دوره و شماره: دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390 
ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن

صفحه 744-751

مجید قاسمی؛ خدایار گلابچی؛ سید علی موسوی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ وحید شایگان‌نژاد


اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران

صفحه 773-779

محمد عارفی؛ فخرالدین تقدسی‌نژاد؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ پیمان سلامتی؛ فاضل گودرز؛ الهام سعدیانی