تغییرات Anti-MCV بعد از درمان در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با اندکس فعالیت بیماری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات اندازه‌‌گیری تیتر Anti-MCV (Anti-mutated citrullinated vimentin antibodies) را به عنوان یک تست اختصاصی برای تشخیص و پیشرفت بیماری آرتریت روماتویید شناخته و سطح آن را با نمره‌ی فعالیت بیماری (Disease Activity Score Calculator for Rheumatoid Arthritis یا DAS28) مرتبط دانسته‌اند. هدف ما از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط تیتر این آنتی‌‌بادی با فعالیت بیماری و تغییرات آن طی درمان بیماران مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید (Rheumatoid arthritis یا RA) بود.روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود. 80 بیمار مبتلا به RA به روش آسان وارد مطالعه شدند. سطح خونی ESR و Anti-MCV اندازه‌گیری و فرم DAS28 تکمیل گردید. پس از یک دوره‌ی درمانی 3 ماهه دوباره این مقادیر اندازه‌گیری شد. نتایج توسط آزمون آماری Student-t، Pearson و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 آنالیز گردید.یافته‌ها: میانگین Anti-MCV قبل و بعد از درمان در افراد مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشت (001/0 > P). آزمون آماری Pearson ارتباط معنی‌داری را بین DAS28 و سطح Anti-MCV قبل و بعد از درمان نشان داد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: تست Anti-MCV باید به عنوان تست سرولوژیکی مطلوب، که قادر به تشخیص RA در مراحل اولیه بیماری است، در نظر گرفته شود. Anti-MCV با فعالیت بیماری نیز در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-MCV Changes in the Treatment of Rheumatoid Arthritis and its Relation to Disease Activity

نویسندگان [English]

 • Mansour Salesi 1
 • Hengameh Jamshidi 2
 • Ziba Farajzadegan 3
 • Hadi Karimzadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine And Student Research Committee , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community and Preventive Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: In some studies Anti-mutated citrullinated vimentin antibodies (Anti-MCV) was known as a specific marker to diagnose and evaluate the process of rheumatoid arthritis (RA). In this study our aim was to evaluate the relationship between the disease activity score (DAS28) and serum titer of Anti-MCV in patients with rheumatoid arthritis.Methods: This study was a clinical trial in which 80 patients with RA were enrolled. All patients were treated for 3 months. ESR, Anti-MCV and DAS28 were measured before and after the treatment. Data was analyzed be Paired t-test and χ2.Findings: Anti-MCV titer was decreased significantly after treatment (P < 0.001). Pearson test showed a significant correlation between DAS28 and Anti-MCV titer (P < 0.05).Conclusion: Our findings suggested that Anti-MCV should be one of the serelogic tests for evaluating DAS28 in patients with rheumatoid arthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rheumatoid arthritis
 • Anti-MCV
 • Disease activity score
 1. Schellekens GA, de Jong BA, van den Hoogen FH, van de Putte LB, van Venrooij WJ. Citrulline is an essential constituent of antigenic determinants recognized by rheumatoid arthritis-specific autoantibodies. J Clin Invest 1998; 101(1): 273-81.
 2. Kroot EJ, de Jong BA, van Leeuwen MA, Swinkels H, van den Hoogen FH, van't Hof M, et al. The prognostic value of anti-cyclic citrullinated peptide antibody in patients with recent-onset rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000; 43(8): 1831-5.
 3. Vossenaar ER, Despres N, Lapointe E, van der Heijden A, Lora M, Senshu T, et al. Rheumatoid arthritis specific anti-Sa antibodies target citrullinated vimentin. Arthritis Res Ther 2004; 6(2): R142-R150.
 4. Poulsom H, Charles PJ. Antibodies to citrullinated vimentin are a specific and sensitive marker for the diagnosis of rheumatoid arthritis. Clin Rev Allergy Immunol 2008; 34(1): 4-10.
 5. Soos L, Szekanecz Z, Szabo Z, Fekete A, Zeher M, Horvath IF, et al. Clinical evaluation of anti-mutated citrullinated vimentin by ELISA in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2007; 34(8): 1658-63.
 6. Bang H, Egerer K, Gauliard A, Luthke K, Rudolph PE, Fredenhagen G, et al. Mutation and citrullination modifies vimentin to a novel autoantigen for rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2007; 56(8): 2503-11.
 7. Liu X, Jia R, Zhao J, Li Z. The role of anti-mutated citrullinated vimentin antibodies in the diagnosis of early rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2009; 36(6): 1136-42.
 8. Mathsson L, Mullazehi M, Wick MC, Sjoberg O, van VR, Klareskog L, et al. Antibodies against citrullinated vimentin in rheumatoid arthritis: higher sensitivity and extended prognostic value concerning future radiographic progression as compared with antibodies against cyclic citrullinated peptides. Arthritis Rheum 2008; 58(1): 36-45.
 9. Nicaise RP, Grootenboer MS, Bruns A, Hurtado M, Palazzo E, Hayem G, et al. Antibodies to mutated citrullinated vimentin for diagnosing rheumatoid arthritis in anti-CCP-negative patients and for monitoring infliximab therapy. Arthritis Res Ther 2008; 10(6): R142.
 10. Wagner E, Skoumal M, Bayer PM, Klaushofer K. Antibody against mutated citrullinated vimentin: a new sensitive marker in the diagnosis of rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2009; 29(11): 1315-21.
 11. Syversen SW, Goll GL, van der Heijde D, Landewe R, Lie BA, Odegard S, et al. Prediction of radiographic progression in rheumatoid arthritis and the role of antibodies against mutated citrullinated vimentin: results from a 10-year prospective study. Ann Rheum Dis 2010; 69(2): 345-51.
 12. Innala L, Kokkonen H, Eriksson C, Jidell E, Berglin E, Dahlqvst SR. Antibodies against mutated citrullinated vimentin are a better predictor of disease activity at 24 months in early rheumatoid arthritis than antibodies against cyclic citrullinated peptides. J Rheumatol 2008; 35(6): 1002-8.