دوره و شماره: دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390 
عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان

صفحه 1-12

لیلا آزادبخت؛ مریم بحرینیان؛ احمد اسماعیل زاده


میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی