بررسی مقایسه‌ای دانش دانشجویان شرکت کننده در دوره‌ی آموزشی پاتولوژی عملی به دو روش سنتی و الکترونیکی (e-learning) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه اکثر دانشگاه‌ها به استفاده از اشکال گوناگون آموزش الکترونیکی  (e-learning) برای توسعه آموزش و یادگیری دانشجویانشان می‌اندیشند. در سال‌های اخیر در کشور ما نیز تلاش‌های موفقی در این زمینه صورت گرفته است. در این مطالعه بر آن شدیم تا محتوای آموزشی درس پاتولوژی عملی را برای ارائه‌ی اینترنتی به صورت آزمایشی طراحی کرده، تأثیر آن را بر میزان یادگیری دانشجویان مطالعه کنیمروش‌ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی و دو گروهی بر روی دانشجویان ورودی بهمن 1384 ) ترم چهار) که هنوز درس پاتولوژی عملی را نگذرانده بودند، انجام شد. در ابتدا با کمک استادان درس پاتولوژی طرح درس دوره بازنگری و اهداف آموزشی هر جلسه تعیین شد. پس از تهیه‌ی محتوای آموزشی و کوییزها، در تیمی متشکل از کارشناس آموزش پزشکی، مهندس برنامه نویسی کامپیوتر، مجری طرح و استادان درس، سایت آموزشی به صورت جذاب و کارا طراحی شد. ابتدا با دانشجویان گروه شاهد تماس گرفته شد تا در دوره شرکت کنند. استادان نیز به روش سنتی ابتدا توضیحاتی در مورد حالت‌های پاتولوژیک مورد بحث (مطابق طرح درسی که در مرحله قبل آماده شده بود) دادند. سپس با دانشجویان گروه مورد تماس گرفته شد تا در دوره شرکت کنند. دانشجویان به گروه‌های 4-3 نفری تقسیم شدند و به هر گروه یک کلمه‌ی کاربری و رمز عبور داده شد تا بتوانند از محتوای دوره استفاده کنند. پس از پایان دوره آزمون دانش سنج از دانشجویان گرفته  شد.یافته‌ها: در نهایت 34 نفر در دوره شرکت کردند که با توجه به وقت آزاد آنها 20 نفر در گروه اینترنتی و 14 نفر در گروه سنتی تقسیم شدند. میانگین نمرات این آزمون در گروه اینترنتی (77/2 ± 15/12) به نحو معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد (70/3 ± 75/6) بود (001/0 .(P <.نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن بود که اختلافات بین نمرات کسب شده‌ی آن‌ها معنی‌دار بوده است که این مطلب می‌تواند در تأیید ارجحیت دوره اینترنتی نسبت به دوره‌ی سنتی باشد. با وجود اختلاف معنی‌داری که بین نمرات دانشجویان در دو گروه سنتی و الکترونیکی وجود داشت ولی این مطالعه تنها تأثیر کوتاه مدت این دوره را بر دانش دانشجویان سنجید. انجام مطالعات بیشتر برای ارزیابی طولانی مدت این شیوه آموزشی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Knowledge of Students Trained Practical Pathology by Traditional and Electronic (E-Learning) Methods

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Moravej 1
 • Navid Koleini 1
 • Behzad Shams 2
1 Medical student,Isfahan university of medical school, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Pediatrics, Isfahan university of medical school, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In last decades, the technology was outside the education but these days all the universities are eager to use new technologies for improving the quality of education. Isfahan University of Medical Sciences as one of the top universities in Iran, with 6000 students, will encounter problems with improving the quality of education and need to use new methods for education. Having knowledge about new technologies will help us to deal with these problems. In the other hand regarding the special feathers of our country, many researches should be done to choose the best methods. In this study we were to deliver the content of pathology laboratory via the internet and evaluate the knowledge and attitude of the students.Methods: This was a quasi experimental study which was done in the summer of 2008 at Isfahan University of medical sciences. All the volunteers were registered. They were 34 students who divided into two groups based on their means. The control group (14 students) was first told to take part the traditional course and the study group (20 students) takes part in the web based pathology laboratory and then they have gone to the laboratory and practiced their knowledge. The knowledge and attitude of the students were evaluated in both groups using t-test via SPSS15 software.Finding: Finally 34 students were registered, twenty students in the internet group and 14 students in the traditional group. The mean of knowledge questioner was 5.4 greater in the internet group than in traditional group (t = 4.593, P < 0.001).Conclusion: The findings of the study were shown that the students of internet group could better use their knowledge and had greater scores than the traditional. Finally, regarding the above it seems that use of such web based courses can promote students in learning. Also they are more eager to take part such courses. It is recommended to use this method to deliver other basic science courses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Web based learning
 • Pathology
 • Problem based learning
 1. Freedman JA, Lehmann HP, Ogborn CJ. Web-based peer evaluation by medical students. Acad Med 2000; 75(5): 539-40.
 2. MEDICAL education; the new freedom. Lancet 1957; 272(6980):1178-9.
 3. Samuel M, Coombes JC, Miranda JJ, Melvin R, Young EJ, Azarmina P. Assessing computer skills in Tanzanian medical students: an elective experience. BMC Public Health 2004; 4(1): 37.
 4. Hovenga EJ. Globalisation of health and medical informatics education--what are the issues? Int J Med Inform 2004; 73(2): 101-9.
 5. Harris JM, Jr., Salasche SJ, Harris RB. The internet and the globalisation of medical education. BMJ 2001; 323(7321): 1106.
 6. Gurney JW. A Web-based anatomic atlas. J Thorac Imaging 2001; 16(2): 111-6.
 7. Jastrow H, Vollrath L. Anatomy online: presentation of a detailed WWW atlas of human gross anatomy--reference for medical education. Clin Anat 2002; 15(6): 402-8.
 8. Cardell RR. The education and training of anatomy graduate students in the biomedical sciences in the twenty-first century. Anat Rec 1998; 253(2): 41.
 9. Buysse H, Van Maele G, De Moor GJ. The Dynamic Patient Simulator: learning process, first results and students' satisfaction. Stud Health Technol Inform 2002; 93: 19-23.
 10. van der PC, Andriessen J, Kanselaar G. Exploring relational regulation in computer-mediated (collaborative) learning interaction: a developmental perspective. Cyberpsychol Behav 2004; 7(2): 183-95.
 11. Harden RM. Myths and e-learning. Med Teach 2002; 24(5): 469-72.
 12. Mills AC. Creating Web-based, multimedia, and interactive courses for distance learning. Comput Nurs 2000; 18(3): 125-31.
 13. Van Dijken PC, Thevoz S, Jucker-Kupper P, Feihl F, Bonvin R, Waeber B. Evaluation of an online, case-based interactive approach to teaching pathophysiology. Med Teach 2008; 30(5): e131-e136.
 14. Kumar RK, Freeman B, Velan GM, De Permentier PJ. Integrating histology and histopathology teaching in practical classes using virtual slides. Anat Rec B New Anat 2006; 289(4): 128-33.
 15. Helin H, Lundin M, Lundin J, Martikainen P, Tammela T, Helin H, et al. Web-based virtual microscopy in teaching and standardizing Gleason grading. Hum Pathol 2005; 36(4): 381-6.
 16. Correa L, de Campos AC, Souza SC, Novelli MD. Teaching oral surgery to undergraduate students: a pilot study using a Web-based practical course. Eur J Dent Educ 2003; 7(3): 111-5.
 17. Velan GM, Kumar RK, Dziegielewski M, Wakefield D. Web-based self-assessments in pathology with Questionmark Perception. Pathology 2002; 34(3): 282-4.
 18. Heidger PM, Jr., Dee F, Consoer D, Leaven T, Duncan J, Kreiter C. Integrated approach to teaching and testing in histology with real and virtual imaging. Anat Rec 2002; 269(2): 107-12.
 19. Fenderson BA. Strategies for teaching pa-thology to graduate students and allied health professionals. Hum Pathol 2005; 36(2): 146-53.
 20. Staccini P, Dufour JC, Joubert M, Michiels JF, Fieschi M. A full XML-based approach to creating hypermedia learning modules in web-based environments: application to a pathology course. AMIA Annu Symp Proc 2003; 619-23.
 21. Lehmann HP, Nguyen B, Freedman J. Deliver-ing labeled teaching images over the Web. Proc AMIA Symp 1998; 418-22.