دوره و شماره: دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390 
مقایسه‌ی تأثیر دو روش تمرین درمانی و فیزیوتراپی بر بیماران مبتلا به کمر درد مزمن

صفحه 1150-1156

سمیه نوری؛ غلامعلی قاسمی؛ خلیل خیام‌باشی؛ عبدالکریم کریمی؛ وازگن میناسیان؛ سمیه علی زمانی