ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد (Frozen Section) در نمونه‌های کورتاژ آندومتر در مقایسه‌ی با نتیجه‌ی پاتولوژی قطعی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص بیهوشی، بیمارستان ولی‌عصر (عج)، بروجن، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه برش بافتی منجمد (Frozen Section) به طور گسترده در انکولوژی زنان به کار می‌رود. با این حال صحت (Accuracy) نتایج آن در تشخیص حین عمل هیپرپلازی و آدنوکارسینوم آندومتر در نمونه‌های کورتاژ آندومتر مطالعه نشده است. هدف این مطالعه، تعیین صحت برش بافتی منجمد در ارزیابی یافته‌های هیستوپاتولوژیک کورتاژ آندومتر بیماران در سنین حوالی منوپوز و پس از آن بود که با AUB مراجعه کرده بودند.روش‌ها: در این مطالعه 71 بیمار مساوی یا بیشتر از 45 سال با شکایت خون‌ریزی غیر طبیعی رحم بررسی شدند. از نمونه‌ی حاصل از کورتاژ آندومتر این بیماران برش بافتی منجمد و لام پاتولوژی قطعی تهیه شد. پاتولوژی قطعی به عنوان استاندارد طلایی ارزیابی یافته‌های هیستوپاتولوژیک در نظر گرفته شد. یافته‌های به دست آمده در یک چک لیست ثبت و آنالیز آماری با استفاده از آزمون‌های 2χ و  Fisher’s exact testانجام گرفت.یافته‌ها: یافته‌های برش بافتی منجمد در 70 درصد نمونه‌ها با نتایج پاتولوژی قطعی مطابقت داشت. با وجود ویژگی بالای برش بافتی منجمد در شناسایی انواع یافته‌های هیستوپاتولوژیک آندومتر تفاوت آماری معنی‌داری بین نتایج برش بافتی منجمد و پاتولوژی قطعی در تمام یافته‌ها مشاهده شد.نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه برتری پاتولوژی قطعی را نسبت به برش بافتی منجمد در ارزیابی نمونه‌های کورتاژ آندومتر نشان می‌دهد. با این وجود با توجه به ویژگی بالای برش بافتی منجمد در شناسایی هیپرپلازی و آدنوکارسینوم آندومتر اعتماد به نتایج برش بافتی منجمد در این موارد برای تصمیم گیری حین جراحی قابل قبول به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Frozen Section in Endometrial Curetting Compared to Permanent Pathology

نویسندگان [English]

 • Azar Danesh Shahraki 1
 • Sheida Shabanian Borujeni 2
 • Fereshteh Mohammadizadeh 3
 • Bahram Khorram 4
 • Tajossadat Allameh 1
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Gynecologist, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Anesthesiologist, Valie-Asr Hospital, Boroujen, Iran
چکیده [English]

Background: Frozen section is widely used in gynecological oncology. However, the accuracy of frozen section procedure in intraoperative diagnosis of endometrial hyperplasia and endometrial adenocarcinoma in endometrial curettings has not been studied. The aim of this study was determining the accuracy of frozen section in evaluation of histopathologic findings of endometrial curettings from peri- and postmenopausal women with abnormal uterine bleeding (AUB).Methods: 71 women having 45 years or more with the complaint of AUB entered the study. In pathology lab, part of fresh diagnostic sample was prepared for frozen section and the remainder was fixed and further processed for permanent pathology. Permanent pathology was considered as the gold standard for evaluation of histopathologic findings. χ2 and Fisher’s exact tests were used for statistical analysis.Finding: The findings of frozen section were exactly the same as permanent pathology in 70 persent of patients. Despite high specificity of frozen section in detecting various histopathologic findings, significant statistical difference was seen between frozen section and permanent pathology in all of these findings.Conclusion: Our results are in favor of the superiority of permanent pathology over frozen section in evaluation of endometrial curettings. However, according to high specificity of frozen section examination in detecting endometrial hyperplasia and adenocarcinoma, it may be acceptable to rely on the results of frozen section in these conditions to make an intraoperative decision for the type and extent of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal uterine bleeding
 • Postmenopause
 • Frozen sections
 • Endometrial hyperplasia
 • Endometrial adenocarcinoma
 1. Van Voorhis BJ. Genitourinary symptoms in the menopausal transition. Am J Med 2005 Dec 19;118 Suppl 12B:47-53.
 2. Mazur M, Kurman RJ. Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings. 2nd ed. Springer; 2005.
 3. Lurain JR. Uterine Cancer. In: Berek JS, editor. Berek & Novak's Gynecology. 14th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 1343-77.
 4. Obermair A, Geramou M, Gucer F, Denison U, Graf AH, Kapshammer E, et al. Endometrial cancer: accuracy of the finding of a well differentiated tumor at dilatation and curettage compared to the findings at subsequent hysterectomy. Int J Gynecol Cancer 1999 Sep;9(5):383-6.
 5. Daniel AG, Peters WA, III. Accuracy of office and operating room curettage in the grading of endometrial carcinoma. Obstet Gynecol 1988 Apr;71(4):612-4.
 6. Huang GS, Gebb JS, Einstein MH, Shahabi S, Novetsky AP, Goldberg GL. Accuracy of preoperative endometrial sampling for the detection of high-grade endometrial tumors. Am J Obstet Gynecol 2007 Mar;196(3):243-5.
 7. Moodley M, Bramdev A. Frozen section: Its role in gynaecological oncology. J Obstet Gynaecol 2005 Oct;25(7):629-34.
 8. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. 9th ed. Edinburgh: Mosby; 2004.
 9. Gephardt GN, Zarbo RJ. Interinstitutional comparison of frozen section consultations. A college of American Pathologists Q-Probes study of 90,538 cases in 461 institutions. Arch Pathol Lab Med 1996 Sep;120(9):804-9.
 10. Shim JU, Rose PG, Reale FR, Soto H, Tak WK, Hunter RE. Accuracy of frozen-section diagnosis at surgery in clinical stage I and II endometrial carcinoma. Am J Obstet Gynecol 1992 May;166(5):1335-8.
 11. Karamursel BS, Guven S, Tulunay G, Kucukali T, Ayhan A. Which surgical procedure for patients with atypical endometrial hyperplasia? Int J Gynecol Cancer 2005 Jan;15(1):127-31.
 12. Barak S, Oettinger M, Perri A, Cohen HI, Barenboym R, Ophir E. Frozen section examination of endometrial curettings in the diagnosis of ectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2005 Jan;84(1):43-7.
 13. Spandorfer SD, Menzin AW, Barnhart KT, LiVolsi VA, Pfeifer SM. Efficacy of frozen-section evaluation of uterine curettings in the diagnosis of ectopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1996 Sep;175(3 Pt 1):603-5.
 14. Heller DS, Hessami S, Cracchiolo B, Skurnick JH. Reliability of frozen section of uterine curettings in evaluation of possible ectopic pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2000 Nov;7(4):519-22.
 15. Wang X, Zhang H, Di W, Li W. Clinical factors affecting the diagnostic accuracy of assessing dilation and curettage vs frozen section specimens for histologic grade and depth of myometrial invasion in endometrial carcinoma. Am J Obstet Gynecol 2009 Aug;201(2):194.
 16. Montalto SA, Hakmi A, Moth P, Raju KS, Coutts M, Papadopoulos AJ, et al. Well differentiated endometrioid adenocarcinoma of the uterus: a cancer unit or centre case? Eur J Gynaecol Oncol 2009;30(1):35-9.
 17. Attard MS, Coutts M, Devaja O, Summers J, Jyothirmayi R, Papadopoulos A. Accuracy of frozen section diagnosis at surgery in pre- malignant and malignant lesions of the endometrium. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29(5):435-40.