Morteza Tabatabaei Zavareh 3
1 Associate Professor, Department of Obstetirics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the association between clinical symptoms and endoscopic findings among patients with duodenal ulcer.Methods: This cross-sectional study was performed in endoscopic center of Al-Zahra Hospital in Isfahan. We selected 200 patients older than 18 year who had Dyspepsia by simple nonrandom sampling. Finally Endoscopic findings and clinical symptoms data were collected and analyzed for 114 patients with active peptic duodenal ulcer.Finding: The mean age of the study sample was 46.5 ± 10.4 years. There were 44 females (38.6%) and 70 males (61.4%). The average of BMI was 27.2 ± 4.3. There was a significant association between endoscopic findings (site, size and quantity of ulcer) with clinical symptoms (weight loss and heartburn) and there was no association between other endoscopic findings and clinical symptoms.Conclusion: The results of present study showed that weight loss and heartburn can use as marker to determine site, size and quantity of duodenal ulcer. But these findings can not be enough and more study need to be done to determine the association between endoscopic findings and clinical symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Duodenal ulcer
 • Endoscopic
 • Clinical symptoms
 1. Baron JH. The relationship between basal and maximum acid output in normal subjects and patients with duodenal ulcer. Clin Sci 1963; 24: 357-70.
 2. Munnangi S, Sonnenberg A. Time trends of physician visits and treatment patterns of peptic ulcer disease in the United States. Arch Intern Med 1997; 157(13): 1489-94.
 3. Borody TJ, George LL, Brandl S, Andrews P, Ostapowicz N, Hyland L, et al. Helicobacter pylori-negative duodenal ulcer. Am J Ga-stroenterol 1991; 86(9): 1154-57.
 4. Tytgat G, Langenberg W, Rauws E, Rietra P. Campylobacter-like organism (CLO) in the human stomach. Gastroenterology 1985; 88: 1620.
 5. NIH Consensus Conference. Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. NIH Consensus Development Panel on Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. JAMA 1994; 272(1): 65-9.
 6. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, Bazzoli F, El Omar E, Graham D, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 2007; 56(6): 772-81.
 7. Chey WD, Wong BC. American College of Gastroenterology guideline on the management of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 2007; 102(8): 1808-25.
 8. Zali MR, Mirastari D. Digestive system. In: Azizi F, Janghorbani M, Hatami H, editors. Epidemiology and Control of Common Disorders in Iran. Tehran: Khosravi Publication; 2010: 156.