بررسی شیوه‌ی تجویز آنتی‌بیوتیک در بخش‌های جراحی اطفال و داخلی اطفال در مقایسه‌ی با روش‌های استاندارد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آنتی‌بیوتک‌ها کمک فراوانی به درمان بیماران می‌کنند. اما تجویز نادرست و شیوه‌های مصرف غلط آنها سبب بروز عوارض زیادی از جمله مقاومت دارویی و عدم درمان بیمار می‌گردد. این مطالعه جهت بررسی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در کودکان بستری در بخش‌های جراحی و داخلی اطفال و مقایسه‌ی آن با روش‌های استاندارد طراحی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 196 بیمار بستری در بخش‌های جراحی و داخلی اطفال بیمارستان الزهرای اصفهان که آنتی‌بیوتیک دریافت می‌کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر این مطالعه شامل سن، جنس، علت بستری، بخش بستری، مصرف آنتی‌بیوتیک، علت و اندیکاسیون مصرف، راه مصرف، طول دوره‌ی مصرف و دوز مصرفی بود. کلیه‌ی اطلاعات از پرونده‌های بیماران استخراج شد و فراوانی نسبی آنها نسبت به روش‌های استاندارد سنجیده شد.یافته‌ها: اندیکاسیون مصرف دارو و شیوه‌ی تجویز دارو با روش‌های استاندارد 100 درصد تطبیق داشت و کمترین میزان تطابق مربوط به دوز دارو و طول دوره‌ی درمان بود.نتیجه‌گیری: ممکن است عدم تطابق دوز مصرفی دارو در بخش‌های مورد مطالعه با استانداردها به علت عدم ثبت وزن بیماران در پرونده‌های آنها بوده باشد. به علاوه ترخیص زودتر از موعد بیماران به دلیل رضایت شخصی آن‌ها یا خانواده‌ی آن‌ها سبب تکمیل نشدن طول دوره‌ی درمان بود. به نظر می‌رسد آموزش پرستاران، بیماران و خانواده‌ی آنها می‌تواند به اصلاح این مشکلات کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antibiotic Administration in Surgical and Internal Pediatric Wards Compared to Standard Methods

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hadi Rafiei 1
 • Reza Ashrafzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Antibiotics help many patients to treat. But misadministration and wrong methods of taking them cause many side effects including drug resistance and treatment failure. This study was designed to assess antibiotic prescribing in hospitalized children in comparison with standard methods.Methods: In this study, 196 children admitted in surgical and internal wards in Alzahra hospitals in Isfahan received antibiotic, were studied. The collected data included age, sex, cause of hospitalization, indication, dosage, and duration of antibiotic. All information was extracted from patient records and their relative abundance ratio was measured by standard methods.Finding: Indication of drug usage and drug administration methods were adjusted completely to standards; the dosage and duration of therapy had less adjustment to standards.Conclusion: Mismatch in drug dosage in the studied wards could be due to lack of record weight of patients in their files. In addition, early discharge of patients due to their personal satisfaction or because of their family caused incomplete treatment period. It seems that educating nurses, patients, and their families can help to correct these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic
 • Drug resistance
 • Children
 1. Levinson W, Jawetz E. Antimicrobial drugs :Mechanism of action. Medical microbiology & immunology. Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2002. p. 59-72.
 2. Rhodes KH, Johnson CM. Antibiotic therapy for severe infections in infants and children. Mayo Clin Proc 1987 Nov;62(11):1018-24.
 3. Sixou JL, Milon D, Robert JC. [Pharmacokinetics and antibiotic therapy of the child]. Actual Odontostomatol (Paris) 1989 Sep;43(167):433-48.
 4. Prober CG, Gold R. Antibiotic abuse: spare the child. Can Med Assoc J 1980 Jan 12;122(1):7-8.
 5. Levinson W, Jawetz E. Antimicrobial drugs: Antibiotic Resistance. Medical microbiology & immunology. Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2002. p. 73-80.
 6. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. W.B. Saunders Co; 2007. p. 1110-3.
 7. Fisher RG, Boyce TG. Moffet's pediatric infectious diseases: A Problem-Oriented Approach. 4th ed. lippincot Williams and Wilkins; 2004. p. 1-10.
 8. Remington JS, Klein JO, Nizet V, Wilson ChB. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. 6th ed. Elsevier - Health Sciences Division; 2010.
 9. Chapuis FR, Ploin DY, Vermont J, Chatelain P, David M, Floret D. Antibiotics use evaluation: how do French hospital doctors in outpatients pediatrics emergency ward comply with ambulatory clinical guidelines? Journal of Clinical Epidemiology 1997;50(supp 1):40s-41s.