مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ندول‌های تیروئید بیماری‌های شایعی هستند؛ به طوری که در حدود 7-4 درصد جمعیت بالغین دارای یک ندول قابل لمس تیروئید می‌باشند. آنچه در بررسی ندول‌های تیروئید مهم است، تشخیص بدخیمی می‌باشد و تلاش‌های مختلفی جهت رسیدن به این هدف انجام شده که اغلب تهاجمی می‌باشد. روش‌های تشخیص ندول‌های تیروئید علاوه بر لمس دقیق شامل سونوگرافی، ایزوتوپ اسکن و آسپیراسیون سوزنی ظریف و سونوگرافی رنگی است. از آن جایی که هیپر واسکولاریتی مرکزی ندول مطرح کننده‌ی بدخیمی می‌باشد، در این مطالعه میزان واسکولاریتی ندول و اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) بررسی شد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین و مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید در ندول‌های خوش خیم و بدخیم بر اساس یافته‌های FNA بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی از ابتدای سال 1388 لغایت ابتدای سال 1389 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. جامعه‌ی هدف به صورت غیر احتمالی آسان و از بین 120 نفر از بیماران با ندول تیروئید، در سونوگرافی و یا لمس تیروئید انتخاب شدند. در بررسی سونوگرافی ابتدا نمای سونوگرافی Gray-Scale تیروئید و ندول ارزیابی شد. سپس وضعیت عروق ندول بر اساس اندکس مقاومت عروق با استفاده از Pulsed Doppler و وجود عروق پریفرال و میزان واسکولاریتی عروق داخل ندول تعیین شد و رابطه‌ی آن با خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه با توجه به پاسخ FNA ارزیابی شد. سپس اطلاعات در نرم‌افزار SPSS با آزمون‌های Student-t، 2χ و Mann Whitney آنالیز شدیافته‌ها: در این مطالعه 120 بیمار مبتلا به ندول تیروئید ارزیابی شدند. میانگین سنی این بیماران 14/3 ± 45/44 سال بود. در درجه‌ی صفر همگی موارد خوش خیم بودند؛ در درجه‌ی یک 37 ندول خوش خیم و 1 ندول بدخیم وجود داشت؛ در درجه‌ی دو 22 ندول خوش خیم و 1 ندول بدخیم، در درجه‌ی سه 13 ندول خوش خیم و 3 ندول بدخیم و در درجه‌ی چهار 7 ندول خوش خیم و 6 ندول بدخیم وجود داشت. 107 مورد ندول که عروق پریفرال نداشتند، همگی خوش خیم بودند؛ در 2 مورد ندول که عروق پریفرال داشتند، بدخیمی یافت نشد. در 5 مورد ندول با عروق پریفرال و در 6 مورد ندول بدون عروق پریفرال بدخیمی گزارش گردید. آزمون 2χ نشان داد که بین داشتن عروق پریفرال با بدخیمی بر اساس پاسخ FNA رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد (001/0 > P). میانگین اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) در ندول‌های خوش خیم 05/0 ± 61 درصد و میانگین اندکس مقاومت عروقی (Resistive Index) در ندول‌های بدخیم 09/0 ± 73 درصد بود.نتیجه‌گیری: افزایش واسکولاریزاسیون داخل و خارج ندولی به عنوان معیاری از بدخیمی باید تلقی شود و در این موارد بایستی ارزیابی و دقت بیشتری به عمل آید. همچنین هر چه میزان Resistive Index در ندول‌های تیروئید افزایش یابد، ریسک بدخیم بودن آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Color-Doppler Ultrasonography of Thyroid Nodules Criteria and Fine Niddle Aspiration Findings

نویسندگان [English]

 • Mehri Sirous 1
 • Motahareh Jianpour 2
 • Ali Rezaei 3
 • Zahra Saadatpour 4
1 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Determination whether spectral Doppler ultrasound parameters, including resistance index (RI) and pulsatility index (PI), or vascular pattern can be used to distinguish malignant from benign thyroid nodules.Methods: This study was done in 2009-2010. 120 patients with thyroid nodules were selected from our patients attending Al-zahra hospital, in Isfahan. We prospectively examined 120 thyroid nodules in patients undergoing surgery. The flow pattern seen via power Doppler examination was ranked for each nodule on a scale of 0 to 4 as follows: absent, perinodular alone, mixed with perinodularprominency, mixed with intranodularprominency, and exclusively intranodular, respectively. For each nodule, the RI and PI values were recorded as the average of the recordings obtained. Pathological examination were used as a proof of final diagnosis to categorize all nodules as benign or malignant. The data collected in check list then the data analyzed by chi-square with SPSS software.Finding: The mean age in patients was 45.44 ± 14.3 years. The malignant nodules had a mean RI of 61 ± 0.05 percent. These values were significantly higher than those associated with benign nodules (P = 0.000). Shifting to intranodular vascularization had a significant correlation with malignancy (P = 0.001).Conclusion: Spectral parameter and vascular pattern are useful to distinguish malignant from benign thyroid nodules, especially for those with suspicious or undetermined fine-needle aspiration biopsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Benign
 • Thyroid nodules
 • Fine-needle aspiration biopsy
 • Malignant
 1. - Hegedus L. The thyroid nodule. N Eng J Med 2004; 1(17): 1764-71.
 2. - Mazzaferri EL. Thyroid cancer in thyroid nod-ules: finding a needle in the haystack. Am J Med 1992; 93:359-62
 3. - Rojeski MT, Gharib H. Nodular thyroid dis-ease. Evaluation and management. N Engl J Med 1985; 313:428-36
 4. - Kovacevic O, Skurla MS, Sonographic diagno-sis of thyroid nodules: Correlation with the results of sonographically guided fine-needle aspiration biopsy. J Clin Ultrasound, 2007; 35(2): 63-7.
 5. - Bakhshaee M, Davoudi Y, Mehrabi M, Layegh P, Mirsadaee S, Leyegh P. Vascular pattern and spectral parameters of power Doppler ultrasound as predictors of malignancy risk in thyroid nodules. Laryngoscope. 2008; 118(12): 2182-6.
 6. - Tramalloni J, Monpeyssen H, Correas JM, Helenon O.[Thyroid nodule management: ultrasonography, fine-needle cytology]. J Radiol. 2009; 90(3 Pt 2): 362-70.
 7. - Rago T, Vitti P. Role of thyroid ultrasound in the diagnostic evaluation of thyroid nodules.Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008; 22(6): 913-28.