میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

4 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دستیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

8 دستیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

9 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: ازوفاژکتومی درمان اصلی برای بدخیمی‌های مری و محل اتصال مری به معده است. نارسایی تنفسی پس از عمل و سایر مشکلات تنفسی مثل آتلکتازی و هیپوکسی شدید به دفعات متعدد پس از جراحی سرطان‌های مری رخ می‌دهد. چنین بیمارانی در اغلب موارد نیاز به مراقبت در ICU و تهویه‌ی مکانیکی دارند. هدف از این مطالعه، بررسی میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن حین برداشتن مری به روش ترانس هیاتال در سرطان‌های مری میانی و تحتانی بود.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی Cross sectional تحلیلی بود و در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان روی اطلاعات پرونده‌ای مربوط به 70 بیمار مبتلا به سرطان قسمت میانی و دیستال مری که در بخش جراحی توراکس این بیمارستان در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا 1386 تحت عمل جراحی ازوفاژکتومی به روش ترانس هیاتال قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، محل ضایعه، طول مدت تهویه‌ی مکانیکی، طول مدت جراحی، یافته‌های اسپیرومتری (FEV1)، کاهش وزن، وجود یا عدم وجود ترانسفیوژن و میزان آلبومین سرم هنگام بستری شدن از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید. در نهایت تمامی داده‌ها با استفاده ازآزمون‌های t و 2χ توسط نرم‌افزار 16SPSS تحلیل گردید.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 81/11 ± 71/60 سال و 3/64 درصد بیماران را مردان تشکیل می‌دادند. از نظر پاتولوژی 43 نفر (4/61 درصد) SCC و 26 نفر (1/37 درصد) آدنوکارسینوم داشتند. در کل 4/41 درصد بیماران دچار عارضه و 1/7 درصد از بیماران دچار مرگ در 30 روز اول شدند. 15 بیمار (4/21 درصد) پس از عمل نیاز به ونتیلاسیون مکانیکی با میانگین 34/1 روز پیدا کردند. میانگین زمان ونتیلاسیون مکانیکی با پارگی پلور حین عمل، نیاز به ترانسفیوژن حین عمل، لیک آناستوموز، نوع پاتولوژی،ایجاد تنگی پس از عمل و ایجاد امپیم رابطه‌ی معنی‌داری نداشته است. در حالی که این میانگین در بیمارانی که طی 30 روز پس از عمل فوت کرده بودند، بیمارانی که پس از عمل نیاز به لوله گذاری داخل تراشه داشته، بیمارانی که قبل از عمل آلبومین کمتر از gr/dl 5/3 داشته‌اند‌ و بیمارانی که FEV1 کمتر از 2 لیتر داشته‌اند، به طور معنی‌داری بیشتر از بقیه بود. از بین متغیرهای کمی این مطالعه، تنها میزان FEV1 قبل از عمل با میانگین زمان ونتیلاسیون مکانیکی رابطه‌ی معنی‌داری داشته است.نتیجه‌گیری: با توجه به این که در این مطالعه مشخص شد، آلبومین پایین سرم (که نمایانگر سوء تغذیه‌ی زمینه‌ای است) و FEV1 کمتر از 2 لیتر با ونتیلاسیون مکانیکی طولانی مدت (و در پی آن مرگ و میر بالاتر) رابطه‌ی ‌معنی‌دار دارد، به نظر می‌رسد اصلاح وضعیت تغذیه‌ای بیمار و بهبود بخشیدن به عملکرد ریوی می‌تواند طول مدت تهویه‌ی مکانیکی را کوتاه‌تر کند و شاید از میزان مرگ و میر متعاقب ازوفاژکتومی بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mechanical Ventilation Mean Duration and its Predicting Factors during Transhiatal Esophagectomy in Patients with Esophageal Cancer

نویسندگان [English]

 • Sayed Abbas Tabatabai 1
 • Sayed Mozafar Hashemi 1
 • Gholam Reza Mohajeri 2
 • Mojtaba Ahmadinejad 3
 • Vahid Goharian 4
 • Mohsen Kolahdouzan 5
 • Saeed Abbasi 6
 • Neda Mogharehabed 7
 • Amir Hossein Davarpanah Jazi 8
 • Mohammad Eidi 9
1 Associate Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Thoracic Surgery, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 Resident, Medicine Education Research Center, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
9 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background: Esophagenctomy is the principle treatment for esophageal and gastroesophageal junction malignancies. Postoperative respiratory failure and other respiratory problems like athelectasis and severe hypoxia occur frequently after esophageal cancer surgeries. Such patients mostly need ICU care and mechanical ventilation. The aim of present study was to evaluate mean duration of mechanical ventilation and its predictor factors during esophageal resection in middle and distal esophageal cancers.Methods: This cross sectional analytic study performed in Al Zahra hospital, Isfahan on medical records of 70 patients with middle and distal esophageal cancer operated by transhiatal method in Department of Thoracic Surgery. Patient’s age, sex, tumor location, duration of mechanical ventilation, duration of operation, spirometry findings (FEV1), weight loss, need for transfusion, and serum albumin level on admission extracted from medical charts. Finally all data were analyzed by SPSS16 using chi-square and t tests.Finding: Patient’s mean age was 60.71 ± 11.81 years and 64.3% of them were men. Pathologically, 43 patients (61.4%) and 26 patients (37.1%) were diagnosed by SCC and adenocarcinoma respectively. Totally frequency of complications were 41.4%, and 7.1% of subjects were died within first 30 days. 15 patients (21.4%) were mechanically ventilated after surgery with mean duration of 1.34 day. Mean duration of mechanical ventilation showed no association with intraoperative pleural rapture, intraoperative blood transfusion, anastomosis leakage, type of pathology, postoperative anastomotic stricture, and empyema. However mean duration of mechanical ventilation were significantly higher in died patients within 30 days after surgery, reintubated subjects, patients with serum albumin level of less than 3.5 g/dl, and patients with less than 2 liter FEV1. Among quantitative variables, only FEV1 were associated with mean duration of mechanical ventilation.Conclusion: As our data showed hypoalbuminemia (which reflects subsequent malnutrition) and less than 2 liter FEV1 is correlates with prolonged mechanical ventilation (and probably more mortality) it is recommended to improve nutritional condition as well as pulmonary function preoperatively to shortened duration of mechanical ventilation and prohibit mortality rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esophageal cancer
 • Transhiatal esophagectomy
 • Mechanical Ventilation
 1. Law S, Wong J. What is appropriate treatment for carcinoma of the thoracic esophagus? World J Surg 2001; 25(2): 189-95.
 2. Pompili MF, Mark JB. The history of surgery for carcinoma of the esophagus. Chest Surg Clin N Am 2000; 10(1): 145-51.
 3. Black AMS, Prys-Roberts C. Anaesthesia for gastrointestinal surgery. In: Nunn JF, Brown B, Prys-Roberts C, Editors. International Practice of Anaesthesia. 6th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1996. p. 1-15.
 4. Law SY, Fok M, Wei WI, Lam LK, Tung PH, Chu KM, et al. Thoracoscopic esophageal mobilization for pharyngolaryngoesophagectomy. Ann Thorac Surg 2000; 70(2): 418-22.
 5. Sia AT. A preliminary report on anaesthesia for thoracoscopic oesophagectomy. Med J Malaysia 1997; 52(4): 433-7.
 6. Tabatabaei SA, Hashemi SM, Mohajeri GHR, Ahmadinejad M, Goharian V, Kolahdoozan M, et al. Incidence of hypotension and type of arrhythmia in transhiatal esophagectomy and evaluation of related factors. Iranian Journal of Surgery 2009; 16(4): 59-68.
 7. Patti MG, Wiener-Kronish JP, Way LW, Pellegrini CA. Impact of transhiatal esophagectomy on cardiac and respiratory function. Am J Surg 1991; 162(6): 563-6.
 8. Gillinov AM, Heitmiller RF. Strategies to reduce pulmonary complications after transhiatal esophagectomy. Dis Esophagus 1998; 11(1): 43-7.
 9. Robertson SA, Skipworth RJ, Clarke DL, Crofts TJ, Lee A, de Beaux AC, et al. Ventilatory and intensive care requirements following oesophageal resection. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88(4): 354-7.
 10. Whooley BP, Law S, Murthy SC, Alexandrou A, Wong J. Analysis of reduced death and complication rates after esophageal resection. Ann Surg 2001; 233(3): 338-44.
 11. Griffin SM, Lamb PJ, Dresner SM, Richardson DL, Hayes N. Diagnosis and management of a mediastinal leak following radical oesophagectomy. Br J Surg 2001; 88(10): 1346-51.
 12. Tabatabaee SA, Hashemi SM, Eidy M, Davarpanah Jazi AH. Predicting Factors for Anastomotic Leakage after Esophageal Cancer Resection. Iranian Journal of Cancer Prevention 2009; 2(2): 103-6.
 13. Atkins BZ, Shah AS, Hutcheson KA, Mangum JH, Pappas TN, Harpole DH, Jr., et al. Reducing hospital morbidity and mortality following esophagectomy. Ann Thorac Surg 2004; 78(4): 1170-6.
 14. Leo F, Venissac N, Palihovici R, Lo FF, Mouroux J. Aristotle, esophagectomy, and pulmonary complications. Ann Thorac Surg 2004; 77(4): 1503.
 15. Avendano CE, Flume PA, Silvestri GA, King LB, Reed CE. Pulmonary complications after esophagectomy. Ann Thorac Surg 2002; 73(3): 922-6.
 16. Hsu FM, Lee YC, Lee JM, Hsu CH, Lin CC, Tsai YC, et al. Association of clinical and dosimetric factors with postoperative pulmonary complications in esophageal cancer patients receiving intensity-modulated radiation therapy and concurrent chemotherapy followed by thoracic esophagectomy. Ann Surg Oncol 2009; 16(6): 1669-77.
دوره 29، شماره 125 - شماره پیاپی 125
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 20-27
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1389
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401