دوره و شماره: دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390 
بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی

صفحه 1263-1269

سید حسین فخرایی؛ محمد کاظمیان؛ سید ابوالفضل افجه؛ مسعود روضاتی؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی


تأثیر یک دوره‌ی حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی

صفحه 1277-1285

حمید رضا طاهری؛ اکبر پژهان؛ جواد طاهرزاده؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو


بررسی عوامل ایجاد کننده‌ی سینوزیت‌های مهاجم قارچی در بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شیراز

صفحه 1286-1296

حسین روزبهانی؛ پریسا بدیعی؛ مریم برخوردار؛ عبدالرضا بدیعی؛ ابوالحسن فرامرزی؛ محسن مقدمی؛ رضا روزبهانی